Skatteministeriet
6. september 2018

De nordiske lande

Protokol til ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
De nordiske lande

Protokol

om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

 

Protokol

um broyting í sáttmálanum millum tey norðurlendsku londini at sleppa undan tvískatting, hvat víðvíkur inntøku- og ognarskattum

  

Pöytäkirja

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta

  

Protokoll

om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

  

Bókun

um breytingu á samningnum milli Norðurlanda til að komast hjá tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir

 

Protokoll

om endring av overenskomst mellom de nordiske land for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og formue

 

Protokoll

om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

  

Protokol

om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

 

Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige,

  • der ønsker at indgå en protokol om ændring af overenskomsten af 23. september 1996 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter, som ændret ved protokol af 6. oktober 1997 og protokol af 4. april 2008 (i det følgende omtalt som ”overenskomsten”),
  • der konstaterer, at for så vidt angår Færøerne de sagsområder, som omfattes af denne overenskomst, selv i forholdet til udlandet henhører under Færøernes selvstyrekompetence,

 

er blevet enige om følgende:

 

Artikel I

 

Overenskomstens præambel udgår og erstattes af følgende:

”Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige,

der ønsker at indgå en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter (i det følgende omtalt som ”overenskomsten”), uden at skabe mulighed for ikke-beskatning eller nedsat beskatning gennem skatteunddragelse eller skatteundgåelse (herunder gennem såkaldt ”treaty shopping”, der henviser til, at personer hjemmehørende i en stat, som ikke er part i denne aftale, indirekte opnår fordele efter denne aftale), 

der konstaterer, at for så vidt angår Færøerne de sagsområder, som omfattes af denne overenskomst, selv i forholdet til udlandet henhører under Færøernes selvstyrekompetence,

er blevet enige om følgende:”

 

Artikel II

 

I artikel 26 (generelle regler om beskatningen) indsættes følgende nye stykke 4:

 

”4. Uanset de øvrige bestemmelser i denne overenskomst skal en fordel efter overenskomsten ikke kunne udnyttes i spørgsmål om indkomst eller formue, hvis det under hensyn til alle relevante omstændigheder er rimeligt at fastslå, at opnåelsen af fordelen var et af de væsentligste formål med det arrangement eller den transaktion, som direkte eller indirekte medførte fordelen. Dette gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at indrømmelsen af fordelen under disse omstændigheder vil være i overensstemmelse med overenskomstens indhold og formål.”

 

Artikel III

 

Stykke 1 i artikel 28 (Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler) udgår og erstattes af følgende bestemmelse:

”1. Såfremt en person mener, at der i en eller flere af de kontraherende stater er truffet foranstaltninger, som for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst, kan han, uden at det påvirker hans ret til at anvende de retsmidler, der findes i disse staters interne lovgivning, indbringe sagen for den kompetente myndighed i en af de kontraherende stater. Sagen skal indbringes inden fem år fra det tidspunkt, hvor personen fik kendskab til den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten.”

 

Artikel IV

 

Stykke 2 i punkt X (til artikel 25) i protokollen til overenskomsten udgår og erstattes af følgende:

”2. Bestemmelserne i artikel 25, stykke 2, litra c) kan ophæves på begæring af Færøerne.

Anmodning om en sådan ændring fremsættes ad diplomatisk vej ved underretning til enhver af de andre kontraherende stater. Ændringen træder i kraft den tredivte dag efter den dag, da samtlige andre kontraherende stater har modtaget sådan underretning, med virkning for skatter som pålignes for beskatningsår, som begynder den 1. januar det kalenderår, som følger nærmest efter den dag, hvor ændringen træder i kraft eller senere.”

Artikel V

1. Denne protokol skal træde i kraft den tredivte dag efter den dag, da samtlige kontraherende stater har meddelt det finske udenrigsministerium, at protokollen er godkendt. Det finske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser og tidspunktet for protokollens ikrafttræden.

