Skatteministeriet
14. januar 2014

L44 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L44 (Folketingsåret 2011-12)

Formålet med lovforslaget er at sikre, at Danmark i videst muligt omfang kan opfylde de forpligtelser i internationalt samarbejde om skatteforhold, som Danmark har påtaget sig.

Bistand i skattesager består dels i, at landene indbyrdes kan udveksle oplysninger til brug for skatteligning og -kontrol, og dels i, at landene kan bistå hinanden med at inddrive skatter. Danmark deltager aktivt i begge former for samarbejde.

Dette lovforslag indeholder

Forslag om gennemførelse af Rådets direktiv 2010/24 af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger. Direktivet afløser et ældre direktiv om samme emne.

Forslag om gennemførelse af Rådets direktiv 2011/16 af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF.

Forslag om at indføre sanktioner for at overtræde de særlige indberetningspligter, der er indført for at sikre, at Danmark kan overholde sine forpligtelser efter Rådets direktiv 2003/48 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (rentebeskatningsdirektivet).

Forslag, der delvis imødekommer anbefalingerne i en rapport om Danmark, der er udsendt af Global Forum on Transparency and Exchange of Information i januar 2011. I rapporten anbefales det, at Danmark sikrer tilstedeværelsen af ejeroplysninger om alle former for selskaber uanset ejerandelens størrelse. På dette punkt vil lovforslaget blive suppleret af et lovforslag, der fremsættes af erhvervs- og vækstministeren senere i indeværende folketingssamling.   

 Lovforslaget har ikke nævneværdige provenumæssige konsekvenser. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere de administrative omkostninger for det offentlige vedrørende direktiv 2011/16/EF om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, men det skønnes, at de vil kunne blive betydelige.  

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Merete Helle Hansen, tlf. 7237 4759

Folketingets hjemmeside