Skatteministeriet

Statens skatteindtægter fra Nordsøen

Nordsøaftalen

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Statens skatteindtægter fra Nordsøen

Statens samlede skatteindtægter fra kulbrinteindvindingen i Nordsøen for perioden 2004-12 fremgår af tabel 1. De samlede skatteindtægter består af selskabsskat fra kulbrintevirksomhed, kulbrinteskat samt rørledningsafgift. Fra og med indkomståret 2014 betales der ikke længere rørledningsafgift.

Tabel 1. Statens indtægter fra selskabsskat af kulbrinteindvinding og kulbrinteskat i Nordsøen, 2004-12, løbende priser, mia. kr.
  Selskabsskat Kulbrinteskat1 I alt Procent af BNP
2004 6,7 3,9 10,5 0,7
2005 9,2 8,1 17,3 1,1
2006 11,6 11,1 22,6 1,4
2007 9,2 11,4 20,6 1,2
2008 11,4 14,6 26,0 1,5
2009 6,3 7,3 13,6 0,8
2010 7,7 9,7 17,4 1,0
2011 8,8 11,1 20,0 1,1
2012 9,1 12,4 21,5 1,2

1. Inkl. rørledningsafgift.
Anm.: Selskabs- og kulbrinteskatten er opgjort for indkomståret, og periodiseringen adskiller sig fra Serviceeftersynet og finansloven, som er opgjort for finansåret. Opgørelsen adskiller sig endvidere fra Økonomisk Redegørelse december 2013, da det er en opgørelse over skatteindtægterne fra kulbrinteindvinding i Nordsøen, og ikke de samlede Nordsø-indtægter.

De samlede skatteindtægter var i 2012 på 21,5 mia. kr. i årets priser, svarende til 1,2 pct. af BNP. Det var en stigning i forhold til 2011, hvor Nordsøens skatteindtægter var på ca. 1,1 pct. af BNP, svarende til 20,0 mia. kr. i årets priser.

Tabel 2. Skønnet provenu for selskabsskat af kulbrinteindvinding og kulbrinteskat i Nordsøen, 2013-15, løbende priser, mia. kr.*
  Selskabsskat Kulbrinteskat I alt
2013 8,3 11,51 20,1
2014 7,9 10,1 18,1
2015 7,5 9,1 16,6

*Inkl. rørledningsafgift (afskaffes i 2014).
Anm.: *Foreløbigt skøn. Skønnet er baseret på samme olie- og gaspris, valutakurs og produktionsforudsætninger som Økonomisk Redegørelse december 2013. Selskabs- og kulbrinteskatten er opgjort for indkomståret.  Opgørelses adskiller sig fra Økonomisk Redegørelse december 2013, da det er en opgørelse over skatteindtægterne fra kulbrinteindvinding i Nordsøen, og ikke de samlede Nordsø-indtægter.

Det skønnes, at de samlede skatteindtægter vedrørende kulbrinteindvinding i Nordsøen beløber sig til ca. 20,1 mia. kr. i 2013, hvorefter de falder til ca. 18,1 mia. kr. i 2014 og ca. 16,6 mia. kr. i 2015, jf. tabel 2.

De oliepriser, der ligger til grund for de fremtidige skøn for selskabsskatten for kulbrintevirksomhed og kulbrinteskatten, svarer til de oliepriser, som ligger til grund for Økonomisk Redegørelse december 2013. Hvis forudsætningerne, der er lagt til grund for det skønnede provenu, ændrer sig, vil de faktiske skatteindtægter afvige fra skønnene.