2. Efter protokollens ikrafttrædelse finder dens bestemmelser anvendelse på skatter, som fastsættes for skatteår, som begynder den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, hvor aftalen træder i kraft, eller senere. 

3. Denne protokol skal forblive i kraft, så længe overenskomsten er i kraft.

Originaleksemplaret af denne protokol deponeres i det finske udenrigsministerium, som tilstiller de øvrige kontraherende stater bekræftede kopier heraf.

Til bekræftelse heraf har de dertil behørigt befuldmægtigede undertegnet denne protokol.

Udfærdiget i Helsingfors, den 29. august 2018 i et eksemplar på dansk, færøsk, finsk, islandsk, norsk og svensk, idet der på svensk udfærdiges to tekster, en for Finland og en for Sverige, hvilke samtlige tekster har lige gyldighed.

  

Protokol

um broyting í sáttmálanum millum tey norðurlendsku londini at sleppa undan tvískatting, hvat víðvíkur inntøku- og ognarskattum

 

Ríkisstjórn Danmarkar saman við Føroya landsstýri og ríkisstjórnunum í Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svøríki,

- sum ynskja at gera eina protokol um broyting av sáttmálanum frá 23. september 1996 at sleppa undan tvískatting, hvat viðvíkur inntøku- og ognarskattum, sum broyttur við protokol frá 6. oktober 1997 og protokol frá 4. apríl 2008 (hereftir nevndur ”sáttmálin”),

- sum ásanna, at hvat viðvíkur Føroyum, tey málsøki, sum hesin sáttmáli fevnir um, sjálvt mótvegis útlondum, hoyra undir Føroya landsstýri

eru  samd um:

 

Grein I

Inngangurin til sáttmálan verður strikaður og í staðin kemur:

”Ríkisstjórn Danmarkar saman við Føroya landsstýri og ríkisstjórnunum í Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svøríki,

sum ynskja at gera sáttmála fyri at sleppa undan tvískatting, hvat viðvíkur inntøku- og ognarskattum (hereftir nevndur ”sáttmálin)” uttan at skapa fortreytir fyri ikki-skatting ella skerdum skatti umvegis skattaundandrátt ella skattflýggjan, (herundir umvegis sonevnda ”treaty shopping” sum sipar til at persónar, sum eru búsitandi í einum ríki sum ikki er partur av hesum sáttmála, óbeinleiðis fáa fyrimun av hesum sáttmála),

sum ásanna, at hvat viðvíkur Føroyum, tey málsøki, sum hesin sáttmáli fevnir um, sjálvt mótvegis útlondum, hoyra undir Føroya landsstýri,

eru samd um:”

 

Artikel II

Í grein 26 (Almennar reglur um skatting) verður sum nýtt stykki sett stykki 4:

”4. Uttan mun til aðrar ásetingar í hesum sáttmála skal ein fyrimunur sambært sáttmálanum ikki kunna njótast í spurningum um eina inntøku ella ogn, um tað við atliti til allar viðkomandi umstøður er rímiliga sannlíkt, at eitt av høvuðsendamálunum við fyriskipanini ella tiltakinum sum beinleiðis ella óbeinleiðis førdi til fyrimunin var at fáa fyrimunin. Hetta er tó ikki galdandi, um tað verður staðfest, at njótanin av fyrimuninum í hesum førinum er í samsvari við sáttmálans endamál og ætlan.”

 

Grein III

Stykki 1 í grein 28 (Mannagongd, tá ið sínámillum avtalur verða gjørdar) verður strikað og í staðin kemur:

”Um ein persónur metir at í einum ella fleiri av ríkjunum, sum eru partar av sáttmálanum, verða samtykt átøk, sum fyri hann bera í sær ella koma at bera í sær skatting í stríð við ásetingarnar í hesum sáttmála, kann hann, uttan at hetta ávirkar rætt hansara at brúka tey rættarráð, sum eru í innanhýsis rættarskipanunum í hesum ríkjunum, leggja málið fyri málsráðandi myndugleikan í einum av ríkjunum, sum eru partar av sáttmálanum. Málið skal leggjast fram innan fimm ár frá tí tíðspunkti, viðkomandi persónur gjørdist varugur við tað atgerð, sum førdi til skattingina, sum er í stríð við ásetingarnar í sáttmálanum.”

