Skatteministeriet
11. september 2013

Qatar

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering om oplysninger i skattesager

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Qatar

Aftale

mellem

Kongeriget Danmarks regering

og

Staten Qatars regering

om oplysninger i skattesager

Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering, der ønsker at indgå en aftale om oplysninger i skattesager, er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Aftalens formål og anvendelsesområde

De kontraherende staters kompetente myndigheder skal yde bistand gennem udveksling af oplysninger, som kan forudses at være relevante for administrationen og håndhævelsen af de kontraherende staters interne lovgivning vedrørende de skatter, som er omfattet af denne aftale. Sådanne oplysninger skal indbefatte oplysninger, som kan forudses at være relevante for ansættelse, ligning og opkrævning af sådanne skatter, inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse af skattekrav eller efterforskning eller retsforfølgning af skattesager. Oplysningerne skal udveksles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og skal behandles som fortrolige på den måde, som er fastlagt i artikel 8. De rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer personer i henhold til den anmodede stats lovgivning eller administrative praksis, forbliver gældende, i det omfang de ikke unødigt hindrer eller forsinker effektiv udveksling af oplysninger.

Artikel 2

Jurisdiktion

En anmodet stat er ikke pligtig til at fremskaffe oplysninger, som hverken er i dens myndigheders besiddelse eller besiddes eller kontrolleres af personer inden for dens jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter omfattet af aftalen

1. Denne aftale omfatter skatter af enhver art og beskrivelse, som udskrives i de kontraherende stater.

2. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art, der efter datoen for denne aftales undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for, de eksisterende skatter. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal underrette hinanden om alle væsentlige ændringer af beskatning og hermed forbundne foranstaltninger til indhentning af oplysninger, som omfattes af aftalen.

Artikel 4

Definitioner

1.  I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning, medmindre de er defineret anderledes:

a)      udtrykket "kontraherende stat" betyder Danmark eller Qatar, alt efter sammenhængen;

b)      udtrykket "Danmark" betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;

c)      Udtrykket "Qatar" betyder Staten Qatar, og anvendt i geografisk betydning betyder det Staten Qatars landområde, indre farvande, territorialfarvand, herunder dettes havbund og undergrund, luftrummet over dem, den særlige økonomiske zone og den kontinentalsokkel, over hvilken Staten Qatar udøver suverænitetsrettigheder og jurisdiktion i overensstemmelse med bestemmelserne i folkeretten og Qatars interne love og bestemmelser;

d)     udtrykket "kompetent myndighed" betyder:

i)                    i Qatar, finansministeren, dennes befuldmægtigede stedfortræder eller den myndighed, som er udpeget som kompetent myndighed med henblik på denne aftale;

ii)                  i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

e)      udtrykket "person" indbefatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;

f)       udtrykket "selskab" betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

g)      udtrykket "selskab, hvis aktier er genstand for offentlig handel," betyder et selskab, hvis vigtigste aktieklasse er noteret på en anerkendt fondsbørs under forudsætning af, at dets noterede aktier frit kan købes eller sælges af almenheden. Aktier kan købes eller sælges "af almenheden", hvis køb eller salg af aktier ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

h)      udtrykket "vigtigste aktieklasse" betyder den eller de aktieklasser, som repræsenterer flertallet af stemmerne i og værdien af selskabet;

i)        udtrykket "anerkendt fondsbørs" betyder en fondsbørs, som er angivet i den protokol, som er vedlagt denne aftale, eller som de kontraherende staters kompetente myndigheder er blevet enige om;

j)        udtrykket "kollektiv investeringsfond eller -ordning" betyder ethvert puljet investeringsinstrument, uanset dets juridiske kvalifikation. Udtrykket "offentlig kollektiv investeringsfond eller -ordning" betyder enhver kollektiv investeringsfond eller -ordning, forudsat at andele, aktier eller andre rettigheder i fonden eller ordningen frit kan købes, sælges eller indløses af almenheden. Andele, aktier eller andre rettigheder i fonden eller ordningen kan frit købes, sælges eller indløses "af almenheden", hvis købet, salget eller indløsningen ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

k)      udtrykket "skat" betyder enhver skat, som aftalen finder anvendelse på;

