Skatteministeriet
13. september 2012

Fakta: Skattereform 2012

Skattereform 2012 De centrale skatteelementer i reformen har virkning fra 2013, og der sker en gradvis indfasning af en række af elementerne frem til 2023.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Fakta: Skattereform 2012

På denne side er angivet de væsentligste elementer af skatterefor­men, der har betydning for indkomstskatten og afgifterne samt overførselsindkomsterne.

De centrale skatteelementer i reformen har virkning fra 2013, og der sker en gradvis indfasning af en række af elementerne frem til 2023.

Indledningsvis angives skattereformens elementer i punktform opdelt efter, fra hvilket tidspunkt de har virkning. Ved hvert element er der endvidere et link til en kortfattet uddybende belysning af det faktuelle indhold af elementet.

For en fuldstændig belysning af de enkelte elementer henvises til lovforslagene, der udmønter Skattereformen (L192 og L194 - L199, Folketingsåret 2011/2012) (åbner i nyt vindue).
 

Det sker i 2013

 • Beskæftigelsesfradraget forhøjes til 6,95 pct. af arbejdsindkomsten, dog maks. 22.300 kr.
 • Topskattegrænsen forhøjes til 421.000 kr.
 • Loftet over fradrag for rejseudgifter nedsættes til 25.000 kr.
 • Det grønne miljøtillæg for firmabiler (fri bil) forhøjes med 50 pct.
 • Perioden for beskatning af fri bil på grundlag af den fulde nyvognspris fastsættes til 36 måneder mod tidligere mellem 25 og 36 måneder.
 • Skattefritagelsen af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst efter ligningslovens § 33 A afskaffes.
 • Reglerne om beskatning ved arbejdsudleje strammes.
 • Der indføres beskatning af lønindtægten for udenlandske personer, der har en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke har fast driftssted i Danmark.
 • Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension ophæves. Der kan i stedet uden fradragsret indbetales op til 27.600 kr. på en aldersopsparingsordning.
 • Der gives afgiftsrabat ved hævning af eksisterende kapitalpensioner, hvis de overføres eller konverteres til en aldersopsparingsordning inden udgangen af 2013. Overførsler, der foretages i 2013, pålægges en afgift på 37,3 pct. mod normalt 40 pct.
 • "Investeringsvinduet", der blev åbnet den 30. maj 2012, og som indebærer en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget med 15 pct. for investeringer i nyfabrikerede driftsmidler, er fortsat åbent for anskaffelser, der sker indtil udgangen af 2013.
 • Fradraget for grundforbedringer ved udstykning af grunde afskaffes for nye udstykninger med virkning fra 2013. Allerede eksisterende grundforbedringsfradrag fortsætter til udløb.
 • Følgende sundhedsfremmende afgifter reguleres pr. 1. januar 2013:

 • Udligningsafgiften på nye og eksisterende dieseldrevne person- og varebiler forhøjes med knap 52 pct. i 2013.
 • Den nuværende afgiftsfritagelse i registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven for brint- og eldrevne motorkøretøjer forlænges til udgangen af 2015.
 • Der gennemføres fra 2013 en række initiativer, der sikrer øget efterrettelighed og korrekt skattebetaling.
 • Den maksimale supplerende pensionsydelse (ældrechecken) forhøjes fra 1. januar 2013 med 4.500 kr. til 15.900 kr.


Det sker i 2014

 • Beskæftigelsesfradraget forhøjes til 7,25 pct. af arbejdsindkomsten, dog maks. 23.300 kr. (Før regulering efter PSL § 20).
 • Ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag indføres der fra 2014 et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere. I 2014 udgør fradraget 2,6 pct. af arbejdsindkomsten, dog maks. 8.300 kr. (Før regulering efter PSL § 20).
 • Topskattegrænsen forhøjes til 441.100 kr. (Før regulering efter PSL § 20).
 • Fra 2014 gøres børne- og ungeydelsen indkomstafhængig. Ydelsen nedsættes med et beløb svarende til 2 pct. af den del af topskattegrundlaget hos modtageren, der overstiger 700.000 kr. For ægtefæller sker nedsættelsen på baggrund af begge ægtefællers indkomst.
 • Udligningsafgiften for dieseldrevne person- og varebiler reguleres med 1,8 pct. i 2014.
 • Skattesatserne i tonnageskatteloven reguleres fra 2014 efter personskattelovens § 20.