 

Grein IV

Stykki 2 í punkt X (til grein 25) í protokollini til tann norðurlendska sáttmálan verður strikað og í staðin kemur:

”2. Ásetingin í grein í 25, stykki 2.c) kann eftir umbøn frá Føroyum verða strikað.

 Umbøn um tílíka broyting verður at boða frá stjórnarliga við boðsending til eitt og hvørt av hinum sáttmálabundnu ríkjunum. Broytingin kemur í gildi tríatianda dagin  eftir tann dag, tá ið øll sáttmálabundnu ríkini hava fingið tílík boð, og ásetingarnar í broytingini verða nýttar við atliti at skatti fyri skattaár, sum byrja 1. januar í tí skattaári, sum byrjar næst eftir tað ár, tá broytingin kemur í gildi ella seinni.”  

 

Artikel V 

1. Hendan protokol kemur í gildi tríatianda dagin eftir tann dag, tá ið øll tey sáttmálabundnu ríkini hava boða finska uttanríkismálaráðnum frá, at protokollin er góðkend. Finska uttanríkisráðið boðar hinum sáttmálabundnu ríkjunum frá móttøkuni av hesum fráboðanum og um tíðspunktið fyri, nær protokollin kemur í gildi.

2. Eftir at protokollin er komin í gildi verða ásetingar hennara nýttar fyri skattir, sum verða uppkravdir fyri skattaár, sum byrja 1. januar í tí álmannakaári, sum byrjar næst eftir tað árið, protokollin kemur í gildi ella seinni.

3. Henda protokol er galdandi so leingi sáttmálin er galdandi.

Upprunaskjalið til hesa protokol verður deponerað  hjá finska uttanríkismálaráðnum, sum letur hinum sáttmálabundnu ríkjunum váttað avrit av hesum.

Til staðfestinar av hesum hava undirritaðu við fullgóðari heimild skrivað undir hesa protokol.

Skrivað í Helsinki, tann 29. august 2018 í einum eintaki á donskum, føroyskum, finskum, íslendskum, norskum og svenskum, har tað á svenskum verða gjørdir tveir tekstir, ein fyri Finnland og ein fyri Svøríki, sum allir hava sama gildi.

 

Pöytäkirja

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta

 

Tanskan hallitus yhdessä Färsaarten maakunnanhallituksen kanssa sekä Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset,

– jotka haluavat tehdä pöytäkirjan tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 23 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn sopimuksen, niin kuin se on muutettuna 6 päivänä lokakuuta 1997 tehdyllä pöytäkirjalla ja 4 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyllä pöytäkirjalla (jäljempänä "sopimus"), muuttamisesta,

– jotka toteavat, että Färsaarten osalta tämän sopimuksen piiriin kuuluvien asioiden hoitaminen myös suhteessa ulkomaihin kuuluu Färsaarten itsehallintoon sisältyvään toimivaltaan,

ovat sopineet seuraavasta:

 

I artikla

 

Sopimuksen johdanto poistetaan ja korvataan seuraavalla:

"Tanskan hallitus yhdessä Färsaarten maakunnanhallituksen kanssa sekä Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset,

jotka haluavat tehdä sopimuksen tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi (jäljempänä "sopimus"), luomatta edellytyksiä verottamatta jäämiseen tai alennettuun veroon veron kiertämisen tai välttämisen avulla (mukaan lukien niin sanottu "treaty shopping", joka tähtää siihen, että henkilöt, jotka asuvat valtiossa, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli, saavat välillisesti nauttia tämän sopimuksen mukaisista etuuksista),

jotka toteavat, että Färsaarten osalta tämän sopimuksen piiriin kuuluvien asioiden hoitaminen myös suhteessa ulkomaihin kuuluu Färsaarten itsehallintoon sisältyvään toimivaltaan,

ovat sopineet seuraavasta:"

