Skatteministeriet
14. januar 2014

L109 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen i forbindelse med visse udenlandske forhold - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L109 (Folketingsåret 2011-12)

Lovforslaget er en udmøntning af den aftale, som den tidligere regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) den 4. maj 2010 indgik med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Liberal Alliance om en midlertidig strafnedsættelsesordning for udeholdt udenlandsk indkomst i 2011. Fremsættelsen af lovforslaget blev udsat til 2012 for at undgå, at den midlertidige strafnedsættelsesordning kunne bruges af skattesnydere i Money Transfer Projektet.

Strafnedsættelsesordningen er åben for personer og selskaber, der har midler på konti eller i depot i lande, som SKAT hidtil ikke har kunnet få bankoplysninger fra. Kontohavere, som er udtaget til kontrol i Money Transfer projektet, er afskåret fra at anvende ordningen, fordi de har fået en henvendelse fra SKAT inden lovens ikrafttræden. Lovforslaget indeholder i et bilag en oversigt over de lande, som ikke er omfattet af ordningen, dvs. de lande, som SKAT kunne få bankoplysninger fra pr. 1. januar 2008.

Det kræves, at man melder sig frivilligt i en periode, der går fra 1. juli 2012 til 30. juni 2013, at man lægger kortene på bordet og samarbejder med SKAT om at fremskaffe alle oplysninger, og at man betaler alle skyldige skatter og afgifter inden for en kort frist, efter at kravet er gjort op.   

Ordningen giver en nedsat straf i forhold til den straf, der ville blive tale om efter de almindelige regler. Uanset sagens størrelse bliver der ikke tale om fængsel. Sagen kan afsluttes administrativt med vedtagelse af en bøde, som SKAT beregner. Bøden udgør op til 60 pct. af de samlede unddragne skatter og afgifter.   

Ordningen er frivillig, og man kan altid få domstolene til at efterprøve rammerne, samt til at efterprøve, om strafnedsættelsesgrunde taler for en yderligere nedsættelse af bøden. Man risikerer ikke, at domstolene idømmer en højere straf, men anonymiteten kan ikke opretholdes.

Uafhængig af strafnedsættelsesordningen indeholder lovforslaget et forslag om, at tillægsbøder i sager om grov skattesvig, hvor der idømmes fængselsstraf, permanent skal forhøjes med 20 pct. i forhold til det gældende niveau. Denne strafskærpelse vil gælde for overtrædelser, der er begået efter 1. juli 2012, hvor loven træder i kraft.

Det vurderes, at forslaget vil indbringe et begrænset merprovenu, der dog ikke kan kvantificeres nærmere. Det skønnes, at de samlede omkostninger er ca. 10,4 mio. kr.

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Hanne M. Christensen, tlf. 7237 7259

Folketingets hjemmeside