Afsnit 5: Studerende, ledige og pensionister

5.1. Mens man studerer

5.1. Mens man studerer

5.2. Når man er færdig med sin uddannelse

5.3. Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, førtids- og folkepensionister


5.1. Mens man studerer

SU og andre former for støtte til uddannelse

Som studerende får man SU (Statens Uddannelsesstøtte). SU'en skal blandt andet sikre, at alle unge har lige adgang til at få en uddannelse. SU'en består af et stipendium samt muligheden for optage billige SU-lån. Hvor meget man kan få i SU afhænger af alder, om man er hjemme- eller udeboende og eventuelt af forældrenes indkomst.

SU'en er skattepligtig. Men der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag, ATP eller bidrag til Den særlige pensionsopsparing af SU'en. Afhængigt af hvor meget man har fået i SU, vil der selvfølgelig være tilfælde, hvor man ikke når at opbruge sit frikort (personfradrag). Hele SU-beløbet er i sådanne tilfælde skattefrit.

Også anden form for støtte til uddannelse er skattepligtig. Det gælder for eksempel uddannelsesgodtgørelse og skoleydelse.

Indtægter fra erhvervsarbejde

Mange studerende har supplerende indtægter ved siden af SU'en. Det kan for eksempel være indtægter fra erhvervsarbejde.

Løn er naturligvis skattepligtig efter de almindelige regler. Man skal dog som studerende være opmærksom på, at der er grænser for, hvor meget man må tjene ved siden af SU'en, inden man skal begynde at betale dele af sin SU tilbage.

Studerende har ikke som lønmodtagere mulighed for at trække en række udgifter fra i skat. At uddanne sig er ikke noget arbejde og SU´en eller andre offentlige ydelser i forbindelse med uddannelse er derfor heller ikke nogen løn. Den almindelige betingelse for at kunne trække udgifter fra, er derfor ikke opfyldt.

Kun studerende, der har erhvervsarbejde ved siden af studierne, kan fratrække de udgifter, der knytter sig til arbejdet, jf. afsnit 4.3.

Studerende har ikke befordringsfradrag for transport mellem hjem og uddannelsessted, men de får rabat på månedskort til den kollektive trafik.

Legater

For nogle er legater fra fonde eller lignende et supplement til SU'en og en eventuel lønindkomst. Normalt skal man medregne legater i den skattepligtige indkomst. Legater, der anvendes til studierejser i udlandet, er dog skattefri, hvis de bruges til at dække sædvanlige omkostninger i forbindelse med opholdet på det udenlandske studiested.

5.2. Når man er færdig med sin uddannelse

Tilbagebetaling af studielån

Når uddannelsen er afsluttet, og de fleste begynder at arbejde, skal et eventuelt SU-lån betales tilbage. Det særlige ved SU-lån er, at man først skal begynde tilbagebetalingen af lån og renter et par år efter endt uddannelse. Studielånsrenter kan trækkes fra, men som hovedregel først, når man har pligt til at betale dem.

Ph.D.-studerende

Nogle studerende vælger at fortsætte som Ph.D.-studerende. En Ph.D.-studerende er ansat af en højere læreanstalt til at forske og eventuelt undervise. De har status som lønmodtagere, og bliver behandlet efter samme regler.

5.3. Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, førtids- og folkepensionister

Beskatning af sociale ydelser

Ydelser til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og pensionister bliver behandlet efter de almindelige skatteregler. Dog skal man ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af ydelserne.

Arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og pensionsydelser er personlig indkomst på linie med lønindkomst. Ydelserne indgår derfor i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det er udbetaleren af dagpengene, kontanthjælpen og pensionen, som indeholder og indberetter skatten. Man skal altså ikke som modtager gøre andet end at kontrollere, at oplysningerne på selvangivelsen er korrekte.

ATP

I de senere år er stadig flere begyndt at spare op til pensionen for at have noget at supplere folkepensionen med.

For at sikre, at personer, der i længere perioder har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet, ikke som pensionister bliver væsentligt ringere stillet end andre, skal dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og modtagere af visse pensioner indbetale til en ATP-opsparing.