Skatteministeriet
17. maj 2013

L218 (Folketingsåret 2012-13)

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L218 (Folketingsåret 2012-13)

(Aftaler om Vækstplan DK m.v. - nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.)

Lovforslaget er vedtaget den 27. juni 2013 med støtte fra regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod.

Følgende skatteelementer fra aftale om en vækstplan indgår i dette lovforslag:

  • Nedsættelse af selskabsskattesatsen og satsen i virksomhedsordningen. Satsen på 25 pct. nedsættes gradvist til 24,5 pct. i 2014, 23,5 pct. i 2015 og 22 pct. i 2016 og efterfølgende år.
  • Fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteskattepligtige på 25 pct. via en tillægsselskabsskat, der neutraliserer den generelle nedsættelse af selskabsskattesatsen.
  • Forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder for at neutralisere nedsættelsen af selskabsskattesatsen. Forhøjelsen modsvarer den lavere selskabsskattebetaling for sektoren under et. Frem mod 2020 medfører det en yderligere stigning i satsen på 3 procentpoint.
  • Lempelse af reglerne for forskere og nøglemedarbejdere. Med forslaget fjernes en begrænsning for anvendelse af den særlige skatteordning, når man efter et ophold i udlandet ønsker at vende tilbage til den danske virksomhed, hvor man tidligere var ansat.
  • Den særlige rabatordning for kapitalpensioner m.v. forlænges med ét år til 2014. Dermed gælder de reducerede afgiftssatser for 2013 også i 2014. Rabatten er som hovedregel 2,7 procentpoint.
  • Nedsættelse af rentesatsen ved indefrysning af bo- og gaveafgift fra minimum 6 pct. til 3 pct. Der kan efter gældende regler ydes henstand i form af indefrysning af bo- og gaveafgift i indtil 15 år. Med forslaget vil indefrysning fortsat kunne ske i indtil 15 år, men til en lavere rente svarende til diskontoen plus 1 pct., dog minimum 3 pct.
  • Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring. Selvstændige og medarbejdende ægtefæller får mulighed for at fradrage præmiebetalinger til syge- og arbejdsskadeforsikringer som et ligningsmæssigt fradrag i lighed med det, der gælder for selvstændiges indbetalinger til personligt medlemskab af en A-kasse.

Samlet set skønnes de elementer af aftale om en vækstplan, der indeholdes i dette lovforslag, at medføre et mindreprovenu på ca. 2,2 mia. kr. årligt målt i varig virkning efter tilbageløb og adfærd.

Lovforslaget skønnes at lempe skatter og afgifter med knap 1 mia. kr. i 2014, 2,5 mia. kr. i 2015 og ca. 5,5 mia. kr. årligt i 2016-2020. Med øget lønsum for den finansielle sektor samt forlængelse af den eksisterende rabatperiode for kapitalpensioner og supplerende engangsydelse skønnes lovforslaget at medføre et merprovenu på ca. 15,0 og ca. 18,7 mia. kr. i 2013 og 2014 inklusiv opjustering af skønnet.

Herudover indeholder lovforslaget et element om udvidet fradragsret for efterfølgende aktietab i personers exitskat. Med forslaget opnås, at de danske exitskatteregler har en højere grad af robusthed i forhold til EU-reglerne. Det foreslås, at der i alle tilfælde tages højde for tab, der beror på, at afståelsessummen er lavere end aktiernes værdi på fraflytningstidspunktet. Dette forslag er ikke en del af aftale om en vækstplan.

Elementet vedrørende udvidet fradragsret for efterfølgende aktietab i exitskat skønnes ikke at have provenumæssige konsekvenser.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Mogens Rasander, tlf. 7238 2090

Høring  /  Folketingets hjemmeside