Publikation

Skatteministerens lovprogram 2012/2013

Lovgivning folketingsåret 2012/2013

Ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde)  (Okt I)

Forslaget vedrører en række elementer, der har til formål at imødegå dels muligheder for at omgå dansk beskatning, dels muligheder for ved hjælp af danske skatteregler at omgå udenlandsk beskatning.

Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven)  (Okt II)

Forslaget vedrører en afgift på husstandsomdelte reklamer. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer affald fra egen cementproduktion)  (Okt II)

Forslaget indeholder en præcisering og udbredelse af reglerne for godtgørelse af elafgift af el forbrugt til erhvervsmæssig opladning af batterier til registrerede elbiler. Forslaget indeholder derudover en række tekniske justeringer af energiafgifterne.

Ændring af lov om afgift af svovl (Opfølgning på energiaftalen fra 2012)  (Okt II)

Forslaget udmønter elementet i energiaftalen fra marts 2012 om videreførelse og omlægning af et bundfradrag i svovlafgiften for kul, koks, og petroleum m.v. brugt til tung proces.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor)  (Okt II)

Formålet med forslaget er at forbedre vilkårene for iværksættere i Danmark ved at skabe et incitament til, at flere investorer foretager flere investeringer i vækstvirksomheder i Danmark. Afskaffelsen af iværksætterskatten medfører, at avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier bliver skattefri uanset ejertid. Ophævelsen af iværksætterskatten finansieres ved en forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor. Samtidig ophæves iværksætteraktieordningen før dens ikrafttræden. Forslaget er et led i udmøntningen af aftalen om en skattereform fra juni 2012.

Ændring af kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.)  (Nov I)

Lovforslaget vedrører en række justeringer af skattelovgivningen bl.a. reglerne om indberetning af aktieudbytter, rente ved ansættelsesændringer, rentesatserne i skatte- og afgiftslovgivningen, årsopgørelsesordningen samt ansættelse af gaveafgift.

Ændring af chokoladeafgiftsloven (Udvidelse af afgiftsgrundlaget med nye sukkerholdige varegrupper m.v.)  (Nov II)

Forslaget vedrører især en udvidelse af afgiftsgrundlaget med nye sukkerholdige varegrupper. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012. Forslaget er genstand for særskilte overvejelser, og dets fremsættelse vil afhænge heraf.

Ændring af fedtafgiftsloven  (Nov II)

Forslaget indebærer en justering af fedtafgiften. Forslaget fremsættes i henhold til en aftalt revision. Forslaget er genstand for særskilte overvejelser, og dets fremsættelse vil afhænge heraf.

Lov om arbejdsskadeafgift  (Nov II)

Forslaget har til formål at øge de enkelte virksomheders og branchers incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker ved at indføre en arbejdsskadeafgift. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

Lovgivning vedrørende sanering af erhvervsstøtten  (Nov II)

Forslaget vedrører en række elementer om sanering af erhvervsstøtten. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012 og indgår i finanslovforslaget for 2013.

Ændring af kulbrinteskatteloven og lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding (Eftersyn af vilkårene for kulbrinteindvinding)  (Jan II)

Der er igangsat et serviceeftersyn vedrørende vilkårene for kulbrinteindvinding. Serviceeftersynet skal belyse, om rammevilkårene for indvinding af olie og gas i Nordsøen sikrer samfundet en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne fra såvel nye som gamle felter. Der kan på denne baggrund blive tale om at fremsætte lovforslag på området.

Lov om kørselsafgift for lastbiler  (Feb II)

Forslaget vedrører en kilometerbaseret kørselsafgift for tunge køretøjer med en tilladt totalvægt over 12 tons ved kørsel på statsvejnettet og nærmere fastlagte dele af det kommunale vejnet. Den hidtidige vejbenyttelsesafgift ophæves. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

Lov om en forsyningssikkerhedsafgift  (Feb II)

Forslaget vedrører en forsyningssikkerhedsafgift. Forslaget følger op aftalen om dansk energipolitik 2012-20 fra marts 2012 og finansierer en række elementer i aftalen. 

Ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love (Udvidet trediepartsindberetning af finansielle produkter m.v. - øget efterrettelighed - del 2)  (Feb II)

Forslaget har til formål at udvide skattekontrollovens indberetningspligter til at omfatte flere transaktioner vedrørende finansielle produkter samt at gennemføre øvrige lovgivningsinitiativer, der udmønter de resterende elementer i skattereformen om øget efterrettelighed. Forslaget er et led i udmøntningen af aftalen om en skattereform fra juni 2012.

Ændring af skatteforvaltningsloven (Ændring af klagestrukturen på skatteområdet)  (Mar II)

Forslaget vedrører en modernisering af klagesystemet på Skatteministeriets område. Formålet med forslaget er at skabe en mere effektiv struktur med fortsat høj kvalitet i klagebehandlingen.

Hele Regeringens lovprogram kan ses på Statsministeriets hjemmeside og her (åbner i et nyt vindue)