Skatteministeriet
12. april 2013

L199 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L199 (Folketingsåret 2011-12)

(Beskatning af aktionærlån, feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende, bedre forskudsproces m.v.) - resumé

Lovforslaget er et led i aftalen af 22. juni 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre og Det Konservative Folkeparti om Skattereformen. Forslaget udmønter en række af initiativerne nævnt under aftalepunktet "strammere regler for kontrol (øget efterrettelighed)".

Et led heri er den aftale som regeringen den 4. juni 2012 indgik sammen med Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at finansiere gennemførelsen af forbedrede afskrivningsregler i 2012 og 2013 ved feltlåsning af de selvstændigt erhvervsdrivendes selvangivelse ("Investeringsvinduet").

Det foreliggende lovforslag går ud på

  • at beskatte aktionærlån ved optagelsen af lånet, så eksisterende skattemæssige incitamenter til optagelse af aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskaber fjernes,
  • at udbygge skattekontrollovens § 1 A med henblik på låsning af visse selvstændigt erhvervsdrivendes selvangivelsesfelter,
  • at udvide skatteministerens adgang til at fastsætte regler om indberetning af honorarer m.v. og tilskud i relation til offentlige myndigheder,
  • at forbedre forskudsprocessen med henblik på at sikre en mere korrekt forskudsskat fra borgerne bl.a. ved løbende, automatiske ændringer af forskudsopgørelsen ved indberetninger om renteændringer fra den finansielle sektor.

Loven træder som udgangspunkt i kraft den 1. januar 2013. Dog har reglerne om aktionærlån virkning fra tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget.

Lovforslaget udmønter initiativer med en samlet varig provenuvirkning på ca. 485 mio. kr. før tilbageløb og 365 mio. kr. efter tilbageløb.

Høring  / Folketingets hjemmeside