Skatteministeriet
1. november 2012

L50 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L50 (Folketingsåret 1012-13)

Forslaget er en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten.

Afgiften skal medvirke til at reducere mængden af papiraffald. Det foreslås, at afgiften udformes som en afgift pr. kg husstandsomdelt reklametryksager. Endvidere foreslås afgiften differentieret efter EU's miljømærke Blomsten for tryksager, hvor reklamer med miljømærket Blomsten pålægges en lavere afgiftssats.

Det foreslås, at der i 2013 indføres en afgift på 2 kr./kg for Blomstmærkede reklamer og 3 kr./kg for ikke-mærkede. Det foreslås, at satsen herefter stiger for ikke-mærkede reklamer til 4 kr./kg i 2014. Dette sker af hensyn til indfasningen af Blomst-mærkede reklamer.

Afgiftsgrundlaget er husstandsomdelte reklamer, som har karakter af erhvervsmæssig aktivitet, og som omdeles til husstande uden betaling. Afgiftsgrundlaget vil dermed ikke omfatte breve, dagblade med abonnement, statslig, kommunal og regional information, fagforeningsblade, oplysningsmateriale fra velgørende foreninger, materiale fra religiøse institutioner o. lign. Desuden foreslås, at ugeaviser, telefonbøger og reklamer fra foreninger omfattet af folkeoplysningsloven fritages for afgiftspligten.

Det foreslås, at afgiften opkræves ved de distributører, som indgår aftaler med 3. mand om udbringning, og at der indføres en registreringsbundgrænse på 200 kg pr. år.

Afgiften forventes at indbringe et umiddelbart merprovenu på 420 mio. kr. i 2013 og 380 mio. kr. i 2014. Den varige virkning efter adfærd og arbejdsudbudseffekter er opgjort til 180 mio. kr. om året i 2013-priser.

Det foreslås, at afgiften træder i kraft efter EU's godkendelse efter bestemmelserne om statsstøtte, dog tidligst den 1. januar 2013.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Anne Kirstine Krog, tlf. 7237 8388

Høring  /  Folketingets hjemmeside