Publikation

Kulbrinteopkrævningsloven

Lovbekendtgørelse - Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

 

Lov nr. 1216 af 27. december 2003:

-          Skattepligtige omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 3 A skal til brug for beregning og opkrævning af foreløbig kulbrinteskat give told- og skatteforvaltningen oplysning om de forventede rørlednings- og dispensationsafgifter for indkomståret sammen med den oplysning, som den skattepligtige skal give om den forventede kulbrinteindkomst. I kulbrinteskattelovens kapitel 3 A er fastsat regler om kulbrinteskat for indkomst fra eneretsbevillingen m.v. og koncessioner, der tildeles med virkning fra 1. januar 2004 eller senere.