Skatteministeriet
24. januar 2014

L4 (Folketingsåret 2013-14)

Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L4 (Folketingsåret 2013-14)

(Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag for ejendomsværdiskatten m.v.) 

Lovforslaget består af flere elementer, hvoraf de væsentligste er:

  • Selskaber i EØS-lande, der ikke samtidig er medlemmer af EU, får samme adgang til at deltage i skattefri fusioner, spaltninger og tilførsler af aktiver som selskaber i EU-lande. Det foreslås i den forbindelse også, at der indføres adgang til skattefri virksomhedsomdannelse til selskaber i sådanne EØS-lande. Ændringerne gennemføres for at bringe de eksisterende regler i overensstemmelse med EU-retten.
  • Ejendomsværdiskatteloven ændres således, at nedslagsreglerne for folkepensionister også kommer til at gælde for personer med bopæl uden for Danmark. Ændringerne gennemføres for at bringe de eksisterende regler i overensstemmelse med EU-retten.
  • Der indføres adgang til at foretage skattefri sammenlægninger af skattepligtige og skattefri vandforsyninger. Med forslaget vil det blive økonomisk mere attraktivt at etablere større enheder inden for vandsektoren. Dette vil kunne bidrage til en mere effektiv distribution af vand og dermed billigere vand til forbrugerne.
  • Energinet.dk gives mulighed for skattefrit at tilføre aktiver ved overdragelse af virksomhed til et datterselskab, der er omfattet af fuld selskabsskattepligt til Danmark. Ændringen giver Energinet.dk de samme muligheder for at gennemføre skattefri tilførsel af aktiver som DSB og Naviair, der ligesom Energinet.dk også er selvstændige offentlige virksomheder.

Forslagets elementer om beskatning af selskaber mv. skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Ændringen af ejendomsværdiskatteloven, der giver udenlandske personer mulighed for at få nedslag i ejendomsværdiskatten, medfører et umiddelbart mindreprovenu før tilbageløb og adfærd, som skønnes at udgøre ca. 5 mio. kr. årligt fra og med 2013.

Yderligere henvendelse Chefkonsulent Frederik Lytzen, tlf. 7237 2231

Høring / Folketingets hjemmeside