Publikation

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 2: Omkostninger til offentlige forpligtelser

Delanalyse 2 har haft til formål at beskrive PSO-systemet, herunder undersøge om finansieringen af PSO-udgifterne kan tilvejebringes mere effektivt. Analysen har fokuseret på en række alternative modeller til den nuværende PSO-afgift.

Download
pdf (2,5 MB)

PSO-udgifterne er i dag finansieret via PSO-afgiften, som pålægges elforbruget. Analysen konkluderer overordnet, at PSO-afgiften har en række skævvridende effekter og ikke er det mest omkostningseffektive redskab i den grønne omstilling.

Analysen peger for det første på, at de samlede PSO-udgifter er steget markant mere end forventet. Sidste år nåede PSO-regningen således op på 8,4 mia. kr., jf. figur 1. I 2011 lå udgifterne på under det halve. 

Figur 1. Udviklingen i PSO-udgifter 

Kilde: Afgifts- og tilskudsanalysen.

Analysen peger endvidere på, at PSO-afgiften har en række uhensigtsmæssige effekter, som svækker den grønne omstilling. Den bidrager til at øge forbrugerprisen på el, hvilket mindsker efterspørgslen efter el og incitamentet til elektrificering. På den måde kan PSO-afgiften stå i vejen for den grønne omstilling.

Endelig er PSO-afgiften en øremærket afgift. Det betyder, at afgiften følger de udgifter, der skal finansieres. PSO-afgiften stiger derfor automatisk, når PSO-udgifterne stiger – også selvom udgifterne stiger mere end forventet. Det gør, at det ikke altid er de mest omkostningseffektive løsninger, der vælges, hvorfor den grønne omstilling kan blive dyrere end forventet. 

Alternative modeller til finansiering af PSO-udgifterne

På denne baggrund har analysen undersøgt en række alternative modeller, hvor den øremærkede PSO-afgift afskaffes, og hvor PSO-udgifterne i stedet finansieres over finansloven. Alle modeller er provenuneutrale og fuldt finansierede. 

Model 1
PSO-afgiften afskaffes for både husholdninger og erhverv. PSO-udgifterne finansieres i stedet ved at øge personskatterne. Omlægningen til personskatter udformes fordelingsneutralt, hvormed Gini-koefficienten ikke påvirkes. 

Model 2
PSO-afgiften afskaffes for både husholdninger og erhverv. PSO-udgifterne finansieres i stedet ved en ’bred’ forhøjelse af elafgiften. Elafgiften øges for både husholdninger og erhverv, sådan at forhøjelsen i gennemsnit modsvarer bortfaldet af PSO-afgiften.

Model 3
PSO-afgiften afskaffes for både husholdninger og erhverv. PSO-udgifterne finansieres i stedet ved en differentieret forhøjelse i elafgiften, sådan at elafgiften alene øges for husholdningerne.

Analysen konkluderer, at model 1 er samfundsøkonomisk set mest fordelagtigt og indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 2 mia. kr. Personskattefinansiering medfører en forbedret samfundsøkonomi både sammenlignet med den nuværende finansiering via PSO-afgiften og de to alternative modeller med elafgift (model 2 og model 3).

NB: Analysen er i december 2018 redigeret færdig.