Skatteministeriet
14. januar 2014

L95 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til Lov om ændring af aktieavance­­beskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L95 (Folketingsåret 2011-12)

(Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytterbeskatning m.v.)

Forslaget indebærer en enklere beskatning af minimumsudlodningen fra udloddende investeringsforeninger. Ifølge forslaget skal hele udlodningen beskattes som aktieindkomst, hvis foreningen er aktiebaseret og som kapitalindkomst, hvis foreningen er obligationsbaseret. Desuden foreslås en mere enkel opgørelse af årets minimumsudlodning baseret på en samlet nettoopgørelse af indtægter, udgifter og tab.

Formålet er at sikre, at reglerne er så enkle og administrerbare som muligt og på samme tid ikke udgør en barriere for foreningernes mulighed for at indrette sig hensigtsmæssigt på markedet. Forslaget skal desuden bidrage til at sikre samspillet mellem skattereglerne og UCITS IV-direktivet.

Herudover indeholder forslaget justering af reglerne om fraflytterbeskatning af aktier, fordringer og finansielle kontrakter og reglerne om investeringsselskaber m.v., ophævelse af regler, der ikke længere har en indholdsmæssig betydning og andre mindre justeringer i aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven, herunder tekniske ændringer (nye henvisninger) som følge af UCITS IV direktivet.

Ændringen af reglerne om fraflytterbeskatning skønnes med stor usikkerhed at indebære et provenutab for staten på 5 mio. kr. årligt efter en årrække.

Justeringen af beskatningstidspunktet for afkast fra investeringsselskaber indebærer i tilfælde, hvor investeringsselskabet har forskudt indkomstår, en fremrykket beskatning for investorerne, hvorved det offentlige opnår en rentefordel. Hvis det årlige afkast på langt sigt er 5 pct., vil den samlede fremrykning af skattebetalingen (engangsprovenu) udgøre ca. 35 mio. kr. pr. 5 mia. kr., som er investeret i sådanne selskaber.

Forslaget om beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger vil lette administrationen i foreningerne, og vil desuden bidrage til en større grad af markedsføring af investeringsbeviser på tværs af landegrænserne og dermed til øget konkurrence. Forslaget skønnes ikke i øvrigt at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Forslaget om ændring af tidspunktet for værdiansættelse ved opgørelse af gevinst og tab på aktier mv. i investeringsselskaber vil medføre en administrativ lettelse for borgerne, da gevinst og tab i større udstrækning kan opgøres korrekt af SKAT mhp. fortryk på årsopgørelsen.

Lovforslaget skønnes at medføre administrative merudgifter i størrelsesordenen 850.000 kr. til systemtilretning m.v.

Justeringen af reglerne om fraflytterbeskatning af aktier, fordringer og finansielle kontrakter sikrer overholdelsen af EU-retten. Forslaget indeholder ikke derudover EU-retlige aspekter.

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Elsebeth Holm Damgaard, tlf 7237 6870

Høring / Folketingets hjemmeside