 

II artikla

Artiklaan 26 (Yleiset verotusmääräykset) lisätään seuraava uusi 4 kappale:

"4. Tämän sopimuksen muiden määräysten estämättä ei sopimuksen mukaista etuutta pidä jonkin tulon tai varallisuuden osalta saada, jos kaikki asiaa koskevat olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voidaan olettaa, että yksi sen järjestelyn tai transaktion pääasiallisista tarkoituksista, joka välittömästi tai välillisesti johti etuuteen, oli tämän etuuden saaminen. Tätä ei kuitenkaan noudateta, jos selvitetään, että etuuden saaminen näissä olosuhteissa on sopimuksen tavoitteen ja tarkoituksen mukaista."

 

III artikla

Artiklan 28 (Keskinäinen sopimusmenettely) 1 kappale poistetaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä:

"1. Jos henkilö katsoo, että sopimusvaltion tai useiden sopimusvaltioiden toimenpiteet ovat johtaneet tai johtavat hänen osaltaan verotukseen, joka on tämän sopimuksen määräysten vastainen, hän voi saattaa asiansa jonkin sopimusvaltion toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, ilman että tämä vaikuttaa hänen oikeuteensa käyttää näiden valtioiden sisäisessä oikeusjärjestyksessä olevia oikeussuojakeinoja. Asia on saatettava käsiteltäväksi viiden vuoden kuluessa ajankohdasta, jolloin henkilö sai tiedon toimenpiteestä, joka johti sopimuksen määräysten vastaiseen verotukseen."

 

IV artikla 

Pöytäkirjan X pöytäkirjamerkinnän (25 artiklaan) 2 kappale poistetaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä:

"2. Sopimuksen 25 artiklan 2 kappaleen c kohdan määräykset voidaan Färsaarten pyynnöstä kumota.

Tällaista muutosta koskeva pyyntö tehdään diplomaattiteitse ilmoittamalla siitä kaikille muille sopimusvaltioille. Muutos tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kaikki muut sopimusvaltiot ovat saaneet tämän ilmoituksen, ja sen määräyksiä sovelletaan niiltä verovuosilta määrättyyn veroon, jotka alkavat muutoksen voimaantulopäivää välittömästi seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen."

 

V artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Suomen ulkoasiainministeriölle pöytäkirjan hyväksymisestä. Suomen ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimusvaltioille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta ja pöytäkirjan voimaantuloajankohdasta.

2. Pöytäkirjan voimaantulon jälkeen sen määräyksiä sovelletaan veroihin, jotka määrätään niiltä verovuosilta, jotka alkavat pöytäkirjan voimaantulovuotta välittömästi seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

3. Tämä pöytäkirja on voimassa niin kauan kuin sopimus on voimassa.

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale talletetaan Suomen ulkoasiainministeriön huostaan, joka toimittaa siitä muille sopimusvaltioille oikeaksi todistetut jäljennökset.

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2018 yhtenä tanskan-, fäärin-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jolloin ruotsinkielisiä tekstejä on kaksi, toinen Suomea ja toinen Ruotsia varten, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

 

Protokoll

om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

 

Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre samt Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar,

  • som önskar ingå ett protokoll om ändring i avtalet den 23 september 1996 för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, såsom ändrat genom protokoll den 6 oktober 1997 och protokoll den 4 april 2008 (i det följande benämnt ”avtalet”),
  • som konstaterar att i fråga om Färöarna handhavandet även i förhållande till utlandet av de sakområden som omfattas av detta avtal hör till Färöarnas självstyrelsekompetens,

har kommit överens om följande:

 

Artikel I 

Avtalets preambel utgår och ersätts av följande:

”Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre samt Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar,

som önskar ingå avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (i det följande benämnt ”avtalet”), utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt (däri inbegripet genom så kallad ”treaty shopping”, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta avtal indirekt ska åtnjuta förmåner enligt detta avtal),

som konstaterar att i fråga om Färöarna handhavandet även i förhållande till utlandet av de sakområden som omfattas av detta avtal hör till Färöarnas självstyrelsekompetens,

har kommit överens om följande:”

 

Artikel II

I artikel 26 (Allmänna beskattningsregler) införs följande nya stycke 4:

”4. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska en förmån enligt avtalet inte kunna åtnjutas i fråga om en inkomst eller en förmögenhetstillgång, om det med hänsyn till alla relevanta omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att komma i åtnjutande av förmånen. Detta gäller dock inte om det fastställs att åtnjutandet av förmånen under dessa omständigheter är i enlighet med avtalets ändamål och syfte.”

 

Artikel III

Stycke1 i artikel 28 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) utgår och ersätts av följande bestämmelser:

”1. Om en person anser att i en eller flera av de avtalsslutande staterna vidtagits åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna. Saken ska läggas fram inom fem år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.”

 

Artikel IV

Stycke 2 i protokollsanteckning X (till artikel 25) i protokollet till avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

”2. Bestämmelserna i artikel 25 stycke 2 punkt c) kan upphävas på begäran av Färöarna.

Begäran om en sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse till envar av de andra avtalsslutande staterna. Ändringen träder i kraft trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit sådan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas i fråga om skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då ändringen träder i kraft eller senare.” 

 

Artikel V 

1. Detta protokoll träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har meddelat det finska utrikesministeriet att protokollet har godkänts. Det finska utrikesministeriet underrättar de övriga avtalsslutande staterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för protokollets ikraftträdande.

2. Efter protokollets ikraftträdande tillämpas dess bestämmelser på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då protokollet träder i kraft eller senare.

3. Detta protokoll ska förbli i kraft så länge avtalet är i kraft.

Originalexemplaret till detta protokoll deponeras hos det finska utrikesministeriet, som tillställer de övriga avtalsslutande staterna bestyrkta kopior därav.

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Helsingfors den 29 augusti 2018 i ett exemplar på danska, färöiska, finska, isländska, norska och svenska språken, varvid på svenska språket utfärdades två texter, en för Finland och en för Sverige, vilka samtliga texter har samma giltighet. 

 

Bókun

um breytingu á samningnum milli Norðurlanda til að komast hjá tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir

Ríkisstjórn Danmerkur ásamt landsstjórn Færeyja og ríkisstjórnir Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar,

  • sem óska að gera með sér bókun um breytingu á samningi frá 23. september 1996 til að komast hjá tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og á eignir, sem breytt var með bókun frá 6. október 1997 og bókun frá 4. apríl 2008 (hér eftir nefndur „samningurinn“),
  • sem gera sér ljóst að því er Færeyjar varðar að framkvæmd þeirra mála sem samningur þessi tekur til heyrir undir sjálfsstjórnarvaldsvið Færeyja, jafnvel í samskiptum við útlönd,

hafa komið sér saman um eftirfarandi:

 

I. grein 

Inngangur samningsins falli brott og í stað hans komi eftirfarandi:

„Ríkisstjórn Danmerkur ásamt landsstjórn Færeyja og ríkisstjórnir Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar,

sem óska að gera með sér samning til að komast hjá tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir (hér á eftir nefndur „samningurinn“), án þess tækifæri skapist til að komast alfarið hjá skattlagningu eða lækka skatta með skattundanskotum eða skattsvikum (meðal annars með misnotkun á tvísköttunarsamningum (e. treaty-shopping) sem miðar að því að aðilar með heimilisfesti í ríki, sem ekki er aðili þessa samnings, öðlist ávinning af þessum samningi),

sem gera sér ljóst að því er Færeyjar varðar að framkvæmd þeirra mála sem samningur þessi tekur til heyrir undir sjálfsstjórnarvaldsvið Færeyja, jafnvel í samskiptum við útlönd,

hafa komið sér saman um eftirfarandi:“

 

