Skatteministeriet
DBO 26. april 2011

Brasilien

Protokol til ændring af overenskomsten mellem regeringen i kongeriget Danmark og regeringen i forbundsrepublikken Brasilien til indgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af beskatningsunddragelse for så vidt angår indkomstskatter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Brasilien

PROTOKOL TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN MELLEM

REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG

REGERINGEN I FORBUNDSREPUBLIKKEN BRASILIEN 

TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF BESKATNINGSUNDDRAGELSE FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMSTSKATTER, UNDERSKREVET I KØBENHAVN DEN 27. AUGUST 1974

Regeringen i Kongeriget Danmark og Regeringen i Forbundsrepublikken Brasilien,

der ønsker at indgå en protokol til ændring af overenskomsten mellem Danmark og Brasilien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af beskatningsunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, underskrevet i København den 27. august 1974 (herefter omtalt som "Overenskomsten"), er enige om følgende:

Artikel I

Overenskomstens artikel 23 ophæves og erstattes af følgende:

"Artikel 23

Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning

Dobbeltbeskatning skal ophæves således:

1. I Brasilien:

a)              Hvis en person, der er hjemmehørende i Brasilien, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i Danmark, skal Brasilien - med forbehold af bestemmelserne i dens lovgivning vedrørende ophævelse af dobbeltbeskatning - indrømme fradrag i den pågældende persons indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat, som er betalt i Danmark. Sådant fradrag skal dog ikke kunne overstige den del af indkomstskatten, som beregnet inden fradraget er givet, der svarer til den indkomst, der kan beskattes i Danmark.

b)              Hvis indkomst, som oppebæres af den person, der er hjemmehørende i Brasilien, ifølge enhver bestemmelse i denne overenskomst er fritaget for beskatning i Brasilien, kan Brasilien alligevel tage den fritagne indkomst i betragtning ved beregningen af størrelsen af skat på den pågældende persons øvrige indkomst.

2. I Danmark

a)              Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, op­pe­bæ­rer ind­komst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan be­skattes i Brasilien, skal Danmark - medmin­dre bestemmelserne i litra c) medfører andet - indrømme fradrag i den på­gæl­den­de persons indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat, som er betalt i Brasilien.

b)              Fradraget skal dog ikke kunne overstige den del af indkomst­skatten, som beregnet inden fradraget er givet, der svarer til den indkomst, som kan beskattes Brasilien.

c)              Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer ind­komst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i Brasilien, kan Danmark med­regne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal i ind­komst­skat­ten indrømme fradrag for den del af den danske ind­komstskat, som svarer til den indkomst, der hidrører fra Brasilien.

d)             Uanset bestemmelserne i dette stykkes litra a) og b) skal udbytte, som et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer fra Brasilien, behandles i Danmark ikke mindre gunstigt end udbytte, som betales og modtages mellem selskaber, der er hjemmehørende i Danmark, under tilsvarende betingelser."  

Artikel II

Punkt 5, 6 og 7 i Protokollen til Overenskomsten indgået den 27. august 1974 ophæves, og punkt 8 og 9 bliver herefter henholdsvis punkt 5 og 6.

Artikel III

Punkt 9 i Protokollen til Overenskomsten indgået den 27. august 1974, som herefter er punkt 6, ophæves og erstattes af følgende:

"6. Ad artikel 24, stykke 2

Bestemmelserne i den brasilianske skattelovgivning, hvorefter royalties, som defineret i artikel 12, stykke 3, der udbetales af et fast driftssted beliggende i Brasilien til en person, som er hjemmehørende i Danmark, og som driver virksomhed i Brasilien gennem et sådant fast driftssted, ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det ovenfor nævnte faste driftssted, er ikke i strid med bestemmelserne i Overenskomstens artikel 24, stykke 2."

Artikel IV

Ikrafttræden

1. De kontraherende staters regeringer skal underrette hinanden om, at de forfatningsmæssige foranstaltninger for denne Protokols ikrafttræden er opfyldt.

