Skatteministeriet
17. maj 2013

L219 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L219 (Folketingsåret 1012-13)

(Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker)

Som led i Aftale om en Vækstplan indgået mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti samt delaftalen om Vækstplan DK indgået af Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti har Folketinget den 27. juni 2013 vedtaget et lovforslag, der bl.a. omhandler nedsættelse af afgifter for el til erhverv samt lempelse af momskredittiderne mm.

Lovforslaget indeholder følgende elementer fra Aftale om en Vækstplan indgået af Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti den 24. april 2013:

  • Energiafgifterne på brændsler til proces nedbringes til EU's minimumsafgifter fra 2015, og dermed mindskes virksomheders produktionsrelaterede omkostninger.
  • De samlede lempelser vedr. el til proces fører til, at der alene skal betales EU's minimumsafgift af el til proces fra 2014. Dermed opnås en betydelig administrativ forenkling af elafgiften vedr. procesenergi.
  • Virksomhedernes betaling af energispareafgiften (CO2-afgift) på elektricitet afskaffes, så produktionsomkostningerne nedbringes.
  • Virksomhedernes betaling af eldistributionsbidraget bortfalder, så produktionsomkostninger og administrative omkostninger ved betaling af eldistributionsbidraget nedbringes.
  • Som et led i de aftalte initiativer, der har til formål at reducere omkostningerne vedrørende affald, herunder sikring af kapacitet til farligt affald, lempes den økonomiske belastning for bl.a. shreddervirksomhederne ved at ændre bestemmelserne for, hvordan godtgørelsen opgøres, når der sker fraførsel af deponeret farligt affald.
  • For at styrke likviditeten for mindre virksomheder udvides definitionen af små virksomheder i momsloven og dermed forhøje grænsen for, hvornår der kan foretages halvårlig afregning af moms. Grænsen foreslås forhøjet fra 1 mio. kr. i samlet årlig momspligtig leverance til 5 mio. kr.
  • For at forbedre likviditeten for små og mellemstore virksomheder forlænges fristen for angivelse og betaling af moms for virksomheder, der afregner moms kvartalsvis.
  • Ligeledes for at forbedre likviditeten overgår virksomheder, der har en årlig moms-pligtig omsætning mellem 15 og 50 mio. kr., fra månedlig til kvartalsvis afregning af moms.
  • Der indføres et yderligere tilskud til industriel kraftvarme. Dermed støttes virksomheder med industrielle kraft-varme-anlæg, således at energieffektiv produktion af industriel kraftvarme fremmes.

Forslaget indeholder desuden et punkt fra delaftalen om Vækstplan DK indgået af Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti den 21. april 2013:

  • Afgiftslempelser på procesenergi fremrykkes, så den fulde lempelse opnås i 2014. Det vil reducere virksomhedernes produktionsrelaterede omkostninger og bidrage til at understøtte Danmarks konkurrenceevne og nye danske arbejdspladser.

Efter tilbageløb og adfærd skønnes et mindreprovenu vedr. lempelser af virksomhedernes afgifter på energi på godt knap 1,3 mia. kr. i 2014 og knap 0,8 mia. kr. i varig virkning.

Efter tilbageløb og adfærd skønnes et mindreprovenu vedr. ændring af godtgørelsesreglerne for deponering af farligt affald til LIFO-princippet på ca. 5 mio. kr. I perioden fra 2015 og en årrække frem skønnes mindreprovenuet til ca. 12,5 mio. kr. årligt.

Ændringerne vedrørende forlængelsen af den gennemsnitlige momskredittid medfører et umiddelbart varigt mindre-provenu på 265 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Forslaget om den supplerende støtte til eksisterende industrielle kraftvarmeværker forventes at indebære statslige merudgifter på 17 mio. kr. årligt i årene 2014-2020.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Ingrid Hornshøj Jensen, tlf. 7237 3213

Høring  /  Folketingets hjemmeside