Publikation

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 6: Fremtidigt tilskud til landvind

Formålet med delanalyse 6 har været at gennemgå støtten til landvind samt identificere mulige samfundsøkonomiske forbedringer. Analysen fokuserer på, hvorledes strukturen i støtten til landvind kan forbedres.

Download
pdf (4,0 MB)

I dag gives der differentierede afgifter og tilskud til bestemte teknologier. Støtten til fx landvind er således relativt lav i forhold til andre teknologier såsom havvind og biogas. Det betyder, at det ikke altid er den nuværende mest effektive og billigste kilde til vedvarende energi, som fremmes via støttesystemet.

Analysen identificerer en række optimeringsmuligheder i forhold til en samfundsøkonomisk optimal støttestruktur for landvind.

  • En samfundsøkonomisk omkostningseffektiv støtte er ensartet per produceret kilowatt-time i hele vindmøllens levetid, hvilket tilskynder til at producere vindmøllestrøm så billigt som muligt.

  • Analysen identificerer forvridninger forbundet med det nuværende støttesystem, der i et vist omfang tilsigter at reducere støtten per kilowatttime til de bedst placerede vindmøller. Den nuværende støtte giver blandt andet ikke en tilstrækkelig tilskyndelse til reparationer og levetidsforlængelser af vindmøller eller til at betale for gode placeringer til vindmøllerne.

  • Analysen sandsynliggør, at hvis støtten er proportional med produktionen og kan gives i hele møllens levetid, kan det styrke de offentlige finanser. Det skyldes blandt andet, at når forvridningerne elimineres, vil det billigøre produktionen af vindmøllestrøm. Det medfører højere overskud fra vindmølleproduktion, og beskatningen af dette overskud er relativt høj.

  • Analysen peger på, at der er et stort geografisk potentiale for at opsætte flere møller. Samtidigt er støtten til landvind relativt lav i forhold til andre former for vedvarende energi. En forøgelse af støtten til landvind vil muligvis kunne medføre en betydelig forøgelse af udbygningen af landvind. Hvor stor en andel af potentialet for landvind, der i praksis kan realiseres, afhænger imidlertid af en række økonomiske, reguleringsmæssige og lokalpolitiske forhold og prioriteringer.