Det sker i 2015


Det sker i 2016


Det sker i 2017


Det sker i 2018


Det sker i 2019-2023

 • I årene 2019 til 2022 fortsætter indfasningen af forhøjelserne af beskæftigelsesfradraget, det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere og topskattegrænsen, jf. nedenfor eller samlet på særskilt side med indfasning af beløbsgrænser i 2013 til 2022.
 • Reguleringen af overførselsindkomsterne reduceres i årene 2019-2023 med 0,75 pct.-point. Pensionister, der modtager pensionstillæg, gives kompensation for den afdæmpede regulering, og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) friholdes for mindrereguleringen.

 

Fakta om de enkelte elementer i 2012-skattereformen

Indkomstbeskatning

 

Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget

Beskæftigelsesfradraget forhøjes gradvist i indkomstårene 2013-2022 fra 6,95 pct. til 10,65 pct. og det maksimale fradrag fra 22.300 kr. til 34.100 kr., jf. tabellen nedenfor. Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20 fra 2014. Det maksimale beskæftigelsesfradrag opnås ved en indkomst på ca. 320.000 kr. (2013-niveau).

Indfasning af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget 2013-2022
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beskæftigelsesfradrag, pct. 6,95 7,25 7,80 8,15 8,60 9,50 10,10 10,50 10,60 10,65
Maks. fradrag, kr. 22.300 23.300 25.100 26.100 27.500 30.400 32.300 33.500 33.800 34.100

Anm.: De angivne beløbsgrænser er grundbeløb i 2010-niveau. Beløbsgrænsen reguleres fra 2014.

Retur til oversigt.


Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere. Det ekstra beskæftigelsesfradrag indfases fra 2014, og når fradraget er fuldt indfaset, udgør det 6,25 pct., og det maksimale fradrag udgør 20.000 kr., jf. tabellen nedenfor. Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20 fra 2014. Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere omfatter den samme personkreds, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven. Det maksimale ekstra beskæftigelsesfradrag opnås ligesom det almindelige beskæftigelsesfradrag ved en indkomst på ca. 320.000 kr. (2013-niveau).

Indfasning af det ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 2014-2022
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere, pct. - 2,60 5,40 5,60 5,75 6,00 6,25 6,25 6,25 6,25
Maks. fradrag, kr. - 8.400 17.300 17.900 18.500 19.300 20.000 20.000 20.000 20.000

Anm.: De angivne beløbsgrænser er grundbeløb i 2010-niveau. Beløbsgrænsen reguleres fra 2014.

Retur til oversigt.


Forhøjelse af topskattegrænsen

Topskattegrænsen forhøjes i indkomstårene 2013-2022 gradvist til 467.000 kr. for alle skattepligtige, jf. tabellen nedenfor. Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20 fra 2014.

I 2013 vil indkomster op til ca. 457.600 kr. (før arbejdsmarkedsbidrag) svarende til ca. 38.100 kr. pr. måned være fritaget for at betale topskat, og med den gradvise forhøjelse af topskattegrænsen frem til 2022 bliver indkomster på op til ca. 507.600 kr. (før arbejdsmarkedsbidrag) svarende til ca. 42.300 kr. pr. måned fritaget fra at skulle betale topskat, når forhøjelsen er fuldt indfaset.

Indfasning af forhøjelsen af topskattegrænsen 2013-2022
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Topskattegrænse, kr. 421.000 441.100 444.500 446.300 448.200 456.000 459.200 464.500 466.000 467.000

Anm.: De angivne beløbsgrænser er grundbeløb i 2010-niveau. Beløbsgrænsen reguleres fra 2014.

Retur til oversigt.


Aftrapning af børne- og ungeydelse for familier med høje indkomster

Fra 2014 gøres børne- og ungeydelsen indkomstafhængig. Ydelsen nedsættes med et beløb svarende til 2 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 700.000 kr. for modtageren. Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20 fra 2014. For ægtefæller sker nedsættelsen på baggrund af begge ægtefællers indkomst. Hvis begge ægtefæller har et topskattegrundlag på over 700.000 kr., beregnes nedsættelsen således på baggrund af summen af beløbene hos hver af ægtefællerne, som overstiger bundgrænsen på 700.000 kr.

Retur til oversigt.


Nedsættelse af loft over rejsefradrag

Loftet for fradrag for rejseudgifter nedsættes til 25.000 kr. pr. indkomstår med virkning fra og med indkomståret 2013. Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20 fra 2014.

Samtidig strammes værnsreglen, der skal forhindre, at skattepligtig lønindkomst konverteres til skattefri godtgørelse, med virkning for alle aftaler, der indgås eller ændres efter lovens ikrafttræden.

