9. Registreringsafgiften for varebiler

9.1 Gældende regler

Små varebiler

Små varebiler er køretøjer, der utvivlsomt er indrettet til godstransport, og har en tilladt totalvægt på ikke over 2 tons. Endvidere er biler med en tilladt totalvægt på over 2 tons, men ikke over 4 tons, omfattet, såfremt biler af samme fabriksmærke markedsføres med lignende karrosseri i personvognsudførelse (stationcarreglen).

For de små varevogne beregnes registreringsafgiften som 0 pct. af de første 14.300 kr. (2003-niveau) og 95 pct. resten.

Dertil kommer en række tillæg og fradrag i henholdsvis den afgiftspligtige værdi og den beregnede afgift som følge af trafiksikkerhedsfremmende udstyr, jf. kap. 6.

For små varebiler, der udelukkende anvendes privat, beregnes et tillæg til vægtafgiften på 900 kr. årligt. For små varebiler, hvor brugen er blandet privat og erhvervsmæssig, beregnes et årligt tillæg på halvdelen af dette beløb.

Store varebiler

Store varebiler er køretøjer, der utvivlsomt er indrettet til godstransport, og har en tilladt totalvægt på over 2 tons, men ikke over 4 tons.

Registreringsafgiften udgør 0 pct. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten. For varebiler over 3 tons kan afgiften højest udgøre 56.800 kr.

Dertil kommer en række tillæg og fradrag i henholdsvis den afgiftspligtige værdi og den beregnede afgift som følge af trafiksikkerhedsfremmende udstyr, jf. kap. 6.

For store varebiler, der udelukkende anvendes privat, beregnes et tillæg til vægtafgiften på 5.040 kr. årligt. For store varebiler, hvor brugen er blandet privat og erhvervsmæssig, beregnes et årligt tillæg på halvdelen af dette beløb.


9.2 Arbejdsgruppens overvejelser

 • Der er et stort spring i afgiften fra små til store varebiler. Af samme grund bliver mindre varebiler, der oprindeligt har en totalvægt på under 2 tons, undertiden ’vejet op’, så de kommer over 2 tons i totalvægt.
 • Det har medført, at salget af små varebiler under 2 tons er meget begrænset. I 2002 forventes et salg på ca. 225 små varebiler.
 • Endvidere er tiden løbet fra 2-tons grænsen. Varebiler er i dag større og tungere end da 2-tons grænsen blev indført i 1973. 2-tons reglen var oprindeligt tiltænkt at skulle adskille rigtige kassevogne fra varebiler bygget på baggrund af stationcars. Der var ikke i 1973 stationcars med en totalvægt på over 2 tons. Det er der i dag. Dertil kommer, at der i EU-direktiverne benyttes en grænse på 2,5 tons som grænse mellem små og store person- og varebiler, når der fastsættes krav om luftforurening, kollisionssikkerhed mv.
 • Det har uheldige miljømæssige konsekvenser, at afgiftssystemet giver incitament til at mange varebiler bliver større end brugernes behov.
 • Der er ikke EU-typegodkendte målinger af varebilers brændstofforbrug eller CO-emission. Det er derfor ikke muligt at lave en differentiering efter brændstofforbruget. Målingerne ventes at blive gjort obligatorisk fra 2008.
 • Der er udarbejdet euronormer for varebiler. I vægtafgiftsloven differentieres efter disse.
 • Det bør sikres, at kassevogne og lignende køretøjer der næsten udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, ikke får forhøjet afgiftsbelastningen.
 • En omlægning af registreringsafgiften skal være provenuneutral.

På baggrund af ovenstående konkluderes, at en omlægning af registreringsafgiften i en mere miljøvenlig retning bedst opnås ved at indrette afgiftssystemet, så afgiftsforskellen mellem små og store varebiler reduceres.


9.3 Forslag til omlægning af registreringsafgiften

Der foreslås en række omlægninger af registreringsafgiften for varebiler. Forslagene kan grupperes i henholdsvis en lille omlægning og en stor omlægning.

Lille omlægning

 • For små varebiler reduceres afgiftssatsen fra 95 pct. til 60 pct., således at registreringsafgiften beregnes som 0 pct. af de første 14.300 kr. og 60 pct. af resten.
 • Tillæg for privat anvendelse af små varebiler forøges fra 900 kr. til 1.500 kr. årligt.
 • For både små og store varebiler omlægges sikkerhedsfradragene som beskrevet i kapitel 6.
 • For store varebiler forhøjes bundfradraget med 9.100 kr. fra 34.100 kr. til 43.200 kr. i forbindelse med omlægning af sikkerhedsfradragene.

En yderligere miljøeffekt kan opnås ved en større omlægning:

Stor omlægning

 • Elementerne fra den lille omlægning
 • Den såkaldte stationcarregel for små varebiler udvides til at omfatte MPV’ere, 4-hjulstrækkere og lignende biler kendetegnet ved at de fra fabrikken er lukkede og er forsynet med sideruder bag førersædet.
 • Vægtgrænsen mellem små og store varebiler ændres fra 2,0 til 2,5 tons.

Forhøjelsen af vægtgrænsen fra 2,0 til 2,5 tons skal ses i sammenhæng med udvidelsen af stationcarreglen og gør denne administrativt enklere at håndtere. Der er kun et meget begrænset salg af egentlige kassevogne under 2,5 tons.

Selvom ændringerne indgår i en provenuneutral omlægning af registreringsafgiften, der i højere grad afspejler miljøbelastningen af såvel person- som varebiler, og der er tale om en tilpasning af grænser mv. til den tekniske udvikling med henblik på at opnå en miljøeffekt, er det efter arbejdsgruppens opfattelse en politisk afgørelse om afgiftsforhøjelserne i den store model er forenelige med skattestoppet eller ej.

Gennemføres en del af eller hele den foreslåede omlægning, vil det betyde et merprovenu fra registreringsafgiften af varebiler. Dette bør anvendes til at reducere registreringsafgiften, hvor den er højest, dvs. for personbiler. Derfor:

 • Merprovenuet fra en ændring af registreringsafgiften for varebiler anvendes til at reducere registreringsafgiften for personbiler.

Tabel 9.1 giver en sammenfatning af forslagene til omlægning:

Tabel 9.1 Sammenligning af 2 modeller til omlægning af registreringsafgiften for varebiler
  Lille omlægning Stor omlægning
Progressionsgrænse, små varebiler 14.300 kr. 14.300 kr.
Afgiftssats, små varebiler 60 pct. 60 pct.
Progressionsgrænse, store varebiler 43.200 kr. 43.200 kr.
Afgiftssats, store varebiler 30 pct. 30 pct.
Vægtgrænse ml. små og store varebiler 2,0 tons 2,5 tons
Maksimal afgift 56.800 kr. for varebiler over 3 t 56.800 kr. for varebiler over 3 t
Stationcarregel Biler med tilladt totalvægt over 2 t, men ikke over 4 t, såfremt de også findes i en personvognsudgave Biler med tilladt totalvægt over 2 t, men ikke over 4 t, såfremt de også findes i en personvognsudgave, samt MPV’ere, 4-hjuls-trækkere og lignende biler kendetegnet ved at de fra fabrikken er lukkede og forsynet med sideruder bag førersædet.
Tillæg for privat anvendelse 1.500 kr. årligt for små

5.040 kr. årligt for store
1.500 kr. årligt for små

5.040 kr. årligt for store
Færdselssikkerhed Tillæg/fradrag i den beregnede afgift:

Små varebiler:

Ingen ABS: Tillæg på 2.500 kr.

0 airbag: Tillæg på 5.000 kr.

1 airbag: Tillæg på 2.000 kr.

2 airbags: Tillæg på 1.350 kr.

3 airbags: Tillæg på 650 kr.

4 airbags: Intet tillæg/fradrag

5 airbags: Fradrag på 650 kr.

6 airbags: Fradrag på 1.350 kr.

Store varebiler:

Ingen ABS: Tillæg på 1.250 kr.

0 airbag: Tillæg på 1.500 kr.

1 airbag: Intet tillæg eller fradrag

2 airbags: Fradrag på 350 kr.

3 airbags: Fradrag på 650 kr.

4 airbags: Fradrag på 1.000 kr.

5 airbags: Fradrag på 1.350 kr.

6 airbags: Fradrag på 1.650 kr.

