Tilrettelæggelse af it-projekter

Skatteforvaltningen er underlagt klare rammer for tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning på it-projekter og -programmer.

Skatteforvaltningen står overfor en stor opgave med at opbygge og konsolidere en moderne it-organisation, der kan håndtere alle typer af udviklings- og driftsopgaver, fra mindre justeringer til meget store udviklingsprogrammer, herunder en professionel styring af it-området. Her spiller tilrettelæggelsen og gennemførelsen af it-udviklingsprojekter og -programmer en helt afgørende rolle.

Digitale løsninger er fundamentet i opgaveløsningen

Varetagelsen af kerneopgaverne i Skatteforvaltningen understøttes af omfattende digitale løsninger. Opgavernes kompleksitet, mængden af data og transaktioner samt omfattende regelsæt gør, at en sikker og effektiv opgaveløsning kun kan ske digitalt. Skatteforvaltningen er derfor helt afhængig af it og underlagt et kontinuerligt digitaliseringspres i takt med, at den digitale udvikling i omverdenen fortsætter. 

Skatteforvaltningen anvender statens it-projektmodel

Skatteforvaltningen er ligesom øvrige statslige myndigheder underlagt brugen af statens it-projektmodel, der skal understøtte myndighederne i at gennemføre succesfulde projekter. Modellen stiller faste krav til tilrettelæggelsen, dokumentationen og gennemførelsen af it-udviklingsprojekter, herunder giver modellen mulighed for at arbejde efter både vandfald og agile metoder. 

Læs mere om statens it-projektmodel på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside  

Statslige rammevilkår for it-projekter

Ved gennemførelse af it-projekter følges den fællesstatslige it-projektmodel, som omfatter hele projektforløbet fra idé til realisering af de forventede gevinster

For it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter til analyse, anskaffelse og gennemførelse, herunder internt ressourceforbrug, udgør 10 mio. kr. eller derover, skal de obligatoriske dokumenter indsendes til It-projektrådet med henblik på risikovurdering.

It-projekter med samlede udgifter på 60 mio. kr. eller derover skal også forelægges Finansudvalget, inden et udbud kan offentliggøres.

Tværgående styringsmodel sikrer klar ansvarsfordeling

Skatteforvaltningen har implementeret en tværgående styringsmodel for it-projekter og -programmer, der skal understøtte en klar ansvarsfordeling. Beslutninger om igangsættelse af nye it-projekter foretages af Skatteministeriets departement efter indstilling fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og relevante fagstyrelser. Beslutningskompetencen i forbindelse med overgang til en ny fase i et it-projekt er tydeliggjort og følger statens it-projektmodel. Formålet er at sikre en styring af Skatteforvaltningens it-projekter, der er transparent og velprioriteret hele vejen igennem projektets forløb.

Styrket tilsyn og styring

Skatteministeriet arbejder kontinuerligt på at forbedre sit tilsyn med og styring af Skatteforvaltningens it-område. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med udfordringerne med forsinkelser og fordyrelser i it-udviklingen. Der arbejdes derfor bl.a. med at:

  • Forbedre projektplanlægningen ved bl.a. at implementere nye og forbedrede tilgange til estimering og kapacitetsstyring i koncernen.
  • Styrke modenhed i projekteksekveringen ved bl.a. at fokusere anvendelsen af eksterne konsulenter og styrke den interne kapacitet.
  • Skærpe opfølgningen på it-projekter ved implementering af et forbedret koncept for intern opfølgning og økonomistyring.
  • Justere ansvarsfordelingen ved at foretage justeringer af ansvarsfordelingen med henblik på at sikre mere hensigtsmæssige incitamentsstrukturer på tværs af Skatteforvaltningen.