Skatteministeriet
14. januar 2014

L12 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love- resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L12 (Folketingsåret 2011-12)

Folketinget har den 22. marts 2012 vedtaget lovforslaget med 102 stemmer for (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, SP) 0 stemmer imod 5 stemmer hverken for eller imod (LA).

I forhold til det fremsatte lovforslag er udgået ophævelsen af momsfritagelsen på magasiner sendt til private fra steder uden for EU, ligesom den generelle ikrafttrædelse for loven er ændret fra den 1. januar 2012 til den 1. april 2012.

Loven indeholder en række ændringer af forskellige love, herunder

Lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed En udvidelse af fritagelsen for lønsumsafgift i relation til museer for at skabe en ligestilling af museer indenfor og udenfor museumsloven.

Ændringer i faktureringsbestemmelser Visse ændringer af momslovens faktureringsregler, som har til formål at gennemføre nye EU-regler for leveringstidspunkt og fakturaer for momspligtige leverancer af varer og ydelser ved EU-handel. Formålet med direktivet er at fjerne barrierer for en større anvendelse af elektroniske fakturaer (e-fakturaer).

Erstatning af godtgørelsesordning med fradragsordning En afskaffelse af mulighederne for at få godtgørelse af moms afholdt af transportvirksomheder i forbindelse med momsfritaget udenrigspersonbefordring og moms afholdt af forsikrings- og finansielle virksomheder i forbindelse momsfritagne ydelser, der leveres til aftagere uden for EU. Ordningen erstattes med en tilsvarende fradragsordning, da momssystemdirektivet ikke længere indeholder hjemmel til en godtgørelsesordning. Ændringen medfører, at der skal ske visse ændringer i energiafgiftslovene og vandafgiftsloven for, at virksomheder kan få tilbagebetalt afgifterne i samme omfang som efter gældende regler.

Ligestilling af kontrolregler for indkomstskat og moms SKAT får mulighed for at udstede påbud og pålægge daglige bøder for at sikre efterlevelsen af regler for udlevering af regnskabsmateriale til SKAT og tredjepersoners oplysningspligt til SKAT med henblik på en korrekt opgørelse og betaling af moms. Ændringen har til formål at ligestille kontrolreglerne for indkomstskat og moms.

Indsats mod uregistreret virksomhed Forslaget indeholder ændringer til momsloven og opkrævningsloven, der skal modvirke, at personer fortsætter eller indleder driften af en virksomhed, selv om virksomhedens momsregistrering er ophørt, inddraget eller afslået af SKAT efter momsloven eller opkrævningsloven.

Ændring i opkrævningslovens regler om opkrævning af punktafgifter i visse tilfælde Reglerne i opkrævningsloven for opkrævning af punktafgift, når ikke-registrerede virksomheder modtager varer fra udlandet, ændres for at få bedre samspil og overensstemmelse mellem disse regler og de særlige regler for midlertidigt registrerede varemodtagere i en række punkafgiftslove.

Ændringer i regler i lov om offentligt hasardspil i turneringsform I lov om offentligt hasardspil i turneringsform lempes det gældende krav om betaling dagen før, så betaling for deltagelse kan ske på selve dagen for turneringen. Forslaget har til formål at forhindre, at der sker lukning af lovlige pokerklubber, hvilket kan føre til, at spillerne fristes til at deltage i ulovlige spil.

Ændringen vedrørende lønsumsafgiften skønnes at medføre et årligt tab på ca. 5 mio. kr. De øvrige forslag skønnes ikke at have nævneværdige provenuvirkninger.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Michael Bisgaard, tlf. 7237 7389

Høring / Folketingets hjemmeside