Skatteministeriet
11. juni 2014

L 200 (Folketingsåret 2013-14)

Resumé af lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 200 (Folketingsåret 2013-14)

Folketinget har ved 3. behandlingen tirsdag den 9. september 2014 vedtaget lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.).

Loven indgår i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af den 14. juli 2014 mellem Regeringen, (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten som et finansieringselement.

Lovens overordnede formål er at sikre, at selvstændigt erhvervsdrivende (selvstændige) ikke kan udnytte virksomhedsordningen utilsigtet i strid med ordningens oprindelige hensigt. Dermed kan selvstændige ikke længere anvende virksomhedens midler til finansiering af privatforbrug eller til afdrag på privat gæld, uden at midlerne beskattes som personlig indkomst.

Loven indeholder følgende fire overordnede elementer:

 • Selvstændige kan fremover kun spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv. Dermed opnår den selvstændige ikke utilsigtede skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen.
 • Stilles aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, fremover til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten glædens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den til den selvstændige.
 • Rentekorrektionen forhøjes effektivt med 3 pct.-point med henblik på at eliminere den skattemæssige besparelse, som selvstændige kan opnå ved at placere private renteudgifter i virksomhedsordningen.
 • For selvstændige, der ved lovforslagets fremsættelse anvender virksomhedsordningen, og allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen, eller har en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spare op i ordningen. Det gæld dog kun, hvis summen af den numeriske værdi af den negative indskudskonto og en evt. sikkerhedsstillelse overstiger 500.000 kr.

Loven indeholder en række undtagelsesregler, som bl.a. sikrer, at selvstændige ikke rammes utilsigtet af indgrebet mod den utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen:

 • Det tillades, at aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, kan stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen, hvis det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, uden at der anses for at være overført et beløb til den selvstændige.
 • Det tillades, at aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, kan stilles sikkerhed for gæld i blandet benyttede ejendomme, typisk landbrugsejendomme med stuehuse, uden at der anses for at være overført et beløb til den selvstændige. Der kan stilles sikkerhed for gæld svarende til værdien af stuehuset/den private del af ejendommen.

Loven indeholder herudover en række overgangsbestemmelser, som skal smidiggøre overgangen for selvstændige, der anvendte virksomhedsordningen forud for lovforslagets fremsættelse:

 • Der gives mulighed for – over 3 år – at afvikle en eventuel sikkerhedsstillelse. I den 3-årige afviklingsperiode kan der fortsat spares op i virksomhedsordningen. Det overskud, der er sparet op i afviklingsperioden, vil dog komme til beskatning, hvis sikkerhedsstillelsen ikke er afviklet ved udløbet af den 3-årige periode.
 • For at smidiggøre afviklingen af eksisterende sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for privat gæld, er der mulighed for, at den selvstændige kan skifte långiver, fx bank, uden skattemæssige konsekvenser. Det er en forudsætning, at den private gæld er optaget inden lovforslagets fremsættelse, og at gælden ikke forøges.
 • Der gives mulighed for – i en begrænset periode – at foretage omvalg af visse dispositioner i virksomhedsordningen for indkomståret 2013. Selvstændige får herved mulighed for at disponere visse transaktioner i virksomhedsordningen for indkomståret 2013 anderledes, således at de undgår at blive ramt af indgrebet. Omgørelse af dispositionerne skal være meddelt SKAT senest den 31. marts 2015.
 • Der gives ydermere mulighed for – i en begrænset periode – at få nulstillet en negativ indskudskonto ekstraordinært. Den ekstraordinære nulstilling af indskudskontoen sker for det tidspunkt, hvor virksomhedsordningen blev anvendt første gang. Ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen forudsætter, at betingelserne for nulstilling af indskudskontoen kan opfyldes. Ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen kan endvidere kun ske efter tillades fra SKAT, og ansøgning herom skal være indgivet til SKAT senest den 31. marts 2015.
 • I det omfang, der skal ske en opdeling af indkomstårets indkomst i flere perioder, kan selvstændige fravælge en delårsopgørelse og tilvælge en forholdsmæssig fordeling af virksomhedens skattepligtige overskud på perioderne.

Med stor usikkerhed skønnes de foreslåede begrænsninger i opsparingsmuligheden og forhøjelsen af rentekorrektionssatsen at indebære et umiddelbart merprovenu på ca. 0,7 mia. kr. i 2014, ca. 0,8 mia. kr. i 2015 og ca. 0,8 mia. kr. fra og med 2016. Den varige umiddelbare provenuvirkning skønnes at udgøre ca. 0,65 mia. kr. og ca. 0,45 mia. kr. efter tilbageløb.

Høring / Folketingets hjemmeside