Skatteministeriet
Plante

Fra én til syv - Den nye skatteforvaltning

SKAT blev d. 1. juli 2018 erstattet af syv specialiserede styrelser, som har ansvar for hver deres kerneopgave. Reorganiseringen af skatteforvaltningen er en forudsætning for at løfte kvaliteten i opgaveløsningen og over tid genoprette tilliden til skatteforvaltningen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Fra én til syv - Den nye skatteforvaltning

Den daværende V-regering præsenterede i 2015 kriseplanen ”SKAT ud af krisen”. Med planen blev der igangsat et arbejde med at rette op på de akutte problemer på kerneområderne i skatteforvaltningen.

I efteråret 2016 fulgte investeringsplanen ’Et nyt skattevæsen’, hvor der blev afsat knap 7 mia. kr. ekstra til skattevæsenet. Med planen blev der fortsat på det store arbejde med at rette op på flere akutte problemer på kerneområderne i skatteforvaltningen, herunder inddrivelse af gæld, håndtering af udbytterefusion og offentlige ejendomsvurderinger.

Efter lanceringen af investeringsplanen blev der gennemført et omfattende arbejde med at skabe et grundlag for at reorganisere de opgaver, som var placeret i SKAT. Med afsæt i det arbejde blev planen ’Fra en til syv styrelser’ præsenteret i sommeren 2017. Planen byggede videre på investeringerne og udrullede fremtidens skattevæsen. Centralt i denne plan var, at SKAT ophørte med at eksistere d. 1. juli 2018.  

I foråret 2019 udkom publikationen ’En skatteforvaltning i fremdrift’. Publikationen indeholdt en foreløbig status på centrale dele af skatteforvaltningens arbejde siden 2015. Samtidig beskrives de udfordringer og opgaver i skatteforvaltningen, som skal løses i de kommende år. Blandt andet skal en række bærende systemer på person-, erhvervs- og selskabsområdet (de såkaldte legacy-it-systemer) udskiftes over en længere årrække.  

Reorganiseringen af skatteforvaltningen 

Til at varetage SKATs tidligere opgaver er der etableret i alt syv nye styrelser. Fem af styrelserne har fokus på hver deres kerneopgave på indtægtssiden af den offentlige sektor. Det drejer sig om Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen og Motorstyrelsen. Herudover varetager Administrations- og Servicestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen en række tværgående opgaver. De nye styrelser er oprettet indenfor én juridisk myndighed, hvilket er en afgørende forudsætning for, at styrelserne fortsat kan løse deres opgaver på tværs af forvaltningen.

Reorganiseringen af skatteforvaltningen har til formål at skabe en mere gennemskuelig organisering med en tydeligere ansvarsdeling, samt større nærhed mellem medarbejdere og ledelsen. Desuden er de faglige miljøer styrket ved blandt andet at sætte fokus på rekruttering, oplæring og kompetenceudvikling.

Frem mod 2021 vil der blive rekrutteret op mod 1.000 ekstra medarbejdere i Skatteministeriets styrelser. Samtidig forventes det, at 2.300 medarbejdere går på pension eller finder anden beskæftigelse frem mod 2021. Det betyder, at der samlet set er et rekrutteringsbehov på 3.300 medarbejdere i den danske skatteforvaltning i perioden 2017-2021.

Reorganiseringen er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for at kunne løfte kvaliteten i opgaveløsningen og over tid genoprette tilliden til skattevæsnet. Blandt andet er der gennemført en lang række politiske aftaler som grundlag for den nye skatteforvaltning. Implementeringen af disse aftaler og den organisatoriske forandring af skatteforvaltningen kommer til at strække sig over flere år. Opgaven er at sikre, at dette sker på en så sikker og sammenhængende måde som muligt, så borgere og virksomheder berøres mindst muligt i overgangsfasen fra ét samlet SKAT til syv nye styrelser.

Efter reorganiseringen består Skatteministeriet af et departement og i alt ni specialiserede styrelser, da skatteforvaltningen fortsat også består af Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden.