l)        udtrykket "anmodende stat" betyder den kontraherende stat, som anmoder om oplysninger;

m)    udtrykket "anmodede stat" betyder den kontraherende stat, som er anmodet om at videregive oplysninger;

n)      udtrykket "foranstaltninger til indhentning af oplysninger" betyder lovgivning og administrative eller retlige procedurer, der sætter en kontraherende stat i stand til at indhente og videregive de oplysninger, der anmodes om;

o)      udtrykket "oplysning" betyder enhver omstændighed, meddelelse eller protokol uanset form;

p)      udtrykket "skattestraffesager" betyder skattesager, som omfatter forsætlig adfærd, der kan gøres til genstand for tiltale efter den anmodende stats straffelovgivning;

q)      udtrykket "straffelovgivning" betyder al straffelovgivning, der benævnes som sådan i intern lovgivning, uanset om den indeholdes i skattelovgivning, straffelov eller anden lov.

2. Ved en kontraherende stats anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne stats lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne stat, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne stats lovgivning.

Artikel 5

Udveksling af oplysninger efter anmodning

1. Den anmodede stats kompetente myndighed skal efter anmodning videregive oplysninger til formål som nævnt i artikel 1. Sådanne oplysninger skal videregives, uanset om den adfærd, som undersøges, ville udgøre en forbrydelse efter den anmodede stats egen lovgivning, hvis adfærden var udøvet på den anmodede stats område.

2. Hvis de oplysninger, som den anmodede stats kompetente myndighed er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at imødekomme anmodningen om oplysninger, skal denne stat bruge alle relevante foranstaltninger til indhentning af oplysninger for at videregive de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende stat, uanset at den anmodede stat ikke behøver sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning.

3. Hvis den anmodende stats kompetente myndighed særligt anmoder om det, skal den anmodede stats kompetente myndighed videresende oplysninger efter denne artikel, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, i form af skriftlige vidneudsagn og bekræftede kopier af originale protokoller.

4. Hver kontraherende stat skal sikre, at dens kompetente myndigheder har hjemmel til, til opfyldelse af de formål, der er nævnt i aftalens artikel 1, at indhente og efter anmodning videregive:

a)      oplysninger, der besiddes af banker, andre finansielle institutioner, og enhver person, som optræder i egenskab af bemyndiget eller som formynder, herunder repræsentanter og forvaltere;

b)      oplysninger vedrørende ejerskabet til selskaber, interessentskaber, trusts, fonde og andre personer, herunder - med de begrænsninger, der følger af artikel 2 - ejerskabet til alle sådanne personer i en kæde af ejere; i tilfælde af trusts, oplysninger om stiftere, forvaltere og berettigede; og i tilfælde af fonde, oplysninger om stiftere, medlemmer af fondsbestyrelsen og berettigede. Derudover medfører denne aftale ikke en forpligtelse for de kontraherende stater til at indhente eller videregive oplysninger om ejerskab for så vidt angår selskaber, hvis aktier er genstand for offentlig handel, eller offentlige kollektive investeringsfonde eller -ordninger, medmindre sådanne oplysninger kan indhentes uden uforholdsmæssige vanskeligheder.

5. Når den anmodende stats kompetente myndighed anmoder om oplysninger i henhold til aftalen, skal den for at synliggøre den forudsete relevans i forhold til anmodningen af de oplysninger, der anmodes om, give følgende oplysninger til den anmodede stats kompetente myndighed:  

a)      identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;

b)      en erklæring om de oplysninger, der anmodes om, herunder deres karakter og den form, i hvilken den anmodende stat ønsker at modtage dem fra den anmodede stat;

c)      det skattemæssige formål, for hvilket oplysningerne søges;

d)     grunde til at antage, at de oplysninger, der anmodes om, opbevares hos den anmodede stat eller besiddes eller kontrolleres af en person, der befinder sig inden for den anmodede stats jurisdiktion;

e)      i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde de oplysninger, der anmodes om;

f)       en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende stat, at hvis de oplysninger, der anmodes om, havde været i den anmodende stats jurisdiktion, så ville den anmodende stats kompetente myndighed være i stand til at indhente oplysningerne efter den anmodende stats lovgivning eller normale forvaltningspraksis, og at anmodningen er i overensstemmelse med denne aftale;

g)      en erklæring om, at den anmodende stat har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dens eget område, for at indhente oplysningerne, undtagen sådanne, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.

