Publikation

Pensionsbeskatning - rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning indgået mellem regeringen (V og K) og partierne DF, RV, S, SF har den 27. juni 2007

De danske pensionsbeskatningsregler er blevet underkendt ved EF-domstolen. Det indebærer, at Danmark er forpligtet til at udvide fradragsretten for pensionsbidrag, så bidrag indbetalt til udenlandske pensionsordninger også omfattes.

De danske pensionsbeskatningsregler er blevet underkendt ved EF-domstolen. Det indebærer, at Danmark er forpligtet til at udvide fradragsretten for pensionsbidrag, så bidrag indbetalt til udenlandske pensionsordninger også omfattes. Som følge heraf bliver Danmark tillige nødt til at ændre reglerne vedrørende pensionsafkastskatten, da Danmark ikke kan beskatte udenlandske pensionsinstitutter af afkastet af investeringerne. Skattepligten må derfor omlægges til individniveau, således at skattepligten fremover påhviler den enkelte pensionsopsparer.

Der er blandt aftaleparterne enighed om at videreføre den danske model for pensionsopsparing, hvor der i uændret omfang er fradragsret for pensionsopsparing, der foretages via arbejdsgiveren eller privat. Dette indebærer, at der fremover også gives fradrag for indbetalinger på pensionsordninger i lande indenfor EU/EØS, hvilket vil ske efter en aftalemodel. Aftalemodellen medfører, at de udenlandske pensionsudbydere skal indgå en forpligtende aftale med de danske myndigheder om at foretage indberetning, indeholdelse og indbetaling af skat på tilsvarende vis som danske institutter. Aftalen involverer også pensionsopspareren, der bl.a. skal indvillige i, at udbetalinger fra pensionsordningen, der modtages efter en eventuel fraflytning til udlandet, beskattes efter pensionsbeskatningsloven[1].

Aftaleparterne er endvidere enige om, at pensionsafkastskatten (PAL-skat) skal ændres, således at skattepligten omlægges til individniveau for samtlige typer af pensionsordninger, og at omlægningen skal ske efter følgende retningslinier:

  • Beskatningsgrundlaget opgøres som udgangspunkt som det afkast, den enkelte pensionsopsparer får tilskrevet pensionsordningen.
  • Der korrigeres for potentiel dobbeltbeskatning af nuværende beskattede ufordelte bonusreserver.
  • Den nuværende PAL-skattefritagelse for afkast af ejendomme og indeksobligationer ophæves. Der ydes pensionsopsparerne kompensation for kurstabet på indeksobligationerne.
  • PAL-skattesatsen for pensionsordninger med ret til rentebonus forhøjes, så den umiddelbare konkurrencefordel, som disse produkter får ved omlægningen af beskatningen ud fra en gennemsnitsbetragtning, neutraliseres.
  • Udviklingen i skattegrundlaget og anvendelsen af ufordelte bonusreserver vil blive fulgt nøje med henblik på eventuel opfølgning. Der vil blive reageret, såfremt der kan konstateres væsentlige stigninger i de ufordelte bonusreserver, der f.eks. kan tilskrives de ændrede skatteregler.
  • Afregnings- og betalingsfrister mv. forenkles.

Ifølge de gældende dobbeltbeskatningsaftaler med Frankrig og Spanien, har Danmark ikke beskatningsretten til danske pensioner udbetalt til fraflyttede danske pensionister - uanset at de har opnået fuld fradrag for indbetalingerne.

På denne baggrund er der blandt aftaleparterne tilslutning til, at regeringen, som led i den fremtidige pensionsbeskatning, fremsætter lovforslag om bemyndigelse til skatteministeren til at opsige dobbeltbeskatningsaftalerne med Frankrig og Spanien, og at der derefter hurtigst muligt indledes forhandlinger om nye aftaler med henblik på at sikre beskatning af privattegnede pensioner.

Omlægningen af pensionsbeskatningen  søges gennemført provenuneutralt for det offentlige målt på de varige virkninger. Det merprovenu, der vil opstå ved en ændring eller opsigelse af DBO'erne med Frankrig og Spanien, medregnes heri.

Der er blandt aftaleparterne enighed om, at lovgivningen gennemføres i efteråret 2007. Der åbnes for fradrag for udenlandske ordninger fra 2008 efter den foreslåede aftalemodel, mens omlægningen af PAL-skatten fra institut- til individniveau får virkning for danske ordninger fra 2009.

Der er endvidere enighed om at sende konkrete lovforslag om ændring af pensionslovgivningen i høring. Efter høringen mødes parterne for på baggrund af høringssvarene at aftale den endelige udformning af lovgivningen.

 


[1]      Personen skal indvillige i, at udbetalinger fra pensionsordningen, der modtages efter fraflytningen beskattes efter pensionsbeskatningsloven i det omfang Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og personens bopælsland ville kunne have beskattet udbetalingen som følge af, at forsikringsselskabet mv. havde haft hjemsted her i landet.