Retur til oversigt.


Øget beskatning af fri bil

Det grønne miljøtillæg, som tillægges beskatningsgrundlaget for firmabil, og udgør et beløb svarende til ejerafgiften/vægtafgiften, forhøjes i 2013 med 50 pct.

Perioden for beskatning af fri bil på grundlag af den fulde nyvognspris fastsættes til 36 måneder. Herefter sker beskatningen på grundlag af 75 pct. af nyvognsprisen. Hidtil er beskatningen sket på grundlag af den fulde nyvognspris i anskaffelsesåret plus de to følgende kalenderår.

Ændringerne træder i kraft 1. januar 2013 og har også virkning for allerede indregistrerede biler.

Retur til oversigt.


Beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst

Skattefritagelse efter ligningslovens § 33 A for lønindkomst fra udlandet til personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, er ophævet den 20. september 2012. For personer, der den 20. september 2012 opholder sig udenfor riget, og hvor opholdet berettiger til fritagelse efter bestemmelsen, gælder de nye regler først fra indkomståret 2014.

Fremover kan sådanne personer kun få lempelse for deres faktisk betalte skat i udlandet eller lempelse efter en indgået dobbeltbeskatningsaftale.

Retur til oversigt.


Beskatning ved arbejdsudleje

Reglerne om arbejdsudleje strammes, således at udenlandsk arbejdskraft i større omfang kommer til at betale skat i Danmark. Hvis udenlandsk arbejdskraft for en udenlandsk arbejdsgiver udfører arbejde, der indgår som en integreret del af arbejdet i en dansk virksomhed, skal vederlaget beskattes i Danmark efter reglerne om arbejdsudleje.

Retur til oversigt.


Udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark

Der indføres en beskatning af lønindtægten for udenlandske personer, der har en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke har fast driftssted i Danmark. Skattepligten indtræder, når en person opholder sig i her landet i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12-måneders-periode.

Retur til oversigt.


 

Pensionsbeskatning

 

Afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension

Fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser ophæves fra og med indkomståret 2013.

Der kan i stedet uden fradrags- og bortseelsesret fra indkomståret 2013 indbetales op til 27.600 kr. på en aldersopsparingsordning. Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20 fra 2014.

Ordningen uden fradrags- og bortseelsesret benævnes aldersforsikring eller aldersopsparing, mens den supplerende engangsydelse uden bortseelsesret benævnes supplerende engangssum. Indbetalingerne er ikke fradrags- eller bortseelsesberettigede, og udbetalingerne er skatte- og afgiftsfri. Afkastet af opsparede midler pensionsafkastbeskattes ligesom afkastet på den fradragsberettigede kapitalpension.

Retur til oversigt.


Mulighed for fremrykning af betaling af afgiften af de eksisterende kapitalpensioner

De eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser fra en pensionskasse kan overføres eller konverteres til en aldersopsparingsordning mod betaling af afgift.

Overførsler, der foretages i 2013, pålægges en afgift på 37,3 pct. (af værdien pr. 31. december 1979 udgør afgiften 23,31 pct.), og overførsler, der foretages fra og med 2014 og senere, pålægges en afgift på 40 pct. (af værdien pr. 31. december 1979 udgør afgiften 25 pct.).

Rettidige udbetalinger fra eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, der foretages i 2013, pålægges en afgift på 37,3 pct. Herved opnås, at rettidige udbetalinger af eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser sker til samme afgiftssats, hvad enten ordningen udbetales eller overføres/konverteres til aldersforsikring m.v., der herefter udbetales.

Retur til oversigt.


 

Erhvervsbeskatning

 

Forhøjet af afskrivningsgrundlag for investeringer i nye driftsmidler

"Investeringsvinduet"

Afskrivningsgrundlaget for investeringer i nyfabrikerede driftsmidler anskaffet i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af 2013 forhøjes med 15 pct. Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med 25 pct. om året svarende til den gældende afskrivningssats for driftsmidler.

Lovændringen omfatter ikke investeringer i personbiler. Ændringen omfatter heller ikke investeringer i infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid.

For at undgå misbrug ved, at investeringer udelukkende foretages for at opnå en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget, lægges der ved salg 15 pct. til salgssummen svarende til, at der ved køb lægges 15 pct. til anskaffelsessummen.

Retur til oversigt.


Regulering af tonnageskatten

Skattesatserne i tonnageskatteloven reguleres fra 2014 efter personskattelovens § 20 (svarende til lønudviklingen).