6. Den anmodede stats kompetente myndighed skal videresende de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende stat hurtigst muligt. For at sikre en hurtig besvarelse skal den anmodede stats kompetente myndighed:

a)      Skriftligt bekræfte modtagelsen af anmodningen over for den anmodende stats kompetente myndighed og give den anmodende stats kompetente myndighed underretning om eventuelle mangler ved anmodningen inden 60 dage efter modtagelsen af anmodningen.

b)      Hvis den anmodede stats kompetente myndighed ikke har været i stand til at indhente og videregive oplysningerne inden for 90 dage efter modtagelsen af anmodningen, herunder hvis den støder på hindringer for tilvejebringelsen af oplysningerne, eller hvis den afslår at tilvejebringe oplysningerne, skal den umiddelbart underrette den anmodende stat og herunder forklare årsagen til dens manglende mulighed, karakteren af hindringerne eller begrundelsen for dens afslag.

Artikel 6

Skatteundersøgelser i udlandet

1. En kontraherende stat kan tillade repræsentanter for den anden kontraherende stats kompetente myndighed at rejse ind i den førstnævnte stats område for at udspørge fysiske personer og undersøge protokoller med skriftlig tilladelse fra de berørte personer. Den førstnævnte stats kompetente myndighed skal, efter rådslagning med de berørte personer, underrette den sidstnævnte stats kompetente myndighed om tid og sted for mødet med de pågældende fysiske personer.

2. Efter anmodning fra den kompetente myndighed i en kontraherende stat kan den anden kontraherende stats kompetente myndighed tillade, at repræsentanter fra den førstnævnte stats kompetente myndighed er til stede under den relevante del af en skatteundersøgelse på den sidstnævnte stats område.

3. Hvis anmodningen som nævnt i stykke 2 imødekommes, skal den kontraherende stats kompetente myndighed, der udfører undersøgelsen, så tidligt som muligt, underrette den anden stats kompetente myndighed om tid og sted for undersøgelsen, om den myndighed eller person, der er udpeget til at udføre undersøgelsen, og om de procedurer og betingelser, som kræves for udførelsen af undersøgelsen. Alle beslutninger med hensyn til udførelsen af skatteundersøgelsen skal træffes af den stat, der udfører undersøgelsen.

Artikel 7

Mulighed for at afslå en anmodning

1. Den anmodede stat er ikke forpligtet til at indhente eller videregive oplysninger, som den anmodende stat ikke ville være i stand til at indhente efter sin lovgivning til brug for administrationen eller håndhævelsen af sin egen skattelovgivning. Den anmodede stats kompetente myndighed kan afslå at yde bistand, hvor anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med denne aftale.

2. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende stat nogen forpligtelse til at videregive oplysninger, der ville afsløre nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode. Uanset det foranstående skal oplysninger af den type, som er beskrevet i artikel 5, stykke 4, dog ikke behandles som en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode, alene fordi de opfylder kriterierne i det stykke.

3. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende stat nogen forpligtelse til at indhente eller videregive oplysninger, som ville afsløre fortrolig kommunikation mellem en klient og en advokat eller anden juridisk rådgiver, når sådan kommunikation er

a) frembragt med det formål at søge eller yde juridisk rådgivning; eller

b) frembragt til brug for eksisterende eller overvejede juridiske handlinger. 

4. Den anmodede stat kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis meddelelse af oplysningerne ville være i strid med almene hensyn (ordre public).

5. En anmodning om oplysninger kan ikke afslås af den grund, at skattekravet, som giver anledning til anmodningen, bestrides.

6. Den anmodede stat kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende stat har anmodet om oplysningerne til administration eller håndhævelse af en bestemmelse i den anmodende stats skattelovgivning eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer mod en statsborger i den anmodede stat sammenlignet med en statsborger i den anmodende stat under samme omstændigheder. Dog skal den beskatning, som ikke foretages, eller den fritagelse, af statsborgere i Qatar, som findes i Qatars lovgivning, ikke anses for diskrimination i den i dette stykke anvendte betydning. 

