Skatteministeriet
14. januar 2014

L196 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L196 (Folketingsåret 2011-12)

(Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension og adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.)

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti har den 22. juni 2012 indgået aftale om en skattereform, der skaber ny vækst og flere job, og som sikrer, at man får mere ud af at arbejde.

Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, der vedrører afskaffelse af fradrag m.v. for indbetalinger til kapitalpensioner.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

  • Afskaffelse af fradragsretten m.v. for indbetalinger til kapitalpension

Ophævelsen af fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser har virkning fra og med indkomståret 2013.

For obligatoriske indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser i pensionskasser ifølge en kollektiv overenskomst indgået senest den 31. december 2012 gælder der for den ansatte fortsat bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2016.

Der kan på kapitalpension uden fradrags- og bortseelsesret fra indkomståret 2013 indbetales op til 27.600 kr. (2013-niveau). Kapitalpensionen uden fradrags- og bortseelsesret benævnes aldersforsikring eller aldersopsparing, mens den supplerende engangsydelse uden bortseelsesret benævnes supplerende engangssum. Indbetalingerne er ikke fradrags- eller bortseelsesberettigede, og udbetalingerne er skatte- og afgiftsfri. Afkastet af opsparede midler pensionsafkastbeskattes ligesom afkastet på den fradragsberettigede kapitalpension.

Ved udbetalinger fra ordningen før pensionsalderen eller ved dispositioner over ordningen skal der betales en afgift på 20 pct.

Indbetalinger over beløbsgrænsen på 27.600 kr. pålægges en afgift på 20 pct., der skal imødegå fordelen ved den lave beskatning af afkastet af for store indbetalinger. Indbetalinger over beløbsgrænsen kan herefter blive på ordningen.

  • Mulighed for fremrykning af betaling af afgiften af de eksisterende kapitalpensioner

De eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser fra en pensionskasse kan overføres eller konverteres til aldersforsikring m.v. mod betaling af afgift.

Overførsler, der foretages i 2013, pålægges en afgift på 37,3 pct. (af værdien pr. 31. december 1979 udgør afgiften 23,31 pct.), og overførsler, der foretages fra og med 2014 og senere pålægges en afgift på 40 pct. (af værdien pr. 31. december 1979 udgør afgiften 25 pct.).

Rettidige udbetalinger fra eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, der foretages i 2013, pålægges en afgift på 37,3 pct. Herved opnås, at rettidige udbetalinger af eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser sker til samme afgiftssats, hvad enten ordningen udbetales eller overføres/konverteres til aldersforsikring m.v., der herefter udbetales.

  • Fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber

Lovforslaget indeholder endvidere et element, der ikke er en del af aftalen om skattereformen.

Den del af lovforslaget, der vedrører ændring af beskatningen af kapitalpensioner, skønnes samlet set at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 10,44 mia. kr. i 2013, mens provenuet efter tilbageløb og adfærd skønnes at udgøre ca. 7,88 mia. kr. For finansåret 2013 skønnes lovforslaget ligeledes at medføre et merprovenu på ca. 10,44 mia. kr. Provenuvirkningerne for kommunerne vil blive neutraliseret.

Den del af lovforslaget, der vedrører fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber, skønnes ikke at have provenumæssige konsekvenser.

Høring / Folketingets hjemmeside