Publikation

Skatteministerens lovprogram 2013/2014

Lovgivning folketingsåret 2013/2014

Ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag for ejendomsværdiskatten m.v.) (Okt I)

Forslaget skaber mulighed for, at selskaber hjemmehørende i EØS-lande får samme muligheder for at deltage i skattefrie omstruktureringer som tilfældet er for selskaber hjemmehørende i EU-lande. Denne del af forslaget følger op på en dom fra EU-Domstolen. Forslaget indebærer også, at der bliver adgang til skattefri sammenlægninger af skattepligtige vandforsyninger og skattefri vandforsyninger. Endelig foreslås det i lyset af EU-reglerne at udvide ejendomsværdiskattelovens regler om nedslag for pensionister til også at omfatte pensionister, som har bopæl i udlandet.

 

Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven (Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav og henstand med indregnet restskat) (Okt II)

Forslaget skaber hjemmel til at kunne give skatteydere henstand med indregnet restskat, hvis det vurderes, at indregningen ikke efterlader den enkelte skatteyder et tilstrækkeligt rådighedsbeløb. Forslaget vedrører også regler, der effektiviserer inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav.

 

Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og VE-brændsler, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler og mulighed for kraftvarmeværker for at opgøre afgifter på timebasis) (Okt II)

Forslaget vedrører en forsyningssikkerhedsafgift, der udgør den primære finansieringskilde for energiaftalen fra marts 2012, solcelleaftalen fra november 2012 og aftalen om husstandsmøller fra januar 2013. Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som VE-brændsler. Forslaget vedrører tillige en timebaseret afgiftsopgørelse for kraftvarmeværker, der tilvejebringer de afgiftsmæssige forudsætninger for den fremme af brug af VE-brændsler i kraftvarmeværker, der er aftalt i Energiaftale 2012.

 

Ændring af ligningsloven, momsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Gennemførelse af EU-direktiv, supplerende regler om administration af EU-forordning, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v. og konsekvensændringer af forskellige love) (Okt II)

Forslaget vedrører gennemførelse af EU regler om udvidet brug af ordningen for omvendt betalingspligt på forskellige former for elektronik samt en tilretning af varemærkeforfalskningsloven, der skal styrke og præcisere reglerne om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Desuden foreslås endvidere en præcisering af reglerne om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, således at virksomheder, der er skattepligtige her i landet, under ingen omstændigheder vil kunne fradrage udgifter til bestikkelse. Endelig foreslås en justering af reglerne vedrørende subjektiv skattepligt for visse erhvervsdrivende selskaber og foreninger m.v., således at det kun er de såkaldte selskaber med begrænset ansvar, der fremover omfattes af den fulde skattepligt efter selskabsskatteloven.

 

Ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love (Opfølgning på aftale mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om øget efterrettelighed vedrørende international beskatning samt ophævelse af bagatelgrænser m.v.) (Nov I)

Forslaget gennemfører aftalen fra november 2012 mellem Danmark og USA om forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning af konti i udlandet. Desuden ophæver forslaget nogle bagatelgrænser for ind- og udbetaling.

 

Ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Forrentning af negativ institutskat, etablering af en godkendelsesordning for ikke-fradragsberettigede pensionsindbetalinger og tilbagebetaling m.v. af ikke-fradragsberettigede indbetalinger til ratepension i indbetalingsåret m.v.) (Nov I)

Forslaget giver pensionsinstitutterne mulighed for i indtil 5 år at få forrentet den uudnyttede negative skat, der skyldes omtegning af gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter. Formålet med lovændringen er at understøtte pensionsopsparernes mulighed for at foretage sådanne omtegninger. Der foreslås endvidere, at en pensionsopsparer kan få en afgørelse fra SKAT om, at indbetalinger, herunder til udenlandske pensionsinstitutter, har været uden fradrags- eller bortseelsesret. Det opnås hermed, at der på tidspunktet for udbetalinger fra pensionsordningen, ikke vil kunne opstå tvivl om, at disse indbetalinger har været uden fradragsret mv. og derfor ikke skal beskattes. Der foreslås endelig mulighed for, at indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension, der har været uden fradrags- eller bortseelsesret, enten kan udbetales til pensionsopspareren eller overføres til en fradragsberettiget pensionsordning allerede i det år, hvor indbetalingen er sket.

 

Lovgivning om ejendomsvurdering (Nov I)

Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har kritiseret SKAT's ejendomsvurderinger. Der fremsættes forslag til ændring af lovgivningen som opfølgning herpå.

 

Ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding) (Nov II)

Forslaget er en udmøntning af aftalen om harmonisering af beskatningen i Nordsøen af 17. september 2013 mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Harmoniseringen indebærer, at de selskaber, der i dag beskattes efter de gamle regler i kulbrinteskatteloven, fra indkomståret 2014 vil blive beskattet efter de samme regler, som i dag gælder for eneretsbevillingen og for tilladelser til indvindingsvirksomhed meddelt den 1. januar 2004 eller senere.

For de berørte tilladelser betyder forslaget, at kulbrinteskattesatsen nedsættes fra 70 til 52 pct., at det særlige kulbrintefradrag reduceres fra i alt 250 pct. til i alt 30 pct., samt at feltafgrænsningen og produktions-, dispensations- og rørledningsafgiften ophæves. Herudover fastsættes overgangsregler for kulbrintefradraget og uudnyttede feltunderskud, som sikrer, at de nye beskatningsregler indtræder gradvist. Forslaget ændrer ikke på beskatningen af tilladelser tildelt efter den 1. januar 2004 og eneretsbevillingen.

 

Ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Ændring af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud i henhold til EU-retten) (Nov II)

Regeringen har på baggrund af en henvendelse fra Kommissionen og efter en grundig vurdering af sagen meddelt Kommissionen, at det ikke er muligt at opretholde kravet om en vis beskæftigelses- eller bopælsperiode i Danmark (optjeningsprincippet) over for EU/EØS-borgere. På denne baggrund foreslås det at ændre børne- og ungeydelsesloven og børnetilskudsloven for så vidt angår optjeningsprincippet.

 

Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) (Nov II)

Forslaget indebærer en justering af reglerne om beskatning ved et selskabs overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land. Forslaget følger op på en afgørelse fra EU-Domstolen.

 

Ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love (Udvidet tredjepartsindberetning af finansielle produkter) (Jan II)

Forslaget vedrører en række udvidelser af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter med henblik på at sikre større efterrettelighed på området. Forslaget udmønter elementer i aftalen om en skattereform fra 2012.

 

Ændring af skattekontrolloven (Engangsregistrering af underskud) (Jan II)

Der blev i juni 2012 indført regler om underskudsbegrænsning for selskaber. Det blev i forbindelse med lovændringen besluttet at oprette et underskudsregister for selskaber. Forslaget udmønter et krav om obligatorisk registrering af eksisterende fremførselsberettigede underskud, der er en forudsætning for oprettelsen og driften af underskudsregistret.

 

Ændring af lov om afgift af elektricitet (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne og ændrede registreringsbestemmelser som følge af øget konkurrence på elmarkedet) (Feb II)

Lovforlaget skal skabe hjemmel til, at større erhvervsmæssige skibe kan forbruge elektricitet direkte fra land, som alene er pålagt EU´s minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh. Afgiftsreduktionen tilsigter at fremme betingelserne for øget brug af elektricitet fra land, som indebærer en række miljø- og sundhedsmæssige fordele. Lovforslaget vedrører tillige en tilpasning af registrerings-bestemmelserne i elafgiftsloven til den fremtidige, ændrede struktur på elmarkedet.

 

Ændring af lov om afgifter af spil, lov om spil og opkrævningsloven (Ændring af afregningsperioden, ensartet beregningsmetode for varegevinster og kontante gevinster m.v) (Mar I)

Der er tale om justeringer af den nye spillelovgivning, der trådte i kraft den 1. januar 2012, bl.a. på baggrund af indhøstede erfaringer med loven og henvendelser fra Spillemyndigheden.

 

Ændring af momsloven (Gennemførelse af One-Stop-Shop-ordning og nye beskatningsregler) (Mar I)

Forslaget ændrer stedet for, hvor momsen skal betales af salg til private af teleydelser, elektroniske ydelser og radio- og tv-spredningsydelser fra stedet, hvor leverandøren er etableret, til stedet hvor kunden er hjemmehørende. Samtidig indføres der en One-Stop-Shop-ordning til momsangivelse og betaling. Forslaget gennemfører nuværende og kommende EU-regler på området.