Retur til oversigt.


 

Afgifter

 

Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter

En række afgifter reguleres svarende til 1,8 pct. årligt frem til 2020 ved diskretionære forhøjelser i 2013 (kun sundhedsfremmende afgifter), 2015 og 2018.

Reguleringen omfatter vægtafgiften og brændstofforbrugsafgiften, afgift af ledningsført vand, forskellige forbrugsafgifter (glødelamper m.v., kaffe, te og ekstrakter heraf samt cigaretpapir og røgfri tobak) samt sundhedsfremmende afgifter (vin, øl, alkoholsodavand, mættet fedt, chokolade, konsum-is og mineralvand m.v.).

Indekseringen har til formål at sikre afgifternes reale niveau, og dermed undgå gradvis udhulning af afgifterne i takt med stigende priser og lønninger. For at begrænse de administrative omkostninger og sikre, at forhøjelser ikke forsvinder i afrundinger, sker indekseringen vedrørende punktafgifterne ved diskretionære forhøjelser. Ved diskretionære forhøjelser forstås, at forhøjelserne »bundtes« sammen, således at forhøjelserne kommer til at dække flere år i modsætning til at gennemføre årlige forhøjelser af afgifterne.

Retur til oversigt.


Forhøjelse af udligningsafgiften for dieselbiler

Udligningsafgiften på nye og eksisterende dieseldrevne person- og varebiler forhøjes med knap 52 pct. i 2013. Udligningsafgiften reguleres endvidere med 1,8 pct. i 2014 og 2015 og herefter årligt med nettoprisindekset.

Retur til oversigt.


Forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler

Den nuværende afgiftsfritagelse i registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven for brint- og eldrevne motorkøretøjer forlænges til udgangen af 2015.

Retur til oversigt.


 

Ejendomsbeskatning

 

Afskaffelse af grundforbedringsfradrag

Fradraget for grundforbedringer ved udstykning af grunde afskaffes med virkning fra 2013 for nye udstykninger.

Allerede eksisterende fradrag fortsætter til udløb, idet fradraget fra 2013 til udløb ansættes til samme forholdsmæssige del af grundværdien, som fradraget har pr. 1. januar 2013, dog højst til det faktiske beløb på dette tidspunkt.

Der gives mulighed for fradrag for grundforbedringsarbejder, hvis arbejdet er i gang på tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Retur til oversigt.


 

Øget efterrettelighed og korrekt skattebetaling

 

Initiativer udmøntet ved lovgivning:

 

Beskatning af aktionærlån

Der indføres beskatning ved optagelse af aktionærlån, idet aktionærlånene dermed skattemæssigt sidestilles med løn eller udbytte. Beskatningen omfatter alene personaktionærer med bestemmende indflydelse over selskabet.

Fremover beskattes aktionærlån allerede ved optagelsen af lånet, således at der ikke opnås en skattemæssig fordel ved at omdøbe sådanne hævninger, der reelt er løn eller udbytte, til lån. Herved fjernes de eksisterende skattemæssige incitamenter til at optage aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet.


Fortryk og låsning af udvalgte indberetningspligter

Skattepligtige udbetalinger fra offentlige myndigheder indberettes i større omfang og feltlåses senere.


Feltlåsning i forhold til selvstændigt erhvervsdrivende

Der gennemføres feltlåsning over for selvstændigt erhvervsdrivende i samme omfang som over for borgere, og selvstændigt erhvervsdrivendes selvangivelse opdeles i en privat og en erhvervsmæssig del.


Forbedret forskudsproces

Der indføres anvendelse af mere tidsaktuelle indkomstdata til den ordinære forskudsopgørelse, løbende ajourføring af skattekort ved data fra tredjeparter om borgernes indkomster og fradrag, herunder etablering af løbende indberetningsordning vedr. renteoplysninger. Ordningen udvikles i samarbejde med den finansielle sektor.


Initiativer, der udmøntes administrativt:

 

Retvisende skøn for opgørelse af lønsumsafgift i den finansielle sektor.

Der indføres særlige retningslinjer for udøvelse af skøn med udgangspunkt i principperne for delvis momsfradragsret tilrettet med eksempelvis bruttorenteprincip, udeholdelse af kursreguleringer m.v. Der skabes mulighed for krav om rentabilitetsberegninger for hver del af den finansielle virksomhed og revisorerklæring til underbyggelse af skønnet, og for pålæg om udarbejdelse af timeregnskab i særlige tilfælde.


