Skatteministeriet
Cyklist på bro

Skattelovrådets arbejde

Skattelovrådet er et stående og uafhængigt udvalg, der blev nedsat i 2016. Skatteministeren kan anmode Skattelovrådet om at belyse udvalgte emner inden for skatteområdet. Skattelovrådet har indtil videre udgivet fire rapporter.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattelovrådets arbejde

Regeringen indgik i maj 2016 sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftalen om Retssikkerhedspakke II – Borgerne skal stå stærkere. Et af initiativerne heri var nedsættelsen af Skattelovrådet. Skattelovrådet blev formelt nedsat i oktober 2016.

Skattelovrådet er et stående og uafhængigt udvalg. Udvalget har bl.a. fokus på retssikkerhed og forenkling og kan fx undersøge, om reglerne på udvalgte områder er tidssvarende, og om de ud fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv i tilstrækkelig grad tilgodeser borgernes behov for enkelhed og forudberegnelighed. Skattelovrådet kan også undersøge, om praksis på et givent område har udviklet sig i en retning, som ikke er i overensstemmelse med lovens formål.

Det er skatteministeren, der beder rådet om at belyse udvalgte emner. Skattelovrådet har mulighed for at foreslå skatteministeren, at rådet anmodes om at belyse og afgive indstilling om et givent emne.

Skattelovrådet består af en formand og syv faste medlemmer, der udpeges på baggrund af deres juridiske eller økonomiske kompetencer. Medlemmerne udpeges af skatteministeren, der også udpeger Skattelovrådets formand. Derudover kan skatteministeren, når et konkret emne ønskes belyst, udpege et eller flere ad hoc-medlemmer, der besidder særlig viden af betydning for emnet. Medlemmerne udpeges for en periode på fire år.

Du kan finde kommissorium for Skattelovrådet her.

Skattelovrådet har indtil videre udarbejdet fire rapporter på anmodning fra skatteministeren. De tre første rapporter handler om en styrket dansk indsats mod skattely, herunder automatisk udveksling af oplysninger, rådgiveransvar og trusts. Den seneste rapport omhandler den tredje gruppe på arbejdsmarkedet, dvs. folk der hverken kan karakteriseres som klassiske lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende.

Den tredje gruppe (marts 2019)

Skattelovrådet har undersøgt skatte- og momsmæssige udfordringer for den tredje gruppe på arbejdsmarkedet, dvs. personer der hverken kan karakteriseres som klassiske lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. Udfordringerne er ikke nye, men nye former for beskæftigelse har gjort problemstillingen bredere.
Du kan læse rapporten her.

Trusts (oktober 2018)

Skattelovrådet har analyseret den skattemæssige praksis for trusts. Trust er ikke omfattet af dansk lovgivning og kan hermed udgøre en særlig udfordring i forbindelse med skatteundgåelse og skatteunddragelse. Skattelovrådet vurderer, at eventuelle problemer vedrører trusts, der administreres i udlandet. Skattelovråd anbefaler, at der gennemføres en række stramninger af skattelovgivningen for at sikre, at udenlandske trusts ikke benyttes til skatteundgåelse i Danmark.
Du kan læse rapporten her.

Rådgiveransvar (marts 2018)

Skattelovrådet har i denne rapport undersøgt rådgiveres rolle i forbindelse med skatteplanlægning, herunder om de gældende regler er tilstrækkeligt robuste, eller om der bør iværksættes yderligere tiltag som led i bekæmpelse af skattely. Skattelovrådet vurderer, at lovgivningen generelt er robust, men lægger op til at formalisere en række anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning i et kodeks.
Du kan læse rapporten her

Udveksling af oplysninger, hvidvask og straf (marts 2018)

Skattelovrådet har undersøgt grænseoverskridende skatteunddragelse og brugen af skattelykonstruktioner, herunder udveksling af oplysninger, hvidvask og straf. Skatteunddragelse vurderes til at være en betydelig udfordring for det internationale samfund. I rapporten fremsætter Skattelovrådet en række anbefalinger til at sikre en robust dansk lovgivning, der kan imødegå international skatteunddragelse, fx effektiv håndtering og udveksling af oplysninger og fokus på øget opdagelsesrisiko frem for skærpede straffe.
Du kan læse rapporten her

Pressemeddelelse 12. april 2019

Skatteminister Karsten Lauritzen er klar med sin femte retssikkerhedspakke

Retssikkerhed Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag præsenteret sin femte retssikkerhedspakke – Et opgør med urimelige skatteregler. Med den femte pakke lægges der op til yderligere initiativer, der skal styrke retssikkerheden for borgere og virksomheder, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 21. december 2018

Et enigt Folketing bakker op om at styrke klagesystemet og nedbringe sagsbehandlingstiderne

Retssikkerhed Folketingets partier afsætter 200 mio. kr. som følge af Retssikkerhedspakke IV. De ekstra ressourcer skal nedbringe urimeligt lange sagsbehandlingstider, når man klager over skatten. Med aftalen følger også en ny struktur for skatteankenævnene.

Pressemeddelelse 7. december 2017

Bred opbakning til skatteministerens tredje retssikkerhedspakke

Retssikkerhed Folketinget har i dag vedtaget de lovforslag, der udmønter skatteminister Karsten Lauritzens tredje retssikkerhedspakke. Dermed kan borgere og virksomheder se frem til mere præcise og moderne skatteregler, ligesom årsopgørelsen blandt andet moderniseres.

Pressemeddelelse 18. august 2017

Skatteminister klar med omfattende modernisering af centrale skatteregler

Retssikkerhed Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag sin tredje retssikkerhedspakke under titlen ’Klar og præcis lovgivning’. Udspillet indeholder en omfattende modernisering af central lovgivning på skattekontrolområdet og forbedrer blandt andet også danskernes årsopgørelse.

