Skatteministeriet

Gældende skattelove

Her finder du samtlige gældende skattelove, ordnet alfabetisk.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Gældende skattelove

Lov

Administrativ bistandsloven

Lov om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD

Afskrivningsloven

Lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)

Aktieavance­beskatningsloven

Lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Aktiesparekontoloven

Aktiesparekontoloven

Lov

Arbejdsmarkedsbidragsloven

Lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven)

BBR-loven

Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering

Lov

Betalingsfristudskydelsesloven

Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Boafgiftsloven

Lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)

Børne- og ungeydelsesloven

Lov om en børne- og ungeydelse.

DBO-love

Dobbeltbeskatningsoverenskomster

Lov

Dødsboskatteloven

Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven)

Ejendomsavancebeskatningsloven

Lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven)

Ejendomsvurderingsloven

Ejendomsvurderingsloven

Lov

Ejendomsværdiskatteloven

Ejendomsværdiskatteloven

Lov

Etableringskontoloven

Etableringskontoloven

Fondsbeskatningsloven

Lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)

Lov

Forsvarerbistandsloven

Lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag (forsvarerbistandsloven)

Fusionsskatteloven

Lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven)

Grundskyldslåneloven

Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af grundskyld m.v.

Gældsinddrivelsesloven

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Lov

Husdyrbeskatningsloven

Lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

Indkomstregisterloven

Lov om et indkomstregister

Lov

International bistandsloven

Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt ...

Lov

Investeringsforeningsloven

Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Investorfradragsloven

Investorfradragsloven

Kildeskatteloven

Kildeskatteloven

Kommunal ejendomsskatteloven

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

Kommuneskatteloven

Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat

Kompensationsloven

Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Konkursskatteloven

Konkursskatteloven

Kulbrinteopkrævningsloven

Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Kulbrinteskatteloven

Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Kursgevinstloven

Lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)

Ligningsloven

Lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

Lønindeholdelsesregisterloven

Lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister

MLI-loven

Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning

Opkrævnings- og inddrivelsesloven

Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer

Opkrævningsloven

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)

Lov

Pensionsafkastbeskatningsloven

Pensionsafkastbeskatningsloven

Pensionsbeskatningsloven

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)

Personskatteloven

Lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Selskabsskatteloven

Selskabsskatteloven

Lov

Seniornedslagsloven

Lov om skattenedslag for seniorer

Skatteforvaltningsloven

Skatteforvaltningsloven

Skatteindberetningsloven

Skatteindberetningsloven

Lov

Skatteinddrivelsesloven

Lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. Loven hører under Justitsministeriet.

Skattekontrolloven

Skattekontrolloven

Lov

Skattetvistbilæggelsesloven

Lov om mekanismer til bilæggelse af skattetvister i Den Europæiske Union

Statsskatteloven

Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten

Lov

Strafnedsættelsesloven

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov

Studielånsloven

Lov om statsgaranterede studielån

Lov

Sømandsbeskatningsloven

Lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven)

Tonnageskatteloven

Lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)

Varelagerloven

Lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v.

Virksomhedsomdannelsesloven

Lov om skattefri virksomhedsomdannelse

Lov

Virksomhedsregisterloven

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister. Loven hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet

Lov

Virksomhedsskatteloven

Lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)