2. Denne Protokol skal træde i kraft på datoen for den seneste af underretningerne, som omtalt i stykke 1, og dens bestemmelser skal have virkning første gang:

a)              for så vidt angår skat indeholdt ved kilden, på beløb udbetalt den første januar eller senere i det kalenderår, der følger umiddelbart efter det år, i hvilket Protokollen træder i kraft;

b)              for så vidt angår anden indkomstskat, på beløb modtaget i løbet af det indkomstår, der begynder den første januar eller senere i det kalenderår, som følger umiddelbart efter det år, i hvilket Protokollen træder i kraft.

3. Denne protokol skal forblive i kraft, så længe Overenskomsten forbliver i kraft.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne protokol. 

Udfærdiget i to eksemplarer i København, den 23. marts 2011, på dansk, portugisisk og engelsk, således at hver tekst er lige autentisk. I tilfælde af afvigelser i fortolkningen skal den engelske tekst være afgørende.

For regeringen i                                                  For regeringen i

Kongeriget Danmark                                          Forbundsrepublikken Brasilien

Peter Christensen                                               Goncalo Mello Mourão                           

 

PROTOCOL AMENDING

THE CONVENTION BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK AND

THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND

THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, SIGNED AT COPENHAGEN THE 27TH DAY OF AUGUST 1974

The Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Federative Republic of Brazil, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between Denmark and Brazil for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed at Copenhagen the 27th day of August 1974 (hereinafter referred to as "the Convention"), have agreed as follows:

                                                      Article I

Article 23 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

                                                     "Article 23

                                Methods for the elimination of double taxation

Double taxation shall be eliminated as follows:

1.  In Brazil:

a)       Where a resident of Brazil derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Denmark, Brazil shall allow, subject to the provisions of its law regarding the elimination of double taxation, as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Denmark. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Denmark  

b)       Where in accordance with any provision of this Convention income derived by a resident of Brazil is exempt from tax in Brazil, Brazil may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

2.  In Denmark:

a)       Subject to the provisions of sub-paragraph c), where a resident of Denmark derives income which, in accordance with the provisions of this Con­vention, may be taxed in Brazil, Denmark shall allow, as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Brazil.

b)       Such deduction shall not, however, ex­ceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is at­tributable to the income which may be taxed in Brazil.

c)       Where a resident of Denmark derives income which in accordance with the provisions of this Convention shall be taxable only in Brazil, Denmark may include this income in the tax base, but shall allow as a deduction from the income tax that part of the Danish income tax which is attributable to the income derived from Brazil.

d)      Notwithstanding the provisions of subparagraphs a) and b) of this paragraph, dividends received from Brazil by a company resident of Denmark shall be treated in Denmark not less favourably than dividends paid and received between companies resident of Denmark in similar conditions."

                                                      Article II

Items 5, 6 and 7 of the Protocol to the Convention entered into on the 27th day of August 1974 shall be deleted and items 8 and 9 shall be renumbered as items 5 and 6, respectively. 

                                                        Article III

Item 9 of the Protocol to the Convention entered into on the 27th day of  August 1974, renumbered as item 6, shall be deleted and replaced by the following:

"6. Ad/Article 24, paragraph 2

The provisions of the Brazilian tax law that do not allow that royalties as defined in paragraph 3 of Article 12, paid by a permanent establishment situated in Brazil to a resident of Denmark that carries on business in Brazil through such a permanent establishment, be deductible at the moment of the determination of the taxable income of the above referred permanent establishment, are not in conflict with the provisions of paragraph 2 of Article 24 of the Convention."

                                                         Article IV

                                                 Entry into force

1. The Governments of the Contracting States shall notify to each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Protocol have been complied with.

2. This Protocol shall enter into force on the date of the latter of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect for the first time:

a)      with regard to taxes witheld at source, in respect of amounts paid on or after the first day of January of the calendar year immediately following the year in which this Protocol enters into force;

b)      with regard to other taxes on income, in respect of amounts received during the taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year immediately following that in which this Protocol enters into force.

3. This Protocol shall remain in force as long as the Convention remains in force.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Copenhagen this 23rd day of March 2011 in the Danish, Portuguese and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the                                For the Government of the

Kingdom of Denmark                                        Federative Republic of Brazil                                       

Peter Christensen                                               Goncalo Mello Mourão