Skatteministeriet
13. januar 2014

Lovforslag 2011-12

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2011-12.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2011-12

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget.

L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven
(Beskatning af aktionærlån, feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende, bedre forskudsproces m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 198 - Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven
(Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse m.v.) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 197 - Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love
(Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 196 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
(Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension og adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.)
Resumé Høring / Folketingets hjemmeside

L 195 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven
 
(Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 194 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse, personskatteloven m.v.
 
(Skattereformen - forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 192 - Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven
 
(Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 173 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love
(Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 172 - Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer
 
(Skadesforsikrings¬afgiftsloven)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 171 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler(Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.)Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 170 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love(Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem samt initiativer mod sort arbejde m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 122 - Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter
 
(Hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering mv. af køretøjer og bemyndigelse af nummerpladeoperatører til at afmelde køretøjer og teknisk justering af energiafgifter)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 121 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatnings¬overenskomst mellem Danmark og Ungarn
 
Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatnings¬overenskomst af 27. april 2011 mellem Danmark og Ungarn. Overenskomsten kan først endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 120 - Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatnings-overenskomsten mellem Danmark og Brasilien
 
Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol af 23. marts 2011 til ændring af dobbeltbeskatning¬soverenskomsten fra 1974 mellem Danmark og Brasilien. Protokollen kan først endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.
Resumé  / Folketingets hjemmeside

L 109 - Forslag til lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen i forbindelse med visse udenlandske forhold
 
Lovforslaget er en udmøntning af den aftale, som den tidligere regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) den 4. maj 2010 indgik med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Liberal Alliance om en midlertidig strafnedsættelsesordning for udeholdt udenlandsk indkomst i 2011
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 95 - Forslag til Lov om ændring af aktieavance¬¬beskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love
 
(Enklere beskatning af udlodninger fra investerings¬foreninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytterbeskatning m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 94 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven
 
(Opretning af værdigrundlaget for afgiftsberegningen)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 82 - Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven
 
(Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker)Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 80 - Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkast¬beskatningsloven, pensions¬beskatningsloven og skattekontrolloven
 
(Ændret afkastbeskatning af pengeinstitutordninger placeret i unoterede aktier og ved personers ophør af skattepligt, harmonisering af fristen for afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt, mulighed for uden afgift at stoppe udbetalingen af en livsvarig alderspension m.m.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 44 - Forslag til lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet
 
Formålet med lovforslaget er at sikre, at Danmark i videst muligt omfang kan opfylde de forpligtelser i internationalt samarbejde om skatteforhold, som Danmark har påtaget sig
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 34 - Forslag til lov om ændring af brændstof¬forbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
 
(Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 33 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love
 
(Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 32 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas
 
(Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 31 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love
 
(Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af BoligJobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 30 - Forslag til lov om ændring af aktieavance¬beskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love
 
(Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier og justering af rentefradrags¬begrænsningsreglerne)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 29 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven
 
(Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 28 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkast¬beskatningsloven, pensionsbeskatningsloven samt lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove
 
(Afskaffelse af fradrag for formueforvaltnings¬omkostninger og nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.)Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 12 - Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love
 
Lovforslaget indeholder en række ændringer af forskellige love
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside