Publikation

Beregning af arbejdsudbud

I forbindelse med al ny lovgivning er det et krav, at man så vidt muligt forsøget at beregne virkningerne af de nye lovforslag. Når man taler om sammenhængen mellem skat på arbejde og udbuddet af arbejdskraft bliver sådanne beregninger meget væsentlige, idet formålet med at ændre skatten jo netop er at opnå en ændring i befolkningens adfærd.

Download
pdf (944,5 KB)

Skat på arbejdsindkomst gør det mindre attraktivt at arbejde, fordi man kun kan beholde en mindre del af lønnen selv. De fleste økonomer er derfor også enige om, at skatten påvirker arbejdsudbuddet. Hvordan udbuddet påvirkes og hvor meget, afhænger af hvilke forudsætninger, der lægges til grund ved vurderingen af, hvordan skatterne påvirker skatteydernes adfærd.

I forsøget på at opnå en bedre forståelse af de skattemæssige faktorer, der påvirker befolkningens arbejdsudbud, har Skatteministeriet udviklet en model, der udover de traditionelle arbejdsudbudseffekter også medtager forhold, der normalt udelades ved opgørelse af effekter, der påvirker arbejdsudbudet. Modellen omfatter således også sammenhænge mellem skat og uddannelse samt skat og kvaliteten af arbejdsindsatsen.

Rapporten om Skatternes Økonomiske Virkning (StØV) er en status på det løbende arbejde med at udvikle modeller om de økonomiske virkninger af skatteændringer. Rapporten afdækker ikke nye empiriske sammenhænge, men opstiller regnestykker ud fra nogle konkret anførte antagelser. Der er derfor ikke tale om dokumentation af ny forskning, men snarere en lang række regneeksempler under forskellige forudsætninger. Arbejdet er en del af et internt udviklingsprojekt med det formål dels at analysere, hvordan de gældende skatteregler påvirker beskæftigelsen og produktiviteten, dels at pege på, hvordan skattereglerne kan tilpasses for bedre at understøtte de overordnede politisk-økonomiske målsætninger om øget beskæftigelse og vækst.

Det økonomiske Råd (også kaldet de økonomiske vismænd) udregner arbejdsudbudseffekter på en lidt anden måde. Afsnit III.2 i Rådets rapport om Dansk økonomi, efterår 2008, diskuterer adfærdseffekter i forhold til arbejdsudbud ved ændringer af skattesystemet. Læs Vismandsrapporten her.

En anden institution som i forskningssammenhæng har beskæftiget sig indgående med arbejdsudbud er Rockwool Fondens Forskningsenhed.