II. grein

Eftirfarandi nýr 4. liður bætist við í 26. gr. (Almennar skattlagningarreglur):

„4. Þrátt fyrir önnur ákvæði samnings þessa skal ekki veita ívilnun samkvæmt samningi þessum vegna tekna eða eigna ef réttmætt má telja, að teknu tilliti til allra viðeigandi staðreynda og aðstæðna, að það að hljóta fyrrnefnda ívilnun hafi verið einn helsti tilgangur með tilhögun eða viðskiptum sem leiddi beint eða óbeint til fyrrnefndrar ívilnunar. Þetta gildir þó ekki ef staðfest er að það að veita ívilnunina við þessar aðstæður myndi vera í samræmi við markmið og tilgang samningsins.“

 

III. grein 

1. liður í 28. gr. (Framkvæmd gagnkvæms samkomulags) falli brott og í stað hans komi eftirfarandi ákvæði:

„1. Ef aðili telur að ráðstafanir, sem gerðar eru af einu samningsríkjanna eða fleiri, leiði eða muni leiða til skattlagningar að því er hann varðar, sem ekki er í samræmi við ákvæði þessa samnings, getur hann, án þess að það raski rétti hans til að færa sér í nyt þau réttarúrræði sem lög samningsríkjanna kveða á um, lagt mál sitt fyrir lögbært stjórnvald hvers samningsríkjanna sem er. Mál verður að leggja fyrir innan fimm ára frá því að tilkynning berst hlutaðeigandi aðila um aðgerðir sem leiða til skattlagningar sem ekki er í samræmi við ákvæði samningsins.“

 

IV. grein

2. liður í X. lið (við 25. gr.) í bókuninni við samninginn falli brott og í stað hans komi eftirfarandi:

„2. Að ósk Færeyja má nema úr gildi ákvæði c-liðar 2. mgr. 25. gr. þannig að í stað þeirra komi svohljóðandi texti:

„Ósk um slíka breytingu skal komið á framfæri eftir diplómatískum leiðum með tilkynningu til sérhvers hinna samningsríkjanna. Breytingin öðlast gildi á þrítugasta degi eftir þann dag er öll hin samningsríkin hafa tekið við slíkri tilkynningu og skal ákvæðum hennar beitt að því er tekur til skatta sem eru ákvarðaðir fyrir skattaár sem hefst 1. janúar á því almanaksári sem fylgir næst á eftir þeim degi sem breytingin tekur gildi, eða síðar.“

V. grein

1. Bókun þessi öðlast gildi á þrítugasta degi eftir þann dag þegar öll samningsríkin hafa tilkynnt finnska utanríkisráðuneytinu að bókunin hafi verið staðfest. Utanríkisráðuneyti Finnlands tilkynnir öðrum samningsríkjum um móttöku þessara tilkynninga og um þann dag þegar bókunin öðlast gildi.

2. Eftir að bókunin hefur öðlast gildi skal ákvæðum hennar beitt að því er tekur til skatta sem eru ákvarðaðir fyrir skattaár sem hefst 1. janúar það almanaksár sem kemur næst því ári þegar bókunin öðlast gildi, eða seinna.

3. Bókun þessi gildir jafnlengi og samningurinn er í gildi. 

Afhenda ber frumrit bókunar þessarar til vörslu í finnska utanríkisráðuneytinu sem sendir hinum samningsríkjunum staðfest eintök af því.

Þessu til staðfestu hafa fulltrúar, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað bókun þessa.

Gjört í Helsinki hinn 29. ágúst 2018 í einu eintaki á dönsku, finnsku, færeysku, íslensku, norsku og sænsku og eru sænsku textarnir tveir, annar fyrir Finnland og hinn fyrir Svíþjóð, og skulu allir textarnir jafngildir.

