Skatteministeriet
24. februar 2014

Ikke fremsat lovforslag (Folketingsåret 2013-14)

Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Lovfæstelse af ændret anvendelse af optjeningsprincippet)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ikke fremsat lovforslag (Folketingsåret 2013-14)

Det foreslås at lovfæste den allerede ændrede administration af optjeningsprincippet, hvorefter sammenlægningsprincippet for personer omfattet af forordning nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger anvendes.

Regeringen har efter en grundig juridisk vurdering måttet konkludere, at Danmark ikke kan opretholde den tidligere administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen og ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (børnetilskudsloven). Dette er sket i forlængelse af, at Kommissionen ligeledes har vurderet, at den tidligere administration er i strid med Danmarks EU-retlige forpligtelser. Danmark har herefter en forpligtelse til at sikre, at den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU-retten.

Det er således ikke muligt at opretholde et krav om en vis beskæftigelses- eller bopælsperiode alene her i riget overfor EU/EØS-borgere omfattet af forordningen. Perioder med bopæl eller beskæftigelse i andre EU/EØS-lande skal også tælles med, når optjeningsprincippet skal opfyldes.

Praksis er allerede ændret i overensstemmelse hermed, da en forordning har forrang for national lovgivning, og således er umiddelbart gældende i Danmark.

Da lovforslaget lovfæster den allerede gældende administration af optjeningsprincippet, medfører lovforslaget i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for det offentlige. De økonomiske konsekvenser kan således henføres til, at administrationen af optjeningsprincippet er ændret.

Den ændrede administration af optjeningsprincippet skønnes at medføre merudgifter på ca. 20 mio. kr. årligt før tilbageløb og ca. 15 mio. kr. årligt efter tilbageløb.

Høring