Skatteministeriet
14. januar 2014

L198 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L198 (Folketingsåret 2011-12)

(Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse m.v.)

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti har den 22. juni 2012 indgået aftale om en skattereform, der skaber ny vækst og flere job, og som sikrer, at man får mere ud af at arbejde.

Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, der vedrører afskaffelse af fradrag for grundforbedringer og ændring af reglerne om genoptagelse. Forslaget bidrager som til finansieringen af skattereformen.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

  • Grundforbedringsfradraget afskaffes fra 2013.
  • Eksisterende fradrag fortsætter til udløb, idet fradraget fra 2013 og fremad ansættes til samme forholdsmæssige del af grundværdien, som fradraget har pr. 1. januar 2013, dog højst det faktiske beløb på dette tidspunkt.
  • Der gives mulighed for fradrag for grundforbedringsarbejder, hvis arbejdet er i gang på tidspunktet for lovens ikrafttræden.
  • Der sættes en frist til 1. maj 2013 for genoptagelse af gamle grundforbedringsfradrag. Herefter kan gamle fradrag ikke længere genoptages.
  • De generelle genoptagelsesregler for ejendomsvurderinger ændres, således at kun vurderinger foretaget på et faktuelt fejlagtigt grundlag - f.eks. forkert registrering af bygningsstørrelse - vil kunne genoptages. Beløbsmæssige vurderingsskøn vil kunne påklages som hidtil.
  • Genoptagelse skal som hovedregel ske inden for 3 år og 7 måneder (den eksisterende ordinære genoptagelsesfrist) efter den vurderingstermin, hvor vurdering på et fejlagtigt grundlag første ganger foretaget. Herved undgås, at 20-30 år gamle forhold vil kunne gøres til genstand for genoptagelse, hvilket er tilfældet nu.
  • De eksisterende procedurer, der involverer Skatterådet i forbindelse med genoptagelser, afskaffes.
  • Der fastsættes dokumentationskrav, der skal være opfyldt ved anmodning om grundforbedringsfradrag eller om genoptagelse af allerede fastsatte fradrag.

Lovforslaget vil medføre et merprovenu i størrelsesordenen 380 mio. kr. målt i varig virkning (2013-niveau) efter tilbageløb på moms og afgifter. I finansåret 2013 er der ingen provenuvirkning.

Høring  / Folketingets hjemmeside