Nyhed 13. januar 2017

Åbning af skattekontor hos Ombudsmanden: Borgernes retssikkerhed styrkes

Retssikkerhed I dag åbner et nyt selvstændigt skattekontor hos Ombudsmanden, som skal styrke skatteborgernes retssikkerhed. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at borgerne nu kommer til at stå stærkere.

Pressemeddelelse 3. maj 2016

Bred enighed om ny retssikkerhedspakke med skatteborgerne i centrum

Retssikkerhed I dag offentliggør skatteminister Karsten Lauritzen Retssikkerhedspakke II, som med en række initiativer forbedrer borgernes retssikkerhed. Et bredt flertal i Folketinget bakker op om aftalen.

Pressemeddelelse 5. februar 2016

Oprustning hos Ombudsmanden skal sikre skatteborgernes retssikkerhed

Retssikkerhed For at styrke skatteborgernes retssikkerhed foreslår skatteminister Karsten Lauritzen en uafhængig ombudsmandsfunktion på skatteområdet under Folketingets Ombudsmand. Forslaget er en del af Retssikkerhedspakke II.

Nyhed 21. januar 2016

Skatteminister: Fuld omkostningsgodtgørelse skal skabe lighed for loven

Retssikkerhed Som en del af Retssikkerhedspakke II ønsker skatteminister Karsten Lauritzen at genindføre fuld omkostningsgodtgørelse, så selskaber og fonde igen kan få dækket udgifter i forbindelse med skatterelaterede klagesager mod staten.

Nyhed 22. december 2015

Ny redegørelse om Skatteankestyrelsens produktion

Klagebehandling En redegørelse om Skatteankestyrelsens produktion oversendes i dag til Folketingets skatteudvalg. Redegørelsen viser, at styrelsen som forventet har en større sagspukkel, men at udviklingen i produktiviteten bevæger sig i den rigtige retning.

Pressemeddelelse 14. december 2015

Skatteminister åbner dialog med organisationer om endnu stærkere retssikkerhed

Retssikkerhed Karsten Lauritzen mødes mandag med organisationerne i Retssikkerhedsforum for at drøfte nye tiltag i de to kommende retssikkerhedspakker.

Nyhed 5. november 2015

Ny redegørelse om udgifterne til at dække borgere og virksomheders omkostninger i retssager

Klagebehandling Den årlige redegørelse om udviklingen i udgifter til sager, hvor der gives omkostningsgodtgørelse, er nu sendt til Folketinget.

Nyhed 6. oktober 2015

Lovprogram med klart fokus på retssikkerhed og lempelser til erhvervslivet

Ministeren Regeringen har i dag offentliggjort sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteminister Karsten Lauritzens leverer 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er især på styrkelse af retssikkerheden og lempelser til erhvervslivet.

Ministerindlæg 7. september 2015

Ret og rimelighed for borgere og virksomheder

SKAT "Vi skal bruge alle værktøjer i værktøjskassen for at få genopbygget tilliden til SKAT. Jeg er overbevist om, at en styrkelse af retssikkerheden for skatteborgerne i Danmark vil være et første skridt på vejen til at styrke tilliden til SKAT," skriver Karsten Lauritzen i en kronik.

Nyhed 1. september 2015

Skatteministeren offentliggør Retssikkerhedspakke I

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen offentliggør i dag Retssikkerhedspakke I – Ret og Rimelighed. Pakken indeholder en række elementer, som skal styrke skatteydernes retssikkerhed og bidrage til at genoprette tilliden til SKAT.

Pressemeddelelse 24. august 2015

Stop for SKATs adgang til at indhente borgeres teleoplysninger

Retssikkerhed Skatteminister Karsten Lauritzen slår nu fast, at SKAT ikke vil få adgang til at indhente oplysninger fra teleselskaber om borgeres brug af mobiltelefon som led i det almindelige kontrolarbejde.

Nyhed 21. august 2015

Skatteminister vil se på selskabers adgang til omkostningsgodtgørelse

Klagebehandling Skatteminister Karsten Lauritzen vil se på behovet for at ændre reglerne om omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde. Initiativet er en del af Retssikkerhedspakke I.

Pressemeddelelse 10. august 2015

Skatteministeren på vej med to nye retssikkerhedspakker

Retssikkerhed Skatteminister Karsten Lauritzen er på vej med to nye retssikkerhedspakker med en række initiativer, som skal styrke retssikkerheden. Retssikkerhedspakke I vil snart blive præsenteret, mens Retssikkerhedspakke II kommer til foråret.

Pressemeddelelse 6. januar 2014

Skatteministerens svar til Statsrevisorerne: Kvaliteten af ejendomsvurderingerne skal forbedres

Ejendomsvurdering Skatteministeren har torsdag svaret Statsrevisorerne på den kritik, Rigsrevisionen har rettet af de offentlige ejendomsvurderinger. Ministeren er enig i, at der er behov for at forbedre kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger.

Pressemeddelelse 9. oktober 2013

Tidligere Nykredit-direktør bliver formand for ekspertudvalg om ejendomsvurderinger

Råd og udvalg Et ekspertudvalg skal senest 1. juni 2014 komme med forslag til et nyt ejendomsvurderingssystem, så boligejerne fra 2015 ...

Pressemeddelelse 3. september 2013

Regeringen igangsætter afgifts- og tilskudsanalyse af energisystemet

Energiafgifter Det brede folketingsflertal, der står bag Energiaftale 2012, besluttede i forbindelse med aftalen at undersøge, om energ ...