Publikation

Ti selskaber står for en tredjedel af selskabsskatten

Nye tal fra Skatteministeriet viser, at ti selskaber står for knap en tredjedel af selskabsskatten i 2015. På trods af de seneste års gradvise nedsættelser af selskabsskattesatsen er provenuet fra selskabsskatten svagt stigende, mens det ligger nogenlunde stabilt set i forhold til BNP. Endelig er selskabernes investeringsniveau stigende. Nettoinvesteringerne er således steget med næsten 10 mia. kr. i 2015 og forventes at stige yderligere de kommende år blandt andet understøttet af bedre økonomiske konjunkturer

Download
pdf (1,1 MB)

Resumé:

  • Provenu: Selskabsskatten er blevet sænket gradvist de seneste år – fra 25 pct. i 2013 til 22 pct. i 2016. Provenuet fra selskabsskatten har imidlertid været svagt stigende i samme periode, hvilket bl.a. kan henføres til de seneste års generelle forbedring i økonomien. I 2015 udgjorde indtægterne fra selskabsskatten ca. 57 mia. kr. svarende til ca. 2,8 pct. af BNP. Som andel af BNP ligger selskabsskatten dermed på omtrent samme niveau som i 2013 og i 2014.
  • Fordelingen af selskabsskattebetalingen: Særligt store selskaber bidrager til det samlede provenu fra selskabsskatter i Danmark. Således betaler ti selskaber knap en tredjedel af den samlede selskabsskat. Det afspejler endvidere, at dansk erhvervsliv består af mange små og mellemstore virksomheder. Samtidig er andelen af selskaber, der betaler selskabsskat, stigende.
  • Investeringer: Selskaberne investerer i stigende grad, og nettoinvesteringerne er steget med næsten 10 mia. kr. fra 2014 til 2015. Investeringer bidrager til at skabe aktivitet og beskæftigelse, hvilket trækker i retning af højere indtægter fra selskabsskatten, om end øgede investeringer på kort sigt kan indebære et lavere selskabsskatteprovenu pga. større afskrivninger. Det forventes, at nettoinvesteringerne vil stige yderligere de kommende år, men at de dog fortsat vil befinde sig på et relativt lavt niveau sammenlignet med årene før 2008.
  • Selskabsskattesats: Konkurrencen om at tiltrække og fastholde investeringer og skattegrundlag har betydet, at tendensen i EU de seneste mange år er gået mod en lavere selskabsskattesats. I Danmark er selskabsskatten sænket med 6 pct. point fra 2006 til 2016. Dermed er selskabsskatten på omtrent samme niveau som gennemsnittet i EU.