Skatteministeriet

Gældende skattelove

Her finder du samtlige gældende skattelove, ordnet alfabetisk.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Gældende skattelove

Administrativ bistandsloven

Lov om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD

Afskrivningsloven

Lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)

Aktieavance­beskatningsloven

Lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Arbejdsmarkedsbidragsloven

Lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven)

BBR-loven

Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering

Betalingsfristudskydelsesloven

Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Boafgiftsloven

Lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)

Børne- og ungeydelsesloven

Lov om en børne- og ungeydelse.

DBO-love

Dobbeltbeskatningsoverenskomster

Dødsboskatteloven

Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven)

EF-voldgiftskonventionsloven

Lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen)

Eftergivelsesloven

Lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper

Ejendomsavancebeskatningsloven

Lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven)

Ejendomsvurderingsloven

Ejendomsvurderingsloven

Ejendomsværdiskatteloven

Ejendomsværdiskatteloven

Etableringskontoloven

Etableringskontoloven

Fondsbeskatningsloven

Lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)

Forsvarerbistandsloven

Lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag (forsvarerbistandsloven)

Fusionsskatteloven

Lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven)

Grundskyldslåneloven

Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af grundskyld m.v.

Husdyrbeskatningsloven

Lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

Inddrivelse af gæld til det offentlige

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Indkomstregisterloven

Lov om et indkomstregister

International bistandsloven

Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt ...

Investeringsforeningsloven

Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Kildeskatteloven

Kildeskatteloven

Kommunal ejendomsskatteloven

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

Kommuneskatteloven

Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat

Kompensationsloven

Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Konkursskatteloven

Konkursskatteloven

Kulbrinteopkrævningsloven

Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Kulbrinteskatteloven

Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Kursgevinstloven

Lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)

Ligningsloven

Lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

Lønindeholdelsesregisterloven

Lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister

Opkrævnings- og inddrivelsesloven

Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer

Opkrævningsloven

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)

Pensionsafkastbeskatningsloven

Pensionsafkastbeskatningsloven

Pensionsbeskatningsloven

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)

Personskatteloven

Lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Selskabsskatteloven

Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven)

Seniornedslagsloven

Lov om skattenedslag for seniorer

Skatteforvaltningsloven

Skatteforvaltningsloven

Skatteindberetningsloven

Skatteindberetningsloven

Skatteinddrivelsesloven

Lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. Loven hører under Justitsministeriet.

Skattekontrolloven

Skattekontrolloven

Statsskatteloven

Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten

Strafnedsættelsesloven

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Studielånsloven

Lov om statsgaranterede studielån

Sømandsbeskatningsloven

Lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven)

Tonnageskatteloven

Lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)

Varelagerloven

Lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v.

Virksomhedsomdannelsesloven

Lov om skattefri virksomhedsomdannelse

Virksomhedsregisterloven

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister. Loven hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet

Virksomhedsskatteloven

Lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)