Skatteministeriet
24. april 2013

L212 (Folketingsåret 1012-13)

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L212 (Folketingsåret 1012-13)

Resumé af Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.)     

Folketinget har den 4. juni 2013 vedtaget et lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet.

Det overordnede formål med at ændre klagestrukturen er at skabe en mere effektiv og tidssvarende klagestruktur på Skatteministeriets område.

I dag kan afgørelser på personskatte-, vurderings- og motorområderne påklages til henholdsvis skatte-, vurderings- og motorankenævnene. Afgørelserne fra disse ankenævn kan herefter påklages til Landsskatteretten. Forslaget går ud på, at såvel Landsskatteretten som ankenævnene bevares, men uden klageadgang fra et ankenævn til Landsskatteretten. Der vil stadig efter forslaget være mulighed for domstolsprøvelse af afgørelserne fra klagemyndighederne.

Læge og eksterne medlemmers deltagelse i afgørelser opretholdes uændret.

Som udgangspunkt vil de sager, som hidtil har kunnet påklages til ankenævnene, skulle behandles af ankenævnene. Principielle sager foreslås dog at skulle behandles af Landsskatteretten. Tilsvarende indebærer forslaget, at visse sager, som hænger sammen med en sag, som allerede behandles af Landsskatteretten, skal behandles af denne. Endelig vil klageren, hvis en sag visiteres til et skatte- eller vurderingsankenævn, kunne vælge, at sagen i stedet skal behandles af Landsskatteretten.

Sager, som hidtil har været behandlet i Landsskatteretten som første klageinstans, vil fortsat skulle behandles af denne. Dette gælder dog ikke for sager, som hidtil har været afgjort af Landsskatterettens sekretariat.

Efter forslaget oprettes et fælles sekretariat, der skal betjene såvel Landsskatteretten som ankenævnene. Varetagelsen af denne sekretariatsfunktion foreslås at skulle ligge hos en nyoprettet myndighed, skatteankeforvaltningen.

Efter de gældende regler skal der i de fleste sagstyper betales et klagegebyr ved klage til Landsskatteretten, mens der ikke skal betales klagegebyr ved klage til ankenævnene. Efter forslaget skal der betales klagegebyr i alle klagesager, bortset fra inddrivelses- og aktindsigtssager. Til gengæld foreslås gebyret nedsat fra 800 kr. til 300 kr.

Der ændres ikke på adgangen til omkostningsgodtgørelse. Som konsekvens af ændringen af klagestrukturen bliver der dog tale om en mindre udvidelse af området for omkostningsgodtgørelse. Det hænger sammen med, at visse sager, der hidtil er blevet behandlet i vurderings- eller motorankenævnene, efter forslaget skal behandles af Landsskatteretten. Dermed bliver de omfattet af omkostningsgodtgørelse.

Lovforslaget ændrer ikke på kredsinddelingen og antallet af medlemmer i forhold til ankenævnene. Det er dog tanken at bringe disse forhold i bedre overensstemmelse med den nye klagestruktur og sagstilgangen til ankenævnene. Disse spørgsmål kan reguleres ved en bekendtgørelse.

Lovforslaget indeholder desuden nogle ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) og rettelse af en fejl i en lovændring fra 2012 på ejendomsvurderingsområdet.

Efter forslaget skal den nye klagestruktur træde i kraft den 1. januar 2014, mens de øvrige ændringer skal træde i kraft den 1. juli 2013.

Fuldt indfaset fra 2017 skønnes forslaget at medføre en besparelse på ca. 20 mio. kr. årligt.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Andreas Bo Larsen, tlf. 7237 0363

Høring  /  Folketingets hjemmeside