Skatteministeriet
1. november 2012

L49 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til Lov om ændring af aktieavance­beskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L49 (Folketingsåret 1012-13)

(Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor)

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det konservative Folkeparti har den 22. juni 2012 indgået en aftale om en skattereform, der skaber ny vækst og flere job, og som sikrer, at man får mere ud af at arbejde.

Dette lovforslag udmønter aftalen vedrørende ophævelse af iværksætter­skatten samt forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor.

Forslaget indebærer en ophævelse af 'iværksætterskatten' ved at indføre skattefrihed for avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier uanset ejertid. Ophævelsen af iværksætterskatten finansieres ved en forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor. Samtidig ophæves iværksætteraktieordningen før dens ikrafttræden.

Formålet er at øge selskabers investeringer i vækstvirksomheder, idet det vil være lettere for virksomhederne at tiltrække risikovillig kapital, når avancerne af porteføljeaktierne bliver skattefrie.

Ophævelsen af iværksætterskatten vil samlet set medføre et provenutab, som finansieres af en forhøjelse af lønsumsafgiften i den finansielle sektor. Forhøjelsen er udmålt således, at der år for år er balance mellem provenutabet efter automatisk tilbageløb fra ophævelsen af iværksætterskatten m.v. og merprove­nuet efter automatisk tilbageløb fra forhøjelsen af lønsumsafgiften.

Iværksætterskatten er under indfasning, således at provenutabet ved ophævelsen er stigende i en årrække. Lønsumsafgiften af finansiel virksomhed forhøjes derfor gradvist fra de gældende 10,5 pct. i 2012 til 10,9 pct. i 2013 stigende til 12,3 pct. i 2021.   

En del af den højere lønsumsafgift må forventes overvæltet i priserne på de produkter, der udbydes af de finansielle virksomheder. Den finansielle sektor vil dog fortsat have en fordel i forhold til momsregistrerede virksomheder selv efter forhøjelsen af lønsumsafgiften.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Kirstine Thagaard Jacobsen, tlf. 7237 0694 og Fuldmægtig Morten Jacobsen, tlf. 7237 0954

Høring  /  Folketingets hjemmeside