 

Du kan læse mere om de ni specialiserede styrelser her:

Administrations- og Servicestyrelsen - Varetagelse af fællesfunktioner som HR, bygninger, indkøb, fakturahåndtering og bogføring.

Gældsstyrelsen - Inddrivelse af gæld til det offentlige.

Motorstyrelsen - Registrering, afgiftsberegning og kontrol af motorkøretøjer i Danmark.

Skattestyrelsen - Afregning og kontrol af skatter og afgifter på person, erhvervs- og selskabsområderne.

Toldstyrelsen - Afregning og kontrol på toldområdet.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen - Drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemer, behandling af data samt målrettede udviklings- og forenklingsprojekter på tværs af skatteforvaltningen.

Vurderingsstyrelsen - Offentlig vurdering af ejendomme og grunde.

Spillemyndigheden - Sikre spillemarkedet i Danmark, tilladelser til spiludbud og risikobaseret tilsyn med området.

Skatteankestyrelsen - Behandling af klager over skattevæsenets afgørelser.

 

Du kan læse de fire planer her:

SKAT ud af krisen

Et nyt skattevæsen

Fra en til syv styrelser

En skatteforvaltning i fremdrift

 

Du kan få et samlet overblik over de politiske aftaler i perioden 2015-19, som danner grundlag for den nye skatteforvaltning her:

FL16, FL17, FL18 og FL19 (november 2016-19)

Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem (november 2016)

Styrket indsats mod international skatteunddragelse (december 2017)

Styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse (juni 2017)

Styrket kontrol og vejledning (november 2017)

Skatteforvaltningens legacy-it-systemer (december 2018)

Aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet (april 2019)

Pressemeddelelse 12. april 2019

Over 40.000 jobansøgninger blev i 2018 sendt til den danske skatteforvaltning

Den nye skatteforvaltning Der er stor interesse for at arbejde i den nye skatteforvaltning. De syv nye styrelser har alene i 2018 modtaget 41.210 ansøgninger fra eksterne kandidater. Det viser, at skatteforvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, mener skatteministeren.

Ministerindlæg 27. september 2018

Borgfred eller kaos?

Den nye skatteforvaltning Socialdemokratiets brud med borgfreden får mig derfor til at tænke på Thorvald Staunings valgslogan fra 1935: Stauning eller kaos? Det Socialdemokratiet er i gang med nu, er netop at skabe kaos på et område, som har brug for ro. Min opfordring er derfor: Kære socialdemokrater. Kom tilbage på samarbejdets brede sti. Sådan skriver skatteminister Karsten Lauritzen i et debatindlæg der bl.a. bringes i Nordjyske.

Pressemeddelelse 30. august 2018

Finanslov: Regeringen styrker skatteforvaltningen med yderligere 2,1 mia. kr.

Den nye skatteforvaltning Regeringen afsætter 2,1 mia. kr. til at styrke skattevæsenet. Pengene skal bruges på at løfte flere kerneområder i skatteforvaltningen, ligesom der afsættes godt 600 mio. kr. til at sætte gang i et omfattende arbejde med at udskifte og modernisere de mest kritiske it-systemer.

Pressemeddelelse 2. juli 2018

En ny skatteforvaltning møder borgere og virksomheder

Den nye skatteforvaltning SKAT, som vi kender det i dag, er nu erstattet af syv nye styrelser. Skatteminister Karsten Lauritzen har onsdag og torsdag klippet snorene og åbnet styrelsernes hovedsæder rundt i hele Danmark. Med de nye styrelser får danskerne en bedre skatteforvaltning, siger skatteministeren.

Pressemeddelelse 21. juni 2018

Presseinvitation: Skatteministeren åbner syv nye styrelser på to-dages rundtur i Danmark

Den nye skatteforvaltning Den nye skatteforvaltning åbner den 1. juli 2018, når SKAT erstattes af syv nye styrelser. I den forbindelse tager skatteminister Karsten Lauritzen den 27. og 28. juni på en to-dages rundtur for at åbne de nye styrelser.