Skatteministeriet
Drivhuse

Forårspakke 2.0 – vækst, klima, lavere skat

2009-skattereformen - også kaldet "Forårspakke 2.0 - vækst, klima, lavere skat" - blev aftalt mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti den 1. marts 2009 og vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forårspakke 2.0 – vækst, klima, lavere skat

Baggrund

VK-regeringen blev genvalgt i november 2007. I regeringsgrundlaget fremgik det, at regeringen ønskede at gennemføre en reform af skattesystemet. Sigtet var en "markant reduktion af skatten på arbejdsindkomst". Skattereformen skulle samtidig "tilskynde privatpersoner og virksomheder til at handle på en miljørigtig og energibesparende måde".

Til det formål nedsatte regeringen i januar 2008 en skattekommission, som skulle udarbejde modeller for en samlet skattereform. Skattereformen skulle efter kommissoriet indeholde en reduktion af skatten på arbejdsindkomst, herunder skatten på den sidst tjente krone. Desuden skulle den understøtte målsætninger på klima- og energiområdet. Det var endvidere en betingelse, at skattestoppet blev fastholdt.

Kommissionens rapport blev fremlagt februar 2009. Blandt anbefalingerne var en afskaffelse af mellemskatten, øget beskæftigelses- og personfradrag, en nedsættelse af topskatten med 1,5 procent samt en hævelse af grænsen for, hvornår man skal betale topskat.

Læs kommissionens rapport her

På baggrund af kommissionens anbefalinger vedtog VK-regeringen og Dansk Folkeparti i marts 2009 en skattereform under navnet "Forårspakke 2.0 - vækst, klima, lavere skat".

Indhold

Hovedforløbet af 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0 - gennemførtes i 2010 og 2011. Den del af skattereformen, der indebærer en reduktion af skatteværdien af rentefradraget og de ligningsmæssige fradrag, startede i 2012 og gennemføres gradvist over 8 år frem til 2019.

Reformen indeholdt et omfattende kompleks af ændringer af indkomstbeskatningen og på afgiftsområdet.

Læs mere om indholdet af Forårspakke 2.0 her.

Læs mere om de konkrete initiativer i Forårspakke 2.0 her.

Publikation 12. november 2010

Finanslov 2011: Skattefritagelse af iværksætteraktier

Forårspakke 2.0 2009 Som en del af skattereformen i Forårspakke 2.0 blev der indført en enklere og mere ensartet beskatning af selskabers udbytter og aktieavancer

Publikation 5. maj 2010

Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0

Forårspakke 2.0 2009 Langt hovedparten af den omfattende skattereform, der blev aftalt i forbindelse med Forårspakke 2.0, er nu trådt i kraft. Skatten på arbejde er sat ned, og det er til gengæld blevet dyrere at forbruge og producere varer, som er til skade for miljø, klima og sundhed.

Publikation 15. april 2010

Der er også indkomstskattelettelser til pensionister

Forårspakke 2.0 2009 Forårspakke 2.0 medfører indkomstskattelettelser for pensionsindkomst – også selv om store pensionsindkomster pålægges en midlertidig udligningsskat

Publikation 15. april 2010

Udligningsskat på store pensionsudbetalinger

Forårspakke 2.0 2009 Der indføres en midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, som led i aftalen om Forårspakke 2.0.

Publikation 15. april 2010

Aftale om udligningsskatten mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Forårspakke 2.0 2009 Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om den konkrete udformning af den midlertidige udligningsskat på store pensionsudbetalinger, der skal neutralisere den utilsigtede gevinst for den eksisterende pensionsopsparing, der er fradraget med højere marginalskatter.

Publikation 15. april 2010

Typiske eksempler på personer, der kan blive omfattet af udligningsskatten

Forårspakke 2.0 2009 Det vil typisk være personer, der som erhvervsaktive har haft en årlig indkomst på ca. 700.000 kr.(2010-niveau) og derover, som bliver berørt af udligningsskatten på store pensionsudbetalinger frem mod 2020

Publikation 15. april 2010

Hvem kommer til at betale udligningsskatten?

Forårspakke 2.0 2009 Udligningsskatten skønnes at ville omfatte de ca. 31.000 pensionister, der har de højeste årlige pensionsudbetalinger.

Publikation 25. januar 2010

Danish Tax Reform 2010

Forårspakke 2.0 2009 Danish Tax Reform 2010. Arbejdspapir på engelsk om den danske skattereform - Forårspakke 2.0 - udarbejdet til mødet i OECD WP 2 i november 2009

Notat 6. oktober 2009

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2009/2010 (inkl. lovprogram)

Forårspakke 2.0 2009 Det bliver et fantastisk folketingsår, hvor den store skattereform – Forårspakke 2.0 − som rigtigt mange har arbejdet så hårdt på sidste folketingsår, begynder at få virkning

Skatteberegning 23. juni 2009

Skattereform 2009 - Forårspakke 2.0 – information

Forårspakke 2.0 2009 Hovedforløbet i skattereformen - Forårspakke 2.0 - gennemføres i 2010 og 2011. Den del af skattereformen, der betyder en reduktion af skatteværdien af rentefradraget og ligningsmæssige fradrag, starter i 2012 og gennemføres gradvist over 8 år frem til 2019.

23. juni 2009

Skattereform 2009 - Forårspakke 2.0 - indfasning af satser og beløbsgrænser 2010 til 2019

Forårspakke 2.0 2009 Samlet oversigt over ændringer af satser og beløbsgrænser i personbeskatningen 2010-2019 som følge af 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0

Provenuoversigter 12. juni 2009

Provenuoversigt over 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0

Provenu En oversigt over de samlede provenumæssige konsekvenser af hele Forårspakke 2.0

Notat 11. marts 2009

Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat - selve aftalen

Forårspakke 2.0 2009 Den 1. marts indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om Forårspakke 2.0 – vækst, klima, lavere skat.

Notat 4. marts 2009

Mulighed for udbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing

Forårspakke 2.0 2009 Regeringen og Dansk Folkeparti er med aftalen om forårspakke 2.0 – vækst, klima, lavere skat enige om, borgerne i perioden fra den 1. juni til den 31. december 2009 skal have mulighed for at hæve de midler, de har indbetalt til SP-ordningen.

Notat 3. marts 2009

Afgiftsbelastning ved brug af henholdsvis naturgas og jordvarmepumpe

Forårspakke 2.0 2009 Der har i pressen været omtale af skattereformens betydning for rentabiliteten i jordvarme efter afgiftsforhøjelserne. Skatteministeriets beregninger på et standardforbrug i et 220 m2 parcelhus viser, at afgiftsbelastningen på jordvarmepumper fortsat er mindre end på naturgas.

Notat 26. februar 2009

Forårspakke 2.0 - Miljøvirkninger: Regeringens forslag kontra Skattekommissionens forslag

Forårspakke 2.0 2009 Beregninger af miljøvirkningerne i regeringens forslag kontra Skattekommissionens forslag

24. februar 2009

Fakta: Forårspakke 2.0

Forårspakke 2.0 2009 Her kan du læse uddybende fakta om 2009-skattereformen - også kaldet Forårspakke 2.0 - som regeringen og Dansk Folkeparti indgik aftale om den 1. marts 2009, og som blev vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009.

Temaside om skattereformer og skatteomlægninger siden 1987
Skiftende regeringer har siden 1987 gennemført en række forskellige skattereformer og skatteomlægninger. Skatteministeriet har lavet en samlet oversigt, som giver et overblik over dem alle.

Gå til temasiden