Udvikling af it i skattevæsenet

Skatteforvaltningen står over for store udviklingsopgaver på it-området. Udover de igangværende store implementeringsopgaver på ejendoms-, gælds- og toldområderne står Skatteforvaltningen over for at skulle modernisere en række ældre it-systemer i løbet af de kommende år.

Skatteforvaltningens kerneopgave er at opkræve de skatter og afgifter, der skal finansiere de offentlige udgifter. Hvert år opkræver Skatteforvaltningen således ca. 1.000 mia. kr. fra borgere og virksomheder i skatter og afgifter.

I dag er alle opgaver i Skatteforvaltningen helt eller delvist digitaliserede. Lige fra virksomhedsregistrering og selvangivelse over diverse betalingsløsninger til kontrol af skattebetalingen. Millioner af borgere og tusindvis af virksomheder indsender hvert år følsomme og vigtige data til et af Skatteforvaltningens ca. 230 it-systemer.

Velfungerende it er derfor en forudsætning for en korrekt, effektiv og sikker løsning af Skatteforvaltningens opgaver.

Særkende ved Skatteforvaltningens brug af it

Store datamængder
Systemerne i skatteforvaltningen håndterer store mængder data og pengestrømme, som vedrører alle borgere og virksomheder. Mængderne af data, som systemerne skal håndtere, stiger år for år.

Høj grad af regulering og lovgivning
It-systemer i skatteforvaltningen skal løse opgaver, der bygger på omfattende og kompleks lovgivning. Dermed bliver arbejdet med udvikling og tilpasning af systemerne også komplekst og omfattende.

Skærpede krav til sikkerhed
Skatteforvaltningens systemer håndterer kritiske og personfølsomme data for alle landets borgere. Disse data skal beskyttes, og systemerne skal kunne leve op til moderne standarder for it-sikkerhed.

Et bedre og mere fremtidssikkert skattevæsen

Mange af Skatteforvaltningens ca. 230 it-systemer er udviklet i takt med den teknologiske udvikling i perioden fra 1960’erne og frem til 2000. Flere af disse systemer vil skulle moderniseres over en årrække, for at sikre den nødvendige understøttelse, så Skatteforvaltningen kan sikre en fortsat stabil opkrævning af skatter og afgifter. 

Moderniseringen af Skatteforvaltningens it-infrastruktur skal understøtte tidssvarende og brugervenlige værktøjer til gavn for borgere og erhvervslivet. Fx gennem flere automatiske indberetningsløsninger, der kan lette virksomhedernes arbejde og minimere antallet af fejl i virksomhedernes skattebetaling. Nye systemer vil også kunne understøtte mere brugervenlige platforme til dialog mellem Skatteforvaltningen, borgere og virksomheder.

Akutte it-problemer i skattevæsenet

Regeringen offentliggjorde i efteråret 2019 resultatet af et eftersyn af kritiske it-udviklingsopgaver i Skatteforvaltningen. Eftersynet viste, at arbejdet med at genoprette problemområderne i Skatteforvaltningen er omfattende og ressourcekrævende. Eftersynet viste også, at det var nødvendigt at udskyde færdiggørelsen af en række projekter og tilføre flere ressourcer til udviklingsopgaverne.

Eftersynet identificerede tre områder, hvor Skatteforvaltningen er særligt udfordret:

  1. Ejendomsområdet
  2. Opkrævnings- og gældsområdet
  3. Implementering af nye EU-krav på told- og momsområdet

Læs mere om de tre områder

Læs: Eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer

Styrket kontrol med it-området

Som konsekvens af de akutte it-problemer og de store investeringsbehov til moderniseringen af skattevæsenet har regeringen iværksat en række tiltag, der skal understøtte en bedre og strammere styring af it-udviklingen i Skatteforvaltningen.

Regeringen har på den baggrund bl.a. besluttet at oprette et uafhængigt It-tilsyn på Skatteministeriets område bestående af uafhængige eksperter. Det nye It-tilsyn skal bl.a. give regeringen og Folketinget uvildige vurderinger at læne sig op ad ved fastlæggelsen af budgetter og tidsplaner for Skatteministeriets it-drift og -udvikling fremover.

Læs mere om It-tilsynet