Artikel 8

Tavshedspligt

Enhver oplysning, som er modtaget af en kontraherende stat i henhold til denne aftale, skal holdes hemmelig og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder) inden for den kontraherende stats jurisdiktion, der er beskæftiget med ligning og opkrævning, tvangsfuldbyrdelse af eller retsforfølgning eller afgørelser af klager med hensyn til skatter, som udskrives af en kontraherende stat. Sådanne personer eller myndigheder må kun anvende sådanne oplysninger til sådanne formål. De må meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser. Oplysningerne må ikke meddeles til nogen anden person eller enhed eller myndighed eller til nogen anden jurisdiktion uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodede stats kompetente myndighed.

Artikel 9

Omkostninger

Tilfælde af omkostninger, som er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand, skal aftales mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder.

Artikel 10

Gensidig aftaleprocedure

1. I tilfælde af, at der opstår vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål mellem de kontraherende stater vedrørende gennemførelsen eller fortolkningen af aftalen, skal de kompetente myndigheder søge at løse sagen ved gensidig aftale.

2. I tillæg til de aftaler, der omtales i stykke 1, kan de kontraherende staters kompetente myndigheder gensidigt aftale de fremgangsmåder, som skal anvendes efter artikel 5 og 6.

3. De kontraherende staters kompetente myndigheder kan kommunikere direkte med hinanden med henblik på at opnå enighed i henhold til denne artikel.

Artikel 11

Ikrafttræden

1. Hver af de kontraherende stater skal skriftligt ad diplomatisk vej underrette den anden om, at de fremgangsmåder, der er påkrævet efter dens lovgivning for, at denne aftale kan træde i kraft, er gennemført.

2. Aftalen træder i kraft den tredvte dag modtagelsen af den seneste af disse underretninger og har derefter virkning:

a)      for skattestraffesager fra og med denne dag;

b)      for alle andre sager, som omfattet af artikel 1, for skatteperioder, der begynder på eller efter den 1. januar i det år, der følger umiddelbart efter den dato, hvor denne aftale er trådt i kraft, eller, hvis der ikke er nogen skatteperiode, på alle skattekrav, som opstår på eller efter den 1. januar i det år, der følger umiddelbart efter den dato, hvor denne aftale er trådt i kraft.

Artikel 12

Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en kontraherende stat. Hver af de kontraherende stater kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse, ad diplomatisk vej, til den anden kontraherende stat. I så fald ophører aftalen med at have virkning på den første dag i den måned, der følger efter udløbet af den periode på seks måneder, der løber efter datoen for modtagelsen af meddelelsen om opsigelse fra den anden kontraherende stats side.

2. I tilfælde af opsigelse forbliver begge kontraherende stater bundet af bestemmelserne i artikel 8 med hensyn til enhver oplysning, der er modtaget efter aftalen.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.

Udfærdiget i Paris, den 6. september 2013, i to eksemplarer på dansk, arabisk og engelsk, således at alle tekster har lige gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelse skal den engelske tekst gælde.

For Kongeriget Danmarks regering                                        For Staten Qatars regering

Christian Fich                                                                          Moftah Jassim Al Moftah

 

Protokol

til aftalen mellem Kongeriget Danmarks Regering og Staten Qatars Regering om oplysninger i skattesager.

Ved underskrivelsen af aftalen mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Staten Qatar ("de kontraherende stater") om oplysninger i skattesager (herefter omtalt som "aftalen") er de kontraherende stater blevet enige om følgende bestemmelse, som skal udgøre en integreret del af aftalen:

Med hensyn til artikel 4, stykke 1, litra i, er det forstået, at Qatar Exchange (بورصة قطر) i Qatar og OMX Copenhagen Stock Exchange (Københavns Fondsbørs) i Danmark skal anses for anerkendte fondsbørser.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.

Udfærdiget i ………………, den ……………………………  2013, i to eksemplarer på dansk, arabisk og engelsk, således at alle tekster har lige gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelse skal den engelske tekst gælde.

For Kongeriget Danmarks regering                                        For Staten Qatars regering