Skatteministeriet
14. november 2012

L67 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.) - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L67 (Folketingsåret 1012-13)

Regeringen fremsætter med dette lovforslag nogle ændringer, som skal være med til at forenkle, harmonisere og effektivisere skatte- og afgiftslove, så ikke mindst de administrative regler er så enkle som muligt for borgere og virksomheder. Derudover indgår der en nødvendig justering af rentereglerne i skatte- og afgiftslovene.

Lovforslaget består af flere elementer, hvoraf de væsentlige er:

  • Udvidelse af årsopgørelsesordningen, således at borgere med mindre erhvervsmæssig virksomhed, f.eks. forældreudlejning, modtager en årsopgørelse direkte uden at skulle udfylde en egentlig selvangivelse.
  • Afskaffelse af oplysningskortet, som udsendes sammen med årsopgørelsen til de borgere, som ønsker at modtage årsopgørelsen i papir, og som SKAT formoder, har yderligere indkomster og fradrag at selvangive. Der udsendes i dag ca. 1 mio. oplysningskort, men under 20.000 borgere anvender kortet.
  • Indførelse af nye grundlag for beregning af rentesatser, fordi SKAT kun kan få de oplysninger, som danner grundlag for de eksisterende rentemodeller, til og med 1. kvartal 2013.
  • Indførelse af en ny regel om subjektiv skattepligt for minimumsbeskattede investeringsinstitutter, så reglen fremadrettet både omfatter de eksisterende udloddende investeringsforeninger og de nye danske investeringsselskaber SIKAV'er.
  • Krav om at indberetning om udbytter af aktier m.v. til SKAT fremover i alle tilfælde skal ske senest i måneden efter vedtagelsen eller beslutningen om at foretage udlodningen, når der er tale om aktier m.v. i danske selskaber m.v. Samtidig foreslås det at foretage nogle udvidelser af kravene til indholdet af indberetningerne.
  • En justering af de regler, der er indført med skattereformen om konvertering af fradragsberettiget kapitalpension til ikke-fradragsberettiget kapitalpension (aldersforsikring m.v.) mod en fremrykket afgift. De nævnte regler sikrer ikke i alle henseender, at der betales den afgift, som blev forudsat ved indførelsen af konverteringsmuligheden. Afgiftsgrundlaget foreslås derfor udvidet. Desuden foreslås smidigere regler for den skattemæssige behandling af indbetalinger til kapitalpensioner, som beror på fejl m.v., og en justering af reglerne for deloverførsel, herunder delkonvertering af kapitalpension til aldersforsikring m.v.
  • Derudover indgår der en række forenklinger, harmoniseringer og præciseringer, der har baggrund i erfaringer fra administrationen af de pågældende love.

Forslaget om nye modeller for be­reg­ning af rentesatser tilsigter provenumæssig neutralitet. Forslaget om udvidet indberetning af aktieudbytte modvirker uberettigede refusioner af udbytteskat med deraf følgende provenutab. Forslagene om ændringerne i rente- og betalingsreglerne skønnes samlet set at medføre et årligt statsligt merprovenu, som i 2013 udgør ca. 10 mio. kr., i 2014 ca. 30 mio. kr. og fra 2015 ca. 40 mio. kr. årligt.  Finansårsvirkningen skønnes til ca. 10 mio. kr. i 2013.

Udvidelsen af årsopgørelsesordningen og afskaffelse af oplysningskortet indebærer engangsomkostninger til IT-tilretninger, som skønnes at beløbe sig til ca. 7 mio., kr. samt løbende årlige driftsudgifter på 0,5 mio. kr.

Forslaget træder i kraft den 1. januar 2013 og har som udgangspunkt virkning fra samme tidspunkt.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Trine Blach Jørgensen, tlf. 7237 4799

Høring  /  Folketingets hjemmeside