Publikation

Redegørelse fra Skatteretsrådet, april 2001

Skatteretsrådets anden afgørelse

Download
pdf (638,0 KB)

Forord

Hermed offentliggøres Skatteretsrådets anden redegørelse.

Skatteretsrådets blev etableret i 1997 ved en sammenlægning af Retssikkerhedsudvalget og Skattelovrådet. Rådets opgave er generelt at gøre opmærksom på emner inden for Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed eller kan ændres med henblik på at gøre reglerne samt administrative systemer og rutiner mere enkle, forståelige, sammenhængende eller tidssvarende. Rådet skal tillige være opmærksom på, om samspillet mellem reglerne på Skatteministeriets område og andre retsområder fungerer hensigtsmæssigt.

Skatteretsrådet er sammensat af personer, der er udpeget efter deres personlige og faglige kvalifikationer og ikke som repræsentanter for interessegrupper eller lignende. Rådet er endvidere uafhængigt af skatte- og afgiftsadministrationen, idet kun 4 af de nuværende 12 medlemmer er tilknyttet denne. Synspunkterne i notaterne er derfor ikke nødvendigvis udtryk for Skatteministeriets holdning.

Medlemmerne - bortset fra formanden - beskikkes for en 2-årig periode ad gangen.

I efteråret 2000 undergik rådet et formandsskifte, idet kommitteret Jens Rosman gik af som formand og departementschef Peter Loft indtrådte i hans sted. Det 1. møde i rådet med Peter Loft som formand var således den 1. december 2000.

Rådet har nu følgende sammensætning:

departementschef Peter Loft (formand)
advokat Lida Hulgaard
professor Ole Bjørn
registreret revisor Agnete Dahlmann
professor Aage Michelsen
dekan Margrethe Nørgaard
advokat Hans Severin Hansen
professor Jan Pedersen
statsautoriseret revisor Søren Rasmussen
direktør Hanne Søgaard Hansen
afdelingschef Jens Drejer
afdelingschef Preben Underbjerg Poulsen

Denne redegørelse indeholder de notater, rådet har behandlet siden udgivelsen af den første redegørelse i juni 1999.

Datoerne på notaterne i publikationen angiver tidspunktet for rådets endelige godkendelse af notaterne. Der er således ikke taget højde for eventuelle ændringer i retstilstanden inden for de berørte områder efter denne dato.

Notat om der lovgives for specifikt og for detaljeret på skatteområdet
I notatet undersøges muligheden for at reducere antallet af bestemmelser i skattelovene, så de kommer til at bestå af få, letforståelige hovedbestemmelser, hvorefter det overlades til administrationen og domstolene at bestemme indholdet af disse bestemmelser nærmere. Det fastslås, at kravet i grundlovens § 43 sætter meget snævre grænser for, hvor meget lovgiver kan overlade til regulering i administrative forskrifter. Skatteretsrådet vurderer herefter fordele og ulemper med rammelovgivning. Endelig beskrives en række ideelle krav til lovgivningsproceduren, som efter Skatteretsrådets opfattelse kan tjene til at formindske risikoen for en uhensigtsmæssig og kompliceret lovgivning.

Indkomstopgørelsen i ikke-erhvervsmæssig virksomhed
I notatet redegøres for de principper, der ligger til grund for den ikke-erhvervsmæssige virksomheds skattemæssige indkomstopgørelse. Skatteretsrådet rejser herefter spørgsmål om princippernes hjemmel. Hjemmelsspørgsmål om fradrag for driftsomkostninger, omkostninger ved slid på driftsmidler (afskrivninger), fremførsel af underskud og modregning i senere års overskud, genvundne afskrivninger ved salg af aktiver, og endelig at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af indtægter fra den ikke-erhvervsmæssige virksomhed fremhæves. Endelig fremlægger Skatteretsrådet en række muligheder til afklaring af hjemmelsspørgsmålene.

Selskabers ophør i forhold til udløsningen af likvidationsbeskatningen af aktionærerne m.v.
I notatet undersøges, om aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 3, om udlodning af likvidationsprovenu i det år, hvor selskabet opløses, bør justeres set i lyset af de selskabsretlige regler for selskabers ophør. Endvidere behandler notatet spørgsmålet om, i hvilket omfang en skattekvittance er bindende for myndighederne. Endelig behandles spørgsmålet om, hvorledes et selskabs eventuelle fordring på skattemyndighederne behandles skattemæssigt, i et tilfælde, hvor retten til at gennemføre klagesagen er overdraget til én eller flere aktionærer.

Publikationen kan købes hos boghandleren eller Statens Information:

Pris: 75 kr. inkl. moms
Den elektroniske versions ISBN: 87-90922-10-7
Den trykte versions ISBN: 87-90922-09-3