Skatteministeriet
14. januar 2014

L31 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L31 (Folketingsåret 2011-12)

(Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af BoligJobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.)

Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har indgået aftale om Finansloven for 2012.

Følgende syv elementer fra finanslovsaftalen indgår i dette lovforslag:

1.   Afskaffelse af multimediebeskatningen

Da multimediebeskatningen kan ses som en skat på arbejdsredskaber, som for de fleste er helt nødvendige for f.eks. at arbejde hjemmefra, foreslås det, at multimediebeskatningen afskaffes. Beskatningen af fri telefon, computer og internetadgang genindføres med udgangspunkt i de regler, der gjaldt før Forårspakke 2.0 med de tilpasninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig beskatning af multimedierne.

En computer, som anvendes arbejdsmæssigt og internet med adgang til arbejdsgiverens netværk, er fremover skattefri. Fri telefon beskattes med 2.500 kr. årligt pr. person, dog nedsat med 25 % til 1.875 kr. for ægtefæller, hvor begge har fri telefon.

2.  Ophævelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger

Al løn bør i princippet beskattes ens, og derfor foreslås det, at skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger ophæves. Den nuværende mulighed for at udskyde lønbeskatningen af købe- og tegningsretter til det tidspunkt, hvor retten udnyttes eller afstås - ud fra værdien på dette tidspunkt - opretholdes.

3.  Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v.

Det foreslås at ophæve skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. for at sikre en fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. Ophævelsen omfatter også de selvstændige erhvervsdrivendes fradrag for udgifter til egne og ægtefællers sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v..

Skattefriheden for arbejdsgiverbetalt behandling - og fradragsretten for selvstændige erhvervsdrivendes udgifter til egne og ægtefællers behandling - af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning fastholdes.

4.  Indførelse af lønsumsafgift for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier

Da aktieaflønning bør behandles som anden aflønning, foreslås det at udvide pligten til at betale lønsumsafgift, så aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v. bliver omfattet.

5.  Justering af BoligJobordningen

For at sikre en mere glidende overgang til en ny, grøn energirenoveringspulje for boliger, foreslås det, at BoligJobordningen, som blev indført af den tidligere regering, opretholdes i 2012. BoligJobordningen justeres på enkelte punkter, så den bliver mere målrettet og får en mere grøn profil. Arbejdsløn vedrørende husstandsvindmøller omfattes af ordningen, mens arbejdsløn vedrørende oliefyr undtages. Udgifter til au pair-ansatte m.v. undtages også fra ordningen.

6.  Ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen.

Loftet over børne- og ungeydelsen påvirker især rådighedsbeløbet for familier med de laveste indkomster. En afskaffelse af loftet vil derfor bidrage til at skabe større lighed. Det foreslås at afskaffe loftet på 35.136 kr. (2012) over den maksimale børne- og ungeydelse, der kan udbetales til en familie om året. Ændringerne betyder, at der, ligesom inden indførelsen af loftet i 2010, igen udbetales fuld børne- og ungeydelse for alle børn uanset, hvor mange der er i en familie.

7.  Tillæg til grøn check

Det foreslås at indføre en supplerende grøn check til familier med lave indkomster. Den supplerende grønne check indføres i 2013. Den udgør 280 kr. årligt og tildeles voksne personer med indkomst på indtil 212.000 kr. Tillægget til den grønne check vil øge rådighedsbeløbet for f.eks. dagpengemodtagere og førtids- og folkepensionister.

Provenu

Samlet set skønnes lovforslaget at medføre et merprovenu på ca. 20 mio. kr. i 2012 og ca. 1.330 mio. kr. i 2013 efter tilbageløb og adfærd.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Louise Hansen tlf. 7237 3331

Høring / Folketingets hjemmeside