Skatteministeriet
26. februar 2014

L 144 (Folketingsåret 2013-14)

Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 144 (Folketingsåret 2013-14)

(Selskabers m.v. registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.)

Lovforslagets overordnede formål er at sikre at selskaber mv. en gang for alle indberetter underskud til SKATs underskudsregister. Underskudsregistret skal overtage beregningen og fordelingen af underskud. Med underskudsregistret vil underskudsfremførsel og -fordeling ske automatisk. Dermed vil selskaberne over tid opleve en administrativ lettelse. Derudover indeholder lovforslaget regler, der skal sikre, at SKAT modtager de oplysninger, der er nødvendige for skatteansættelsen.

Lovforslaget indeholder følgende elementer: 

  • Selskaber m.v. forpligtes til at engangsregistrere fremførselsberettigede underskud og gennemførte skattefri omstruktureringer af betydning for underskudsanvendelsen til SKATs underskudsregister. Manglende indberetning medfører, at underskud fortabes. 
  • Fradrag for tab på visse aktier og investeringsbeviser gøres betinget af, at SKAT      har modtaget oplysning om erhvervelsen. 
  • Brug af kildeartsbegrænsede tab til modregning i skattepligtige avancer gøres      betinget af, at det kildeartsbegrænsede tab er selvangivet. 
  • Værnsreglen, der sikrer, at finansielle virksomheder ikke via sambeskatning opnår dobbeltfradrag på fordringer mod et midlertidigt overtaget selskab, udvides. Dermed hindres dobbeltfradrag, i situationer hvor det overtagne selskab har foretaget videreudlån til sit datterselskab. Med forslaget kan den finansielle virksomhed ikke sambeskattes med det overtagne selskabs datterselskaber og ad denne vej opnå fradrag i indkomsten for disse selskabers underskud.

Lovforslaget indebærer ikke nævneværdige økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Mogens Rasander, tlf. 7238 2090

Høring / Folketingets hjemmeside