Digital indberetning af kapitalindkomst

Der etableres digitale indberetningskanaler for mindre indberettere af kapitalindkomst.


Yderligere feltlåsning på årsopgørelsen

Der låses yderligere 5 felter på årsopgørelsen vedr. honorarer m.v., uddelinger fra fonde og foreninger m.v., bidrag og præmie til privattegnet ratepension og ophørende livrente, udlodninger fra investeringsselskab, -forening, hvor der en indeholdt udbytteskat, og renteudgifter af studielån fra Moderniseringsstyrelsen.


Forenkling og modernisering af fraflytterbeskatning

Der gennemføres administrativt en række effektiviseringer og forenklinger til korrekt beskatning ved automatisk dannelse af årsopgørelse for fraflyttere og med automatisk opsætning af dato for skattepligtsophør, hvilket giver SKAT bedre mulighed for kontrol med skatteforhold m.v.


Aftalte initiativer, der endnu ikke er udmøntet ved lovgivning:

 

Udvidet tredjepartsindberetning af finansielle produkter m.v.

Der sker en udvidelse af indberetningspligten til flere finansielle produkter. Den nærmere afgrænsning udvikles i samarbejde med branchen.


Indsats mod erhvervsdrivendes fradrag for private udgifter

Der indføres skærpede krav til dokumentation for erhvervsmæssige udgifter, skærpet indsats for adskillelse og indberetning af private i forhold til erhvervsmæssige udgifter og bankkonti m.v., indberetning af brug af revisor eller revisorbistand, mulighed for revisorpålæg til udarbejdelse af regnskab på virksomhedens regning og øget brug af ordensbøder.

Retur til oversigt.


 

Regulering af overførselsindkomsterne

 

Forhøjelse af ældrechecken

Den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) forhøjes fra 2103, således at maksimumbeløbet udgør 15.900 kr. (2013-niveau). Det svarer til en stigning på 4.500 kr. i 2013-niveau. Ældrechecken friholdes fra den afdæmpede regulering i 2016 - 2023

Den supplerende pensionsydelse udbetales efter størrelsen af pensionistens personlige tillægsprocent. Pensionistens personlige tillægsprocent påvirkes ikke af de vedtagne ændringer. Modtagere af den supplerende pensionsydelse kan fortsat have en likvid formue på op til 78.900 kr., og en supplerende indkomst på op til 65.300 kr. For at kunne modtage den fulde ydelse skal den supplerende indkomst forsat være under 18.800 kr. (2013-niveau).

Retur til oversigt.


Ekstraordinær forhøjelse af pensionstillægget for folkepensionister

Pensionstillægget for folkepensionister forhøjes gradvist i 2015 og 2016 med i alt 750 kr. årligt (2013-niveau). Forhøjelsen sker med 375 kr. årligt pr. 1. januar 2015 og yderligere 375 kr. årligt pr. 1. januar 2016. Forhøjelsen gælder for både enlige, gifte og samlevende.

For førtidspensionister, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (gammel ordning), ændres pensionstillægget ikke. I stedet vil der i henhold til aftalen om Skattereformen blive givet mulighed for at gå over til at modtage førtidspension efter lov om social pension (ny ordning). Der vil senere blive fremsat lovforslag herom.

Retur til oversigt.


Afdæmpet regulering af overførselsindkomsterne i 2016 - 2023

I årene 2016 - 2023 sker der en afdæmpet regulering af indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven.

Den afdæmpede regulering indebærer, at den normale årlige satsregulering af de omfattede ydelser nedsættes med en fastsat procentsats.

Den fastsatte procentsats, der efterfølgende fratrækkes de satsregulerede ydelser udgør 0,3 pct. for 2016, 0,4 pct. for 2017 og 0,75 pct. for hvert af årene 2018 - 2023. Det er de mindreregulerede beløb, der danner grundlag for det følgende års regulering af ydelserne.

Den afdæmpede regulering omfatter en række ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om seniorjob, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., samt støtteordninger under Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Se også:Social- og Integrationsministeriets skrivelse til kommunerne om ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 mv. (Åbner i nyt vindue).

Retur til oversigt.


Kompensation for folkepensionister for den afdæmpede regulering

Folkepensionister, der ikke har betydelige supplerende indkomster, vil få fuld kompensation for den ændrede regulering af pensionen.

Det sker dels ved, at den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) friholdes fra den afdæmpede regulering, dels ved, at pensionstillægget til folkepensionister forhøjes med et kompensationstillæg svarende til den samlede ændring af reguleringen af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.

Retur til oversigt.