Skatteministeriet
16. november 2012

L82 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L82 (Folketingsåret 1012-13)

(Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. - Afgifts- og konkurrencepakken)

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har som led i Finanslovsaftalen for 2013 den 10. november 2012 indgået aftale om en Afgifts- og konkurrencepakke.

Lovforslaget er en udmøntning af følgende elementer i aftalen:

Lavere afgift på elvarme. Afgiften på elvarme er væsentlig højere end afgifterne på brændsler som fx olie og naturgas. Der anvendes mere og mere vedvarende energi til fremstilling af el, og et større forbrug af el til varme vil være til gavn for indpasning af el fra vindmøller i energiforsyningen. På baggrund heraf foreslås det at lempe afgiften på elvarme, så den svarer til de øvrige energiafgifter.

Afskaffelse af fedt- og sukkerafgifterne. Fedtafgiften og udvidelsen af den såkaldte sukkerafgift er blevet kritiseret for at forhøje forbrugerpriserne, forøge virksomhedernes administrative omkostninger og bringe danske arbejdspladser i fare.

På baggrund heraf foreslås det at afskaffe fedtafgiften. Endvidere annulleres den planlagte udvidelse sukkerafgiften. Afgifterne på fedt og sukker vejer tungere i budgettet hos de lavere indkomster. Derfor vil en afskaffelse af afgifterne isoleret set bidrage til en bedre social profil.

Genindførelse af lempelig beskatning af udenlandsk arbejdsindkomst. Erhvervslivet har givet udtryk for, at det bliver vanskeligt for de danske virksomheder at få danske medarbejdere til at arbejde i udlandet, hvis den vedtagne stramning af beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst gennemføres.

På baggrund heraf foreslås det, at beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst føres tilbage til de tidligere regler. Dermed vil personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, også fremadrettet få et nedslag i skatten på lønindkomst erhvervet under ophold i udlandet i mindst 6 måneder.

Nedsættelse af personfradraget og forhøjelse af bundskatten. Med aftalen lempes afgifterne i alt med 2,4 mia. kr. i varig virkning. Det foreslås at finansiere afgifts- og skattelempelserne fuldt ud ved dels at sænke personfradraget med 900 kr. (700 kr. for børn og unge under 18 år), dels at forhøje bundskatten med 0,19 pct.-point og tilsvarende forhøje det skrå skatteloft for personlig indkomst fra 51,5 pct. til 51,7 pct.

Endvidere foreslås en mindre justering af den generelle kompensationsordning, der blev indført ved Forårspakke 2.0. Ægtefæller kan efter forslaget kun opnå kompensation, hvis de samlet set opnår en skattestigning som følge af Forårspakke.2.0  

Afskaffelsen af fedt og sukkerafgifterne og den lavere afgift på elvarme skønnes isoleret set at reducere indkomstforskellene målt ved Gini-koefficienten med ca. 0,03 pct. point. Inklusiv sænkningen af personfradraget og stigningen i bundskatten skønnes indkomstforskellene målt ved Gini-koefficienten at blive reduceret med ca. 0,02 pct.-point.

Yderligere oplysninger: Chefkonsulent Helge Svendsen, tlf. 7237 2618

Høring  /  Folketingets hjemmeside