Skatteministeriet
14. januar 2014

L121 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatnings­overenskomst mellem Danmark og Ungarn - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L121 (Folketingsåret 2011-12)

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst af 27. april 2011 mellem Danmark og Ungarn. Overenskomsten kan først endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Overenskomsten afløser den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1978, som må anses som utidssvarende, idet de erhvervsmæssige forhold mellem Danmark og Ungarn i 1978 var helt anderledes end i dag.

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Ungarn kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.   

Efter overenskomsten kan kildestaten ikke beskatte udbytter udloddet fra et datterselskab til et moderselskab, hvis moderselskabet ejer mindst 10 pct. af kapitalen i datterselskabet i en uafbrudt periode på mindst et år. Det samme gælder, hvis modtageren er en pensionskasse. I alle andre tilfælde kan kildestaten beskatte udbytter med 15 pct., hvis modtageren er hjemmehørende i den anden stat. 

Efter overenskomsten kan renter og royalties kun beskattes i modtagerens bopælsstat.

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan kun beskattes i kildestaten. Private pensioner kan beskattes i kildestaten, hvis denne stat har givet fradrag for indbetalingerne.

Efter den gældende overenskomst kan private pensioner kun beskattes i modtagerens bopælsstat.

Der er aftalt en overgangsordning for personer, som den 27. april 2011 var hjemmehørende i Ungarn og var begyndt at modtage pension, så disse personer bevarer den fritagelse for dansk beskatning af deres danske private pension, som de har efter den nuværende overenskomst.   

Dobbeltbeskatning ophæves ved credit-metoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat af indkomst fra Ungarn med den skat, der er betalt i Ungarn af denne indkomst. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den ungarske indkomst.

Lovforslaget skønnes at medføre administrative merudgifter i størrelsesordenen 500.000 kr. til systemtilretning. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige konsekvenser. Lovforslagets økonomiske konsekvenser for det offentlige og for erhvervslivet skønnes at være begrænsede.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup, tlf. 7237 3418

Folketingets hjemmeside