Skatteministeriet
14. januar 2014

L33

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L33

(Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin) Lov nr. 1383 af 28. december 2011.

Folketinget har den 21. december 2011 vedtaget lovforslaget med 53 stemmer for (S, RV, SF, EL), 51 stemmer imod (V, DF, LA, KF) og 0 stemmer hverken for eller imod. Loven udmønter en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. Loven træder i kraft den 1. januar 2012, dog 1. april 2012 for så vidt angår forhøjelsen af tobaksafgifterne.

Danskerne lever i dag i gennemsnit kortere tid end borgerne i de fleste andre OECD-lande. En bedre folkesundhed opnås bedst ved at forebygge og forhindre, at sygdomme opstår. Det giver flere gode leveår og større livskvalitet for den enkelte, og samfundet får gavn af et mindre pres på ressourcerne i sundhedsvæsenet. Samtidig vil bedre forebyggelse betyde færre sygedage, hvilket reducerer arbejdsgivernes og det offentliges udgifter ved sygefravær.

Loven øger afgifterne på cigaretter, tobaksvarer samt øl og vin. Rygning og et højt alkoholforbrug er blandt de alvorligste risikofaktorer for sundheden. Ifølge Forebyggelseskommissionen kan knap 25 pct. af alle årlige dødsfald henføres direkte til rygning. Endvidere reducerer et alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger, i gennemsnit levetiden med næsten 5 år. Loven øger også afgifterne på usunde fødevarer som chokolade, slik, konsum-is og sodavand. Usunde fødevarer udgør i dag en stor sundhedsrisiko for danskerne og er en hovedårsag til et for stort indtag af specielt fedt og sukker, ikke mindst blandt personer med lav indkomst, der i forvejen er udsat for livsstilssygdomme.

Ud over at medvirke til at forbedre befolkningens sundhed indgår afgiftsforhøjelserne i den samlede forhøjelse af skatter og afgifter med 5 mia. kr. i 2013 med henblik på at skaffe finansiering til målrettede forbedringer af velfærden. Det samlede provenu skønnes at udgøre 1.000 mio. kr. årligt. Dette provenu er fordelt med henholdsvis 350 mio. kr. årligt fra afgiften på chokolade mv., 75 mio. kr. fra afgiften på konsum-is, 100 mio. kr. fra afgiften på sodavand, 125 mio. kr. for afgiften på øl og 350 mio. kr. for afgiften på vin.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Dorthe Dahl, tlf. 7238 2406

Høring / Folketingets hjemmeside