  

Protokoll

om endring av overenskomst mellom de nordiske land for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og formue

Danmarks regjering sammen med Færøyenes landsstyre samt Finlands, Islands, Norges og Sveriges regjeringer,

  • som ønsker å inngå en protokoll om endring av en overenskomst av 23. september 1996, som endret ved protokoll av 6. oktober 1997 og protokoll av 4. april 2008, for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og formue (i det følgende omtalt som «overenskomsten»),
  • som konstaterer at, for så vidt angår Færøyene, hører behandlingen av de saksområder som omfattes av denne overenskomst, også i forholdet til utlandet, under Færøyenes selvstyrekompetanse,

er blitt enige om følgende:

 

Artikkel I 

Overenskomstens preambel utgår og erstattes av følgende:

«Danmarks regjering sammen med Færøyenes landsstyre samt Finlands, Islands, Norges og Sveriges regjeringer,

som ønsker å inngå en overenskomst for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og formue (i det følgende omtalt som «overenskomsten»), uten å skape muligheter for ikke-beskatning eller redusert beskatning gjennom skatteunndragelse eller omgåelse (herunder gjennom arrangement for utnyttelse av skatteavtalen (treaty shopping) som innebærer at personer som er bosatt i en stat, som ikke er part i denne overenskomsten, indirekte oppnår fordeler etter denne overenskomsten),

som konstaterer at, for så vidt angår Færøyene, hører behandlingen av de saksområder som omfattes av denne overenskomsten, også i forholdet til utlandet, under Færøyenes selvstyrekompetanse,

har blitt enige om følgende:»

 

Artikkel II

I artikkel 26 (Generelle beskatningsregler) tilføyes følgende nytt punkt 4:

     «4. Uavhengig av de øvrige bestemmelsene i denne overenskomsten, skal en fordel etter denne overenskomst ikke innrømmes med hensyn til inntekt eller formue, hvis det, med hensyn til alle relevante omstendigheter, er rimelig å anta at å oppnå fordelen var et av hovedformålene med arrangementet eller transaksjonen som direkte eller indirekte resulterte i denne fordelen. Dette gjelder likevel ikke dersom det fastslås at å innrømme fordelen under disse omstendighetene, er i overensstemmelse med overenskomstens innhold og formål.»

 

Artikkel III

Punkt 1 i artikkel 28 (Fremgangsmåte ved inngåelse av gjensidige avtaler) utgår og erstattes av følgende:

     «1. Når en person mener at tiltak som er truffet i en eller flere av de kontraherende stater medfører eller vil medføre for ham en beskatning som ikke er i overenstemmelse med bestemmelsene i denne overenskomst, kan han, uten at dette påvirker hans rett til å benytte de rettsmidlene som er tilgjengelige etter internretten i disse statene, fremme sin sak for den kompetente myndighet i en av disse kontraherende stater. Saken må fremmes innen fem år fra det tidspunkt personen fikk kunnskap om tiltaket som gir grunnlag for beskatningen som strider mot bestemmelsene i overenskomsten.»

 

Artikkel IV

Punkt 2 i punkt X (Til artikkel 25) i protokollen til overenskomsten utgår og erstattes av følgende:

«2. Bestemmelsene i artikkel 25 punkt 2 c) kan på anmodning fra Færøyene oppheves.

     Begjæring om en slik endring fremmes gjennom diplomatiske kanaler ved underretning til hver av de andre kontraherende stater. Endringen trer i kraft den trettiende dag etter den dag da samtlige andre kontraherende stater har mottatt slik underretning og dens bestemmelser får anvendelse for skatteår som begynner den 1. januar det påfølgende år etter den dagen hvor endringen trådte i kraft eller senere.»

 

Artikkel V

1. Denne protokollen trer i kraft den trettiende dagen etter den dag da samtlige kontraherende stater har meddelt det finske utenriksministeriet at protokollen er godkjent. Det finske utenriksministeriet underretter de øvrige kontraherende stater om mottakelsen av disse meddelelser og om tidspunktet for protokollens ikrafttredelse.