Tabel 9.2 viser effekterne af omlægningerne for udvalgte varebiler. Konsekvenserne af en omlægning uddybes i det følgende.

Af tabellen fremgår, hvordan forskellen i afgiftsreglerne for små og store køretøjer medfører store prisforskelle. For køretøjer til en pris på 110.000 kr. inkl. moms men ekskl. afgift er der efter gældende regler en prisforskel på ca. 62.000 kr. Det er denne forskel, der har medført et meget begrænset salg af små varevogne.  Med den lille omlægning vil forskellen blive reduceret til ca. 38.000 kr.

Tabel 9.2 Ændring i registreringsafgiften for udvalgte varebiler
  Lille varebil St. car, 2 t MPV,  2 t Offroader Kassevogn
Eksempler på biler til ca. den angivne pris Skoda
Fabia
Comi
Peugeot
406
st.car
Citroen
Xsara
Picasso
Land Rover
Discovery
Toyota
HiAce
  Toyota
Yaris
Verso
Toyota
Avensis
St.car
Opel
Zafira
Sportsvan
Mitsubishi
Pajero
VW
Transporter
Gældende regler          
Pris inkl. moms 80.000 110.000 110.000 250.000 150.000
Sikkerhedsfradrag -9.285 -9.285 -9.285 -6.725 -5.445
Afg. Værdi 70.715 100.715 100.715 243.275 144.555
Reg. Afg. 52.969 81.469 18.885 61.653 32.037
Salgspris 132.969 191.469 128.885 311.653 182.037
Lille omlægning          
Afgiftspligtig værdi 80.000 110.000 110.000 250.000 150.000
Registreringsafgift 39.720 57.720 20.040 62.040 32.040
Sikkerhedsfradrag 0 0 -1.000 -350 0
Ny salgspris 119.720 167.720 129.040 311.690 182.040
Forskel -13.249 -23.749 156 38 4
Stor omlægning          
Afgiftspligtig værdi 80.000 110.000 110.000 250.000 150.000
Registreringsafgift 39.720 57.720 57.720 141.720 32.040
Sikkerhedsfradrag 0 0 0 1.350 0
Ny salgspris 119.720 167.720 167.720 393.070 182.040
Forskel -13.249 -23.749 38.836 81.418 4
Salgspris som personbil (gældende regler) 154.352 238.352 238.352 637.520 361.104

9.4 Lille omlægning

Priser og brugtbilsmarkedet

De foreslåede afgiftsændringer vil føre til ændringer i priserne på nye varebiler. Det må forventes, at der vil komme en afledt effekt på brugtbilspriserne, der i det store hele svarer proportionalt til ændringerne i nyvognspriserne.

Den lille omlægning vil hovedsageligt føre til prisfald for de biler, der i dag afgiftsberigtiges som små varebiler. Prisfaldene vil være i størrelsesordenen 10 pct. og opad, for de fleste dog næppe større end 15 pct. De personer og virksomheder, der i dag har en lille varebil, vil derfor opleve et kapitaltab i nogenlunde samme størrelsesorden. Der er dog de sidste år solgt et meget begrænset antal små varebiler.

Dertil kommer en række omlægninger af sikkerhedsfradragene, der dog ikke ændrer det store på hverken nyvogns- eller brugtvognspriserne.

Provenumæssige konsekvenser

En reduktion af afgiften for små varebiler vil isoleret set føre til et provenutab på –3 mio. kr. årligt.

Det vil dog blive modvirket af, at den reducerede afgift giver et incitament til at købe mindre varebiler frem for store varebiler. Selvom der købes mindre biler eller biler til uændret pris vil afgiftsindholdet i den enkelte bil stadig være større. De samlede provenueffekter afhænger derfor af i hvilket omfang, bilkøberne vil reagere på de ændrede afgiftsregler.

Det vil først og fremmest være store varebiler under 2,5 tons, der vil blive udskiftet med en mindre varebil. Dem sælges der ca. 15.000 af årligt. Afgiftsomlægningen reducerer den afgiftsbetingede prisforskel mellem store og små varebiler med 40 pct. Hvis der er linearitet mellem afgiftsforskel og efterspørgsel vil 40 pct. af de 15.000 store varebiler under 2,5 tons fremover blive erstattet en lille varebil.

Det må dog skønnes at være urealistisk. Et mere realistisk bud er, at i størrelsesordenen 10 pct. af de store varebiler under 2,5 tons, svarende til ca. 1.500 varebiler årligt vil blive udskiftet med en mindre varebil.

Under disse forudsætninger vil den lille omlægning på kort sigt medføre merindtægter fra registreringsafgiften i størrelsesordenen 40 mio. kr. før skat og 30 mio. kr. efter skat. Der vil dog samtidig være en række ændringer i provenuet fra vægtafgiften og dieselafgiften.

Vægtafgiften vil for det første blive reduceret, idet tillægget for privat anvendelse er ca. 3.500 kr. mindre for små varebiler. Det vil på langt sigt give et mindre provenutab på 15 mio. kr.

Dertil kommer, at den årlige vægtafgift er lavere, des mindre varebilen er. En varebil, der vejer mellem 1.000 og 2.000 kg. betaler årligt 2.520 kr. i vægt- og udligningsafgift, mens en varebil mellem 2.000 og 2.500 kg betaler 4.030 kr. i vægt- og udligningsafgift. Der er således en årlig besparelse på 1.500 kr. i vægtafgift ved at vælge en varebil, der vejer mindre end 2.000 kg. Det vil medføre et provenutab i størrelsesordenen 20 mio. kr. på sigt før skat, når alle årgange af varebiler er udskiftet.

Endeligt vil de mere brændstoføkonomiske varebiler føre til reducerede indtægter fra dieselafgiften. Provenutabet skønnes at være i størrelsesordenen 10 mio. kr. før skat på sigt.

På baggrund af disse overvejelser skønnes de samlede provenumæssige konsekvenser af den lille omlægning at blive ca. 30 mio. kr. i merprovenu på kort sigt og et provenutab på ca. 15 mio. kr. på langt sigt.

Tabel 9.3 Provenumæssige konsekvenser af en lille omlægning af registreringsafgiften for varebiler
Mio. kr. Kort sigt Langt sigt
Registreringsafgiften 30 30
Vægtafgift   -20
Tillæg for privat anvendelse   -15
Brændstofafgift   -10
I alt 30 -15

Anm: Beregningerne er efter skat. Det lange sigt er defineret som 12 år.

Erhvervsøkonomiske konsekvenser

For erhvervene generelt vil der ikke komme prisstigninger på varebiler som følge af afgiftsomlægningen. For bilbranchen vurderes omlægningen ikke at få den store betydning. Det skønnes, at der ikke vil blive solgt væsentligt færre varebiler uanset om der gennemføres den lille eller store omlægning. Der kan dog ske forskydninger i varebilsalget, når nogle modeller stiger og andre falder i pris.

Miljømæssige konsekvenser

Den samlede CO-emission fra varebiler kan under visse forudsætninger opgøres til ca. 120.000 tons CO pr. år pr. årgang. Dertil kommer andre emissioner, hovedsageligt partikler, da de fleste varebiler er dieselbiler.

Den lille omlægning skønnes at reducere CO-udledningen fra varebiler med ca. 44 gram pr. kilometer pr. varevogn, der skifter fra stor til lille. Hvis der sælges ca. 1.500 flere små varevogne vil det give en reduktion på ca. 1.350 tons CO pr. år pr. årgang.

Dertil kommer for både den store og lille omlægning en ikke ubetydelig reduktion i partikelemissionen og andre emissioner. Det er kun muligt med meget stor usikkerhed at skønne over disse reduktioner, da de faktiske oplysninger om emissionen af partikler kun er sparsomt belyst. Med denne betydelige usikkerhed skønnes det, at den lille omlægning vil reducere partikelemissionen med ca. 450 kg pr. år. pr. årgang varebiler. Tabel 9.4 giver en oversigt.

Tabel 9.4 Ændring i emissioner (lille omlægning)
  Ændring pr. årgang pr. år Langt sigt
CO (tons) -1.350 -16.000
Partikler (kg) -450 -5.300
NOx (tons) -4,3 -52
HC (kg) -350 -4.200

9.5 Stor omlægning

Priser og brugtbilsmarkedet

De biler, der er solgt som små varebiler, vil formentlig opleve et prisfald. Prisfaldene vil være i størrelsesordenen 10 pct. og opad, for de fleste dog næppe større end 15 pct. De personer og virksomheder, der i dag har en lille varebil, vil derfor opleve et kapitaltab i nogenlunde samme størrelsesorden.

Den store omlægning vil yderligere føre til en række afgiftsforhøjelser for MPV’ere og lignende varebiler. Afgiftsforhøjelserne vil føre til prisforskydninger i størrelsesordenen 30 pct. for de fleste modeller, der berøres af omlægningen. Personer og virksomheder, der er i besiddelse af en sådan vogn, vil formentlig få en kapitalgevinst.

Provenumæssige konsekvenser

Forslaget vil berøre salget af ca. 15.000 varebiler årligt. Forudsat uændret adfærd vil det medføre et merprovenu på ca. 825 mio. kr. årligt.

Det er dog en urealistisk forudsætning. Især for de varebiler, der overgår til at blive små varebiler i afgiftsmæssig henseende, må der forventes store adfærdsændringer.

Tilpasningerne kan ske på flere måder. En måde kunne være, at alle bilkøbere har uændret budgetrestriktion. De vil stadig købe en varebil, men hvis afgiften stiger vil de købe en mindre varebil, så de samlede udgifter til bilkøb bliver uændret. Det betyder et uændret antal solgte varebiler, der til gengæld alle er mindre. Det vil medføre et merprovenu på kort sigt på ca. 450 mio. kr. før skat og 340 mio. kr. efter skat.

En anden tilpasning kunne være, at der bliver solgt færre varebiler, men til gengæld sker der ikke nogen væsentlig reduktion af størrelsen af de biler, der fortsat sælges. Det vil medføre et merprovenu på kort sigt på tilsvarende ca. 450 mio. kr. før skat, 340 efter skat og et fald i antallet af varebiler på ca. 3.500 stk., svarende til 11 pct. af det samlede varebilsalg.

Den måde, tilpasningen sker på, har således ikke den store effekt på provenuet, men slår ud i antallet af varebiler. Det må dog vurderes, at effekten på det samlede varebilsalg er relativ begrænset. Den nærliggende substitutionsmulighed for mange af de varebiler, der får en højere registreringsafgift, vil være personbiler, som imidlertid er afgiftsbelagt i langt højere grad. Til trods for en gennemsnitlig prisstigning på ca. 30 pct. for MPV’ere og lignende er de stadig langt billigere end tilsvarende køretøjer, der afgiftsberigtiges som personbiler.

På den baggrund vurderes, at der primært vil ske en ’downsizing’, således at de fleste fortsat vil købe en varebil, men mindre end efter gældende regler. Derfor skønnes omlægningen på kort sigt at medføre et merprovenu på ca. 450 mio. kr. før skat, 340 mio. efter skat og en relativ begrænset reduktion af salget af varebiler.

Dertil kommer de provenumæssige konsekvenser af faldende vægtafgift og faldende dieselafgift.

For det første vil tillægget for privat anvendelse for varebiler reduceres i takt med at der købes flere små og færre store varebiler. For hver bil, der anvendes rent privat,  reduceres tillægget fra 5.040 kr. til 1.500 kr. årligt. Det vil sige en reduktion på ca. 3.500 kr. pr år.

På basis af oplysninger i motorregistret i 2000 er det opgjort, at ca. 15 pct. af varebilerne mellem 2 og 2½ t totalvægt benyttes til blandet privat og erhvervsmæssig kørsel  og ca. 20 pct. benyttes rent privat.

På den baggrund skønnes, at den årlige tillægsafgift til vægtafgiften vil blive reduceret med ca. 14 mio. kr. det første år, 28 mio. kr. det andet år, 42 mio. kr. tredje år etc. Når hele bestanden af varebiler er skiftet ud, vil den samlede reduktion være i størrelsesordnen 175 mio. kr.

Dertil kommer den almindelige vægtafgift, der ligeledes reduceres i takt med at varebilernes størrelse reduceres. En varebil, der vejer mellem 1.000 og 2.000 kg betaler årligt 2.520 kr. i vægt- og udligningsafgift, mens en varebil mellem 2.000 og 2.500 kg betaler 4.030 kr. i vægt- og udligningsafgift. Der er således en årlig besparelse på 1.500 kr. i vægtafgift ved at vælge en varebil, der vejer mindre end 2.000 kg. Det skønnes at medføre et provenutab på ca. 15-20 mio. kr. pr. årgang varebiler, eller ca. 200 mio. kr., når alle varebiler er udskiftet.

Endeligt er der provenuet fra dieselafgiften, der vil blive reduceret, når varebilerne bliver mindre. Denne effekt skønnes til ca. 10 mio. kr. efter skat pr. årgang, eller ca. 125 mio. kr., når alle varebiler er udskiftet.

De samlede provenumæssige konsekvenser bliver derfor reduceret med ca. 500 mio. kr. på længere sigt. Merprovenuet på kort sigt på 340 mio. kr. bliver derfor ændret til et provenutab på ca. 160 mio. kr. på længere sigt.

Tabel 9.5 Provenumæssige konsekvenser af en stor omlægning af registreringsafgiften for varebiler
Mio. kr. Kort sigt Langt sigt
Registreringsafgiften 340 340
Vægtafgift   -200
Tillæg for privat anvendelse   -175
Brændstofafgift   -125
I alt 340 -160

Anm: Beregningerne er efter skat. Det lange sigt er defineret som 12 år.

Erhvervsøkonomiske konsekvenser

For bilbranchen vurderes omlægningen ikke at få den store betydning. Det skønnes, at der ikke vil blive solgt væsentligt færre varebiler uanset om der gennemføres den lille eller store omlægning. Der kan dog ske forskydninger i varebilsalget, når nogle modeller stiger og andre falder i pris. Forskydningen vil være i retning af mindre varebiler end i dag.

De foreslåede omlægninger vil sikre, at håndværkeren fortsat kan få sin kassevogn eller pick-up til uændret pris, og som noget nyt kan overveje, om det er muligt at nøjes med en mindre og nu billigere varebil, der er mere energiøkonomisk.

Miljømæssige konsekvenser

Den samlede CO-emission fra varebiler kan under visse forudsætninger opgøres til ca. 120.000 tons CO pr. år pr. årgang. Dertil kommer andre emissioner, hovedsageligt partikler, da de fleste varebiler er dieselbiler.

Den store omlægning vil reducere CO-udledningen fra ca. 15.000 varebiler med i gennemsnit ca. 44 gram pr. kilometer. Under forudsætning af en årlig kørsel på 20.000 km årligt vil det give en samlet reduktion af CO-emissionen fra varebiler med 11 procent, svarende til ca. 13.500 tons CO pr. år pr. årgang.

Dertil kommer, for både den store og den lille omlægning, en ikke ubetydelig reduktion i partikelemissionen. Det er kun muligt med meget stor usikkerhed at skønne over denne reduktion, da de faktiske oplysninger om emissionen af partikler kun er sparsomt belyst. Med denne betydelige usikkerhed skønnes det, at den store omlægning vil reducere partikelemissionen med ca. 2.500 kg. pr. år. pr. årgang varebiler. Tabel 9.6 giver en oversigt.

Tabel 9.6 Ændringen i emissioner (stor omlægning)
  Ændring pr. årgang pr. år Langt sigt
CO (tons) -13.500 -160.000
Partikler (kg) -4.400 -52.500
NOx (tons) -43 515
HC (kg) 3.500 42.300

9.6 Sammenfatning

Tabel 9.7 giver en oversigt over de miljø- og provenumæssige konsekvenser af en lille hhv. en stor omlægning af registreringsafgiften for varebiler.

Tabel 9.7 Ændringer i centrale størrelser
  Kort sigt Langt sigt
Lille omlægning

   Provenu (mio. kr.)

   CO (tons)

   Partikler (kg.)  


+ 30

-1.350

-250


-15

-16.000

-3.000
Stor omlægning

   Provenu (mio. kr.)

   CO (tons)

   Partikler (kg.)


+340

-13.500

-2.500


-160

-160.000

-30.000

CO-reduktionen på 160.000 tons skal ses i forhold til reduktionen ved en omlægning af registreringsafgiften for personbiler, der skønnes at medføre en reduktion på 10.300 tons CO i model A, 57.000 tons CO i model B og 101.500 tons CO i model C.