Publikation

Skatteministerens lovprogram 2007/2008

Skatteministerens lovprogram

Ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde)  (Okt I)

Forslaget vedrører en udmøntning af indkomstskatteelementer i aftalen om Lavere skat på arbejde af 3. september 2007 mellem regeringen og DF. Der er tale om en genfremsættelse af L 220 fra 2006/2007.

Ændring af forskellige energiafgiftslove (Indeksering af energiafgifterne)  (Okt I)

Forslaget vedrører en udmøntning af aftalen om Lavere skat på arbejde af 3. september 2007 mellem regeringen og DF for så vidt angår indeksering af energiafgifterne.

Ændring af registreringsafgiftsloven  og lov om vægtafgift  af motorkøretøjer m.v. (Nedvejning af varebiler)  (Okt I)

Forslaget er en opfølgning på omlægningen af bilafgifterne i foråret 2007, der utilsigtet har medført, at en del varebiler kan nedvejes, hvorved den årlige vægtafgift kan reduceres væsentligt. Forslaget retter op på denne utilsigtede konsekvens.

Ændring af børnefamilieydelsesloven (Forhøjelse af børnefamilieydelsen til børn under 3 år)  (Okt I)

Forslaget vedrører en forhøjelse af børnefamilieydelsen med 2.000 kr. for børn under 3 år fra den 1. januar 2008. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget "Nye mål" fra februar 2005.

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig  (Okt I)

Ændring af forskellige skattelove (Ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier samt diverse EU-tilpasninger m.v.)  (Okt I)

Forslaget vedrører en justering af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier og dermed reglerne om personers fradrag for tab på aktier som følge af nye EU-regler. Det foreslås, at personer altid kan fradrage tab på aktier i anden indkomst. For aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, er det dog betinget af, at aktiebesiddelsen har været indberettet til skattemyndighederne. Forslaget indeholder desuden en række tilpasninger af de danske skatteregler som følge af ændrede EU-regler, nyere domme ved EF-domstolen m.v. samt tilpasninger i øvrigt, der har til formål at bringe de danske regler i overensstemmelse med EU-retten.

Ændring af forskellige afgiftslove (Justeringer i afgiftslovgivningen af hensyn til EU-medholdelighed)  (Okt I)

Forslaget indeholder en række tilpasninger af de danske afgiftsregler som følge af ændrede EU-regler, nyere domme ved EF-domstolen m.v. Forslaget vedrører bl.a. energibeskatningsdirektivet, afgiften af spildevand, registreringsafgiften på brugte indførte biler, gennemførelse af nye momsdirektiver og moms i forbindelse med flytransport.

Ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)  (Okt I)

Forslaget ændrer de danske pensionsbeskatningsregler på baggrund af EF-Domstolens dom af 30. januar 2007. Dommen forpligter Danmark til at udvide fradrags- og bortseelsesretten for pensionsbidrag, så indbetalinger til udenlandske pensionsordninger også omfattes.

Lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (Pensionsafkastbeskatningsloven)  (Okt I)

Forslaget indebærer - som konsekvens af det ovenfor omtalte lovforslag - ændringer i pensionsafkastskatten.

Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien  (Okt I)

Forslaget giver skatteministeren bemyndigelse til at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien, såfremt der ikke kan opnås tilfredsstillende nye aftaler med de to lande. Forslaget er en opfølgning på den rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning, der blev indgået mellem regeringen og S, DR, RV og SF i juni 2007.

Ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings- og fradragsmuligheder)  (Okt II)

Forslaget styrker sigtet med etableringskontoloven. Det sker ved at øge afskrivnings- og fradragsmulighederne efter, at etableringen af virksomheden har fundet sted. Forslaget er en opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af registreringsafgiftsloven  (Registrerede virksomheder, registreringsafgift af brugte biler og afgiftsfritagelse for brintbiler)  (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at lette administrationen af registreringsafgiftsloven ved at udvide ordningen om, at forhandlere af nye køretøjer kan angive og betale registreringsafgift en gang om måneden, til også at omfatte registreringsafgift af brugte køretøjer. Endvidere ændres registreringsafgiften for brugte indførte biler. Endelig foreslås det at fritage brintbiler for registreringsafgift som led i regeringens energipolitik.

Ændring af personskatteloven (Kompenserende nedsættelse af den statslige indkomstskat)  (Nov I)

Forslaget vedrører en kompenserende nedsættelse af den statslige indkomstskat som konsekvens af aftalerne om kommunernes økonomi for 2008.

Ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling af offentlig og privat virksomhed m.v.)  (Nov I)

Forslaget vedrører en afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed i lønsumsafgiftsloven.

Ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love  (Nov I)

Forslaget forventes at vedrøre reglerne om skattefritagelse af dødsboer. Forslaget vedrører tillige forenklinger i  dødsboskatteloven, herunder tilpasninger til den nye arvelov.

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien  (Nov I)

Ændring af forskellige afgiftslove (Implementering af energistrategien på afgiftsområdet)  (Nov II)

Lovforslaget vedrører en udmøntning af regeringens energistrategi på afgiftsområdet og vil indeholde ændringer i energiafgiftslovene samt kuldioxidafgiftslovene. Det nærmere indhold af forslaget samt fremsættelsestidspunktet vil afhænge af forløbet af drøftelserne om energistrategien.

Ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen)  (Jan I)

Formålet med forslaget er at lette borgernes selvangivelsesarbejde ved, at en række selvangivelsesoplysninger, som borgerne i dag selv skal indberette, foreslås indberettet til SKAT af tredjemand. Forslaget vedrører endvidere en effektivisering af sagsbehandlingen ved landsskatteretten.

Ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay III)  (Feb II)

Lovforslaget er et led i regeringens samlede fairplay-indsats, der har til formål at bekæmpe sort arbejde og andre former for skatte- og afgiftssnyd. Det nærmere indhold af lovforslaget er under overvejelse.

Ændring af arbejdsmarkedsfondsloven m.v. (Integration af administrationen af arbejdsmarkedsbidraget i indkomstskatten)  (Mar I)

Forslaget vedrører en forenkling af arbejdsmarkedsbidraget og en administrativ integration af arbejdsmarkedsbidraget i indkomstskattesystemet med virkning fra og med indkomståret 2009.

Skatteministeren vil give Folketinget redegørelse om:

·        Redegørelse om medarbejderaktieordninger  (Apr II)