2. Etter at protokollens har trådt i kraft, får dens bestemmelser anvendelse på skatter som fastsettes for inntektsår som begynner den 1. januar i det kalenderår som følger nærmest etter det år da protokollen trer i kraft eller senere.

3. Denne protokollen skal forbli i kraft så lenge overenskomsten er i kraft. 

Originaleksemplaret av denne protokollen deponeres i det finske utenriksministeriet, som tilstiller de øvrige kontraherende stater bekreftede kopier av den. 

Til bekreftelse av det foranstående har de undertegnede etter behørig fullmakt undertegnet denne protokoll.

Utferdiget i Helsingfors den 29. august 2018 i ett eksemplar på henholdsvis dansk, færøysk, finsk, islandsk, norsk og svensk, idet det utferdiges to tekster på svensk, en for Finland og en for Sverige, slik at samtlige tekster har samme gyldighet.

  

Protokoll

om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

 

 Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre samt Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar,

  •  som önskar ingå ett protokoll om ändring i avtalet den 23 september 1996 för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, såsom ändrat genom protokoll den 6 oktober 1997 och protokoll den 4 april 2008 (i det följande benämnt ”avtalet”),
  •  som konstaterar att i fråga om Färöarna handhavandet även i förhållande till utlandet av de sakområden som omfattas av detta avtal hör till Färöarnas självstyrelsekompetens, 

har kommit överens om följande:

 

Artikel I

Avtalets preambel utgår och ersätts av följande:

”Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre samt Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar,

som önskar ingå avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (i det följande benämnt ”avtalet”), utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt (däri inbegripet genom så kallad ”treaty shopping”, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta avtal indirekt ska åtnjuta förmåner enligt detta avtal),

som konstaterar att i fråga om Färöarna handhavandet även i förhållande till utlandet av de sakområden som omfattas av detta avtal hör till Färöarnas självstyrelsekompetens,

har kommit överens om följande:”

 

Artikel II

I artikel 26 (Allmänna beskattningsregler) införs följande nya punkt 4:

”4. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska en förmån enligt avtalet inte kunna åtnjutas i fråga om en inkomst eller en förmögenhetstillgång, om det med hänsyn till alla relevanta omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att komma i åtnjutande av förmånen. Detta gäller dock inte om det fastställs att åtnjutandet av förmånen under dessa omständigheter är i enlighet med avtalets ändamål och syfte.”


 

Artikel III

Punkt 1 i artikel 28 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) utgår och ersätts av följande bestämmelser:

”1. Om en person anser att i en eller flera av de avtalsslutande staterna vidtagits åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna. Saken ska läggas fram inom fem år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.”

 

Artikel IV

Punkt 2 i punkt X (till artikel 25) i protokollet till avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

”2. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 2 c) kan upphävas på begäran av Färöarna.

Begäran om en sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse till envar av de andra avtalsslutande staterna. Ändringen träder i kraft trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit sådan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas i fråga om skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då ändringen träder i kraft eller senare.”

 

Artikel V

1. Detta protokoll träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har meddelat det finska utrikesministeriet att protokollet har godkänts. Det finska utrikesministeriet underrättar de övriga avtalsslutande staterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för protokollets ikraftträdande.

2. Efter protokollets ikraftträdande tillämpas dess bestämmelser på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då protokollet träder i kraft eller senare.

3. Detta protokoll ska förbli i kraft så länge avtalet är i kraft.

Originalexemplaret till detta protokoll deponeras hos det finska utrikesministeriet, som tillställer de övriga avtalsslutande staterna bestyrkta kopior därav.

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Helsingfors den 29 augusti 2018 i ett exemplar på danska, färöiska, finska, isländska, norska och svenska språken, varvid på svenska språket utfärdades två texter, en för Finland och en för Sverige, vilka samtliga texter har samma giltighet. 

For Danmarks regering: 

Fyri Føroya landsstýri: 

Suomen hallituksen puolesta:

För Finlands regering: 

Fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands: 

For Norges regjering: 

För Sveriges regering: