Skatteministeriet
12. januar 2014

Lovforslag 2012-13

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2012-13.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2012-13

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget.

L 219 - Forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love 
(Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 218 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love 
(Aftaler om Vækstplan DK m.v. - nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 217 - Forslag til Lov om ophævelse af lov om mineralvand m.v. og om ændring af lov om mineralvand m.v., øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 
(Ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, bortfald af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger, samt forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 216 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven 
(Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 212 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. 
(Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 108 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. 
(Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 83 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven 
(Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 82 Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love 
(Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. - Afgifts- og konkurrencepakken) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 81 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og forskellige andre love. 
(Ophævelse af andelsbeskatningen, forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 68 - Forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 
(Arbejdsskadeafgiftsloven) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 67 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love 
(Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 66 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatnings­aftale mellem Danmark og Kina 
ResuméFolketingets hjemmeside
 
L 65 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatnings­­overenskomst mellem Danmark og Tjekkiet 
ResuméFolketingets hjemmeside
 
L 64 - Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale 
ResuméFolketingets hjemmeside
 
L 52 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov nr. 529 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 
(Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 51 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af svovl 
(Bundfradrag i svovlafgiften) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 50 - Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer 
(reklameafgiftsloven) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 49 - Forslag til lov om ændring af aktieavance­beskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love 
(Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside
 
L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 
(Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde) 
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside