Det uafhængige It-tilsyn

Oprettelse af et nyt uafhængigt It-tilsyn skal understøtte en bedre og strammere styring på Skatteforvaltningens it-område.

For at styrke styringen med Skatteforvaltningens it-portefølje har regeringen besluttet at oprette et uafhængigt It-tilsyn med eksterne medlemmer.

It-tilsynet skal understøtte det tilsyn, der allerede foregår i Skatteministeriet, og supplere den rådgivning, der ydes af Statens It-råd. It-tilsynet skal yde rådgivning i forhold til Skatteforvaltningens it-område med særligt fokus på Skatteforvaltningens væsentligste udfordringer, herunder håndteringen af legacy-udfordringen og implementeringen af store lovkomplekser som f.eks. boligskatteforliget og nye EU-regler på toldområdet.

Det uafhængige It-tilsyn skal understøtte en styrket parlamentarisk kontrol af Skatteministeriets it-drift og it-udvikling. Med et særskilt It-tilsyn får regeringen og Folketinget uafhængige eksperter at læne sig op ad, når budgetter og tidsplaner for Skatteministeriets omfattende og komplekse it-drift og it-udvikling skal fastlægges.

It-tilsynets rolle og beføjelser

I lovforslaget om It-tilsynet lægges der op til, at tilsynet får en række beføjelser til at kontrollere og udtale sig om driften, vedligeholdelsen og udviklingen af Skatteforvaltningens it-område. Det kan ske enten på baggrund af en anmodning eller af egen drift. Skatteforvaltningen forpligtes til at overdrage de oplysninger, som It-tilsynet måtte efterspørge, sammen med de relevante dokumenter mv.

For at understøtte den parlamentariske kontrol skal Skatteforvaltningen underrette It-tilsynet og forelægge sagen for skatteministeren, hvis Skatteforvaltningen undtagelsesvist beslutter ikke at følge en anbefaling i en udtalelse fra It-tilsynet. Skatteministeren underretter Folketingets Skatteudvalg, hvis en anbefaling fra It-tilsynet ikke følges.

It-tilsynet afgiver årlige redegørelser for sit arbejde, som offentliggøres. Endeligt skal It-tilsynet behandle relevante indberetninger, de modtager fra whistleblowerordninger, der skal medvirke til at sikre, at eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder vedrørende både drift og udvikling af Skatteforvaltningens it-systemer bringes frem i lyset.

Sekretariat 

It-tilsynet vil blive betjent af et særskilt sekretariat. En væsentlig opgave for det uafhængige sekretariat vil være at agere bindeled mellem It-tilsynet og Skatteforvaltningen samt at sagsbehandle de indberetninger, som It-tilsynet modtager som led i den foreslåede whistleblowerordning.

Læs lovforslag for det nye uafhængige It-tilsyn