Skatteministeriet
14. januar 2014

L30 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til lov om ændring af aktieavance­beskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L30 (Folketingsåret 2011-12)

 (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier og justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne)

Lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten.

Efter lovforslaget nedsættes grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier (pengetankreglen). Formålet er at få passive kapitalanbringelser kanaliseret over i erhvervsmæssige investeringer, som kan bidrage til vækst, arbejdspladser og velfærd.

Efter de gældende regler kan aktierne i en virksomhed overdrages til nære familiemedlemmer, medarbejdere m.v. med succession. Dermed udskydes beskatningen, indtil aktierne overdrages til personer, som ikke er successionsberettigede. Det er bl.a. en betingelse, at den enkelte overdragelse ikke er en såkaldt pengetank. Der er tale om en pengetank, hvis 75 pct. af selskabets indtægter vedrører passiv pengeanbringelse i finansielle aktiver eller udlejning af fast ejendom. Det foreslås, at procentgrænsen sættes ned til 25 pct.

Efter lovforslaget strammes tillige rentefradragsbegrænsningsreglerne. Dette er et af de elementer i aftalen om finansloven for 2012, som vedrører multinationale selskaber. Formålet er bl.a. at bidrage til et robust skattegrundlag i forhold til selskaber.

Efter de gældende rentefradragsbegrænsningsregler kan beskæringen højst nedsætte indkomstårets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et grundbeløb på 21,3 mio. kr. (2010-niveau). Grundbeløbet reguleres årligt efter personskattelovens § 20. Denne regulering er dog suspenderet til og med indkomståret 2013. Det foreslås at afskaffe den årlige regulering permanent.

Forslaget om at nedsætte grænsen for finansielle aktiver i pengetankreglen skønnes at medføre et varigt merprovenu på ca. 60 mio. kr. årligt efter tilbageløb.

Forslaget om at stramme rentefradragsbegrænsningsreglerne skønnes at medføre et varigt merprovenu på ca. 250 mio. kr. årligt efter tilbageløb.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Peter Bak tlf. 7237 6707

Høring / Folketingets hjemmeside