Skatteministeriet

Lovforslag 2013-14

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2013-14.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2013-14

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget. 

L 200 lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven
(Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.).
Resumé / HøringFolketingets hjemmeside

L 171 -  Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love.
(Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne,
mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af
afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet,
forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i
frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i
yderkommuner).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 160 - Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Lovfæstelse af ændret anvendelse af optjeningsprincippet)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 153  Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love.
(Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 144 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven
(Selskabers m.v. registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 103 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige andre love  
(Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 95 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven
(Tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente m.v.) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 91 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven
(Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 81 - Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatnings-loven
(Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven
(Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 79 - Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat
(Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 67 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love
(Indberetning og automatisk udveksling af skatterelevante oplysninger om finansielle konti samt ophævelse af bagatelgrænser for ind- og udbetalinger m.v.) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 60 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven
Forrentning af negativ institutskat, etablering af en godkendelsesordning for ikke-fradragsberettigede pensionsindbetalinger og tilbagebetaling m.v. af ikke-fradragsberettigede indbetalinger til ratepension i indbetalingsåret m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 48 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven
(Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat) 
Resumé / HøringFolketingets hjemmeside

L 47 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder...
(Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering af udligningsafgiften for varebiler, m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 4 - Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love
(Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag for ejendomsværdiskatten m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside