Skatteministeriet
Boreplatform Gang

Nordsøbeskatningen

Den danske del af Nordsøen indeholder forekomster af olie og gas, som ejes af det danske samfund. Staten har givet en række selskaber tilladelse til at efterforske og indvinde forekomsterne, mod at staten til gengæld får en andel af overskuddet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Nordsøbeskatningen

I 1962 gav staten A.P. Møller - Mærsk A/S tilladelse til - som det første selskab - at efterforske og indvinde olie og gas i Nordsøen. Tilladelsen blev givet i form af den såkaldte eneretsbevilling, og siden har en række danske og udenlandske selskaber indvundet olie og gas fra den danske undergrund.

Til gengæld for retten til at efterforske og indvinde olien og gassen betaler selskaberne en del af overskuddet til staten. Det sker blandt andet via den særlige nordsøbeskatning.

Læs mere om eneretsbevillingen og beskatningen af indkomst ved indvinding af olie og gas.

Statens indtægter

Da forekomsterne af olie og gas er samfundets ressourcer, har staten sikret sig en andel af overskuddet ved indvindingen. Det sker ved, at staten beskatter de selskaber, der har fået tilladelse til at efterforske og indvinde olien og gassen, og ved at staten - via en statslig fond, Nordsøfonden - selv deltager i efterforsknings- og indvindingsvirksomheden på linje med de private aktører. 

Læs mere om statens indtægter fra Nordsøen.

Nordsøbeskatningen og serviceeftersynet

De særlige regler om beskatningen af indkomst ved efterforskning og indvinding af olie og gas findes i kulbrinteskatteloven og blev indført i 1982. Indtil da var sådan indkomst blevet beskattet efter de almindelige skatteregler.

I 2003 blev kulbrinteskatteloven grundlæggende ændret, idet der ved siden af de allerede gældende regler (ofte omtalt som "de gamle regler") blev indført et nyt sæt regler ("de nye regler"). De to sæt regler gjaldt derefter ved siden af hinanden - hvert sæt for bestemte aktører, alt efter hvornår en tilladelse var modtaget - frem til 2013.

I 2012 - næsten 10 år efter indførelsen af de nye regler - iværksatte regeringen et serviceeftersyn af de økonomiske rammevilkår for selskaber med aktiviteter i Nordsøen. Serviceeftersynet blev foretaget af et tværministerielt udvalg, der afgav sin rapport, Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding, i marts 2013.

Serviceeftersynet har blandt andet undersøgt, om rammevilkårene for indvinding af olie og gas sikrer en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i Nordsøen. Og om en rimelig andel af det samlede afkast tilfalder staten. Som en helt central del blev reglerne i kulbrinteskatteloven analyseret.

Læs mere om serviceeftersynets konklusioner.

På baggrund af serviceeftersynet indgik regeringen (SRSF), Enhedslisten og Dansk Folkeparti i september 2013 en aftale om at harmonisere nordsøbeskatningen. Aftalen indebar, at alle selskaber med aktiviteter i Nordsøen fra og med 2014 beskattes efter ét sæt fælles regler.

Læs mere om aftalen.

Den politiske aftale er gennemført ved en ændring af kulbrinteskatteloven.

 

30. august 2019

Kulbrinteopkrævningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

30. august 2019

Kulbrinteskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Eneretsbevillingen fra 1962 og senere tilladelser

Nordsøaftalen I 1962 gav staten A.P. Møller – Mærsk A/S tilladelse til at efterforske og indvinde olie og gas fra undergrunden. Tillad ...

Nyhed 22. marts 2017

Bred aftale om udvikling af Nordsøen på plads

Nordsøaftalen Regeringen har sammen med et bredt flertal bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en aftale om udvikling af Nordsøen, der sikrer fortsat produktion af olie og gas i den danske del af Nordsøen.

Ministerindlæg 28. januar 2014

Togfond skaber tusindvis af nye job

Trafik Venstre hævder, at partiet vil have bedre tog og bedre infrastruktur i Danmark. Derfor virker det mærkværdigt, at partiet har så travlt med at kritisere regeringens aftale om Togfonden DK.

Aktuelle skattetal 5. december 2013

Statens indtægter fra selskabsskatter stiger

Selskabsskat Det samlede provenu fra selskabsskatter i Danmark stiger. Det viser nye tal fra Skatteministeriet, som er offentliggjort ...

Pressemeddelelse 18. september 2013

Aftale om Nordsøen sikrer danske arbejdspladser

Nordsøaftalen Harmoniseringen af beskatningen af kulbrintevirksomhed i Nordsøen og beslutningen om at øremærke pengene til oprettelsen ...

Pressemeddelelse 17. september 2013

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgår aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen

Nordsøaftalen Aftalen betyder, at alle selskaber, der har aktivitet i Nordsøen, fra 2014 og frem beskattes efter samme regler. Aftalen ...

Pressemeddelelse 3. september 2013

Holger K. Nielsen slår fast: Ingen tilbagevirkende regler i Nordsø-udspil

Nordsøaftalen Det har flere steder været fremme, at regeringens udspil til nye beskatningsregler for Nordsøen skulle virke med tilbage ...

Ministerindlæg 9. maj 2013

Regeringens togfond er solidt finansieret

Nordsøaftalen De penge, der kommer ind i fonden i perioden fra 2014 og frem, er beregnet ud fra samme metoder, som normalt anvendes ti ...

Pressemeddelelse 30. april 2013

Provenuet i Togfonden er solidt

Nordsøaftalen Der ligger et grundigt tværministerielt analysearbejde bag provenuberegninger, der med de nuværende forudsætninger om bl ...

Ministerindlæg 9. april 2013

Nordsøen er forsat en fin investering. Debatindlæg i Børsen 9. april 2013

Nordsøaftalen Regeringen kan simpelthen ikke forsvare så betydelige forskelle i skattereglerne i forskellige felter, som tilfældet har ...

Pressemeddelelse 2. marts 2013

Penge i Togfonden DK er korrigeret for statens ejerskab i DONG

Nordsøaftalen Ved etablering af den nye fond er der taget hensyn til, at en del af merprovenuet fra Nordsøen modsvares af lavere udbyt ...

Rapport 1. marts 2013

Serviceeftersyn af vilkårene for kulbrinteudvinding i Nordsøen

Nordsøaftalen Nordsøaftalen står ved magt, men at der vil ske en bedre ressourceudnyttelse, ved at tilladelserne på gamle regler overføres til nye regler. Overgangen giver et samlet merprovenu på 27½ mia. kr., som regeringen vil øremærke til grønne investeringer i kollektiv trafik.

Pressemeddelelse 1. marts 2013

Serviceeftersynet af Nordsøen giver 27½ mia. kr. i ny fond

Nordsøaftalen Regeringen igangsatte i 2012 et serviceeftersyn af de økonomiske rammevilkår for kulbrinteindvinding. Serviceeftersynet ...

Pressemeddelelse 26. februar 2013

Erklæring fra regeringen og bevillingshaverne

Kulbrinteskat Regeringen igangsatte i februar 2012 et Eftersyn af vilkårene for kulbrinteindvinding, der er blevet gennemført af et tv ...

Notat 29. maj 2006

Kulbrinteskatteloven

Kulbrinteskat Lovbekendtgørelse – kulbrinteskatteloven

Notat 29. maj 2006

Kulbrinteopkrævningsloven

Kulbrinteskat Lovbekendtgørelse – Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Rapport 1. oktober 2001

Rapport fra Kulbrinteskatteudvalget, oktober 2001

Kulbrinteskat Skatteministeren nedsatte i begyndelsen af 2001 et udvalg med henblik på at skabe grundlaget for at